ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
面向无人驾驶时空同步约束制导的安全强化学习
王金永, 黄志球, 杨德艳, Xiaowei, Huang, 祝义, 华高洋
Spatio-Clock Synchronous Constraint Guided Safe Reinforcement Learning for Autonomous Driving
Wang Jinyong, Huang Zhiqiu, Yang Deyan, Xiaowei Huang, Zhu Yi, Hua Gaoyang
计算机研究与发展 . 2021, (12): 2585 -2603 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20211023