ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
标准模型下证明安全的可追踪属性基净化签名方案
李继国, 朱留富, 刘成东, 陆阳, 韩金广, 王化群, 张亦辰
Provably Secure Traceable Attribute-Based Sanitizable Signature Scheme in the Standard Model
Li Jiguo, Zhu Liufu, Liu Chengdong, Lu Yang, Han Jinguang, Wang Huaqun, Zhang Yichen
计算机研究与发展 . 2021, (10): 2253 -2264 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210669