ISSN 1000-1239 CN 11-1777/TP
基于深度学习的人脸属性识别方法综述
赖心瑜, 陈思, 严严, 王大寒, 朱顺痣
Survey on Deep Learning Based Facial Attribute Recognition Methods
Lai Xinyu, Chen Si, Yan Yan, Wang Dahan, Zhu Shunzhi
计算机研究与发展 . 2021, (12): 2760 -2782 .  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200870