ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
处理器芯片敏捷设计方法:问题与挑战
包云岗, 常轶松, 韩银和, 黄立波, 李华伟, 梁云, 罗国杰, 尚笠, 唐丹, 王颖, 解壁伟, 喻文健, 张科, 孙凝晖
Agile Design of Processor Chips: Issues and Challenges
Bao Yungang, Chang Yisong, Han Yinhe, Huang Libo, Li Huawei, Liang Yun, Luo Guojie, Shang Li, Tang Dan, Wang Ying, Xie Biwei, Yu Wenjian, Zhang Ke, Sun Ninghui
计算机研究与发展 . 2021, (6): 1131 -1145 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210232