ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
安全多方计算及其在机器学习中的应用
郭娟娟, 王琼霄, 许新, 王天雨, 林璟锵
Secure Multiparty Computation and Application in Machine Learning
Guo Juanjuan, Wang Qiongxiao, Xu Xin, Wang Tianyu, Lin Jingqiang
计算机研究与发展 . 2021, (10): 2163 -2186 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210626