ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
一种高性能超长点数浮点FFT加速器设计
王谛, 石嵩, 吴铁彬, 刘亮, 谭弘兵, 郝子宇, 过锋, 李宏亮
A High Performance Accelerator Design for Ultra-Long Point Floating-Point FFT
Wang Di, Shi Song, Wu Tiebin, Liu Liang, Tan Hongbing, Hao Ziyu, Guo Feng, Li Hongliang
计算机研究与发展 . 2021, (6): 1192 -1203 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210069