ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
面向云网融合的数据中心能效评估方法
龙赛琴, 黄金娜, 李哲涛, 裴廷睿, 夏元清
Energy Efficiency Evaluation Method of Data Centers for Cloud-Network Integration
Long Saiqin, Huang Jinna, Li Zhetao, Pei Tingrui, Xia Yuanqing
计算机研究与发展 . 2021, (6): 1248 -1260 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201069