ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种无监督的窃密攻击及时发现方法
冯云, 刘宝旭, 张金莉, 汪旭童, 刘潮歌, 申明喆, 刘奇旭
An Unsupervised Method for Timely Exfiltration Attack Discovery
Feng Yun, Liu Baoxu, Zhang Jinli, Wang Xutong, Liu Chaoge, Shen Mingzhe, Liu Qixu
计算机研究与发展 . 2021, (5): 995 -1005 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200902