Advanced Search

  column
  Topic Mining for Microblog Based on MB-LDA Model
  Zhang Chenyi, Sun Jianling, Ding Yiqun
  2011, 48(10): 1795-1802.
  Abstract PDF
  Algorithm Based on Counting for Mining Frequent Items over Data Stream
  Zhu Ranwei, Wang Peng, and Liu Majin
  2011, 48(10): 1803-1811.
  Abstract PDF
  An Algorithm on Probabilistic Frequent Nearest Neighbor Query over Snapshots of Uncertain Database with Locally Correlation
  Miao Dongjing, Shi Shengfei, and Li Jianzhong
  2011, 48(10): 1812-1822.
  Abstract PDF
  TrSVM: A Transfer Learning Algorithm Using Domain Similarity
  Hong Jiaming, Yin Jian, Huang Yun, Liu Yubao, and Wang Jiahai
  2011, 48(10): 1823-1830.
  Abstract PDF
  A Novel Efficient Graph Aggregation Algorithm
  Yin Dan, Gao Hong, and Zou Zhaonian
  2011, 48(10): 1831-1841.
  Abstract PDF
  Probabilistic Reverse Skyline Query Processing on Uncertain Data Streams
  Bai Mei, Xin Junchang, Dong Han, Wang Guoren
  2011, 48(10): 1842-1849.
  Abstract PDF
  k-Nearest Neighbors in Uncertain Graph
  Zhang Yinglong, Li Cuiping, Chen Hong, Du Lingxia
  2011, 48(10): 1850-1858.
  Abstract PDF
  k'/k-Dominant Skyline Query over Multiple Time Series
  Xu Yajun, Wang Chaokun, Shi Wei, Pan Peng, Wei Dongmei
  2011, 48(10): 1859-1870.
  Abstract PDF
  Processing k-Nearest Neighbors Query over Uncertain Graphs
  Zhang Xu, He Xiangnan, Jin Cheqing, and Zhou Aoying
  2011, 48(10): 1871-1878.
  Abstract PDF
  A Graph-Based Music Data Model and Query Language
  Ou Xiaoping, Wang Chaokun, Peng Zhuo, Qiu Ping, and Bai Yiyuan
  2011, 48(10): 1879-1889.
  Abstract PDF
  Keyword Queries over Relational Databases Based on Tuple Combination
  Tao Yue, He Zhenying, and Zhang Jiaqi
  2011, 48(10): 1890-1898.
  Abstract PDF
  Cache-Based Mobile Data Query Processing Algorithm in MANET
  Zhang Yanqing, Li Jinbao, and Guo Longjiang
  2011, 48(10): 1899-1907.
  Abstract PDF
  A Location Index for Range Query in Real-Time Locating System
  Guo Chao, Li Kun, Wang Yongyan, Liu Shenghang, and Wang Hongan
  2011, 48(10): 1908-1917.
  Abstract PDF
  OAFTL: An Efficient Flash Translation Layer for Enterprise Application
  Qi Xiaoying, Tang Xian, Liang Zhichao, Meng Xiaofeng
  2011, 48(10): 1918-1926.
  Abstract PDF
  An Adaptive Page-Replacement Strategy for Spatial Database Systems
  Chen Kunjie, Sun Weiwei, Zhu Liang, and Liu Weimo
  2011, 48(10): 1927-1934.
  Abstract PDF
  Research and Implementation of CFTree* Index on MultiMedia Data in myBUD
  Zhang Xiao, Sun Xinyun, Liu Keyan, Ju Xingxing, Wang Shan
  2011, 48(10): 1935-1941.
  Abstract PDF
  Scheduling Algorithm for the Reuse Buffers in Column-Store Data Warehouse Query Execution
  Zhang Qi, Wang Mei, Le Jiajin, Liu Guohua
  2011, 48(10): 1942-1950.
  Abstract PDF
  Study and Implementation of OLAP Performance Benchmark
  Zhao Bo and Ye Xiaojun
  2011, 48(10): 1951-1959.
  Abstract PDF
  A Geographical Databases Watermarking Method Based on Quantization Modulation with Variable Steps
  Wang Chuanjian, Ge Hefei, Ding Mao, Peng Zhiyong, Peng Yuwei, Song Wei, Wang Junzhou
  2011, 48(10): 1960-1971.
  Abstract PDF