ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
命名数据网络中基于内容类型的隔跳概率缓存机制
郭江, 王淼, 张玉军
Content Type Based Jumping Probability Caching Mechanism in NDN
Guo Jiang, Wang Miao, Zhang Yujun
计算机研究与发展 . 2021, (5): 1118 -1128 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190871