ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种基于RDMA多播机制的分布式持久性内存文件系统
陈茂棠, 郑圣安, 游理通, 王晶钰, 闫田, 屠要峰, 韩银俊, 黄林鹏
A Distributed Persistent Memory File System Based on RDMA Multicast
Chen Maotang, Zheng Sheng’an, You Litong, Wang Jingyu, Yan Tian, Tu Yaofeng, Han Yinjun, Huang Linpeng
计算机研究与发展 . 2021, (2): 384 -396 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200369