Advanced Search
  Publish Online Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Open World Object Recognition and Detection Systems: Landscapes, Challenges and Prospects
  Nie Hui, Wang Ruiping, Chen Xilin
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440054
  Abstract FullText HTML PDF
  Detecting Free-Riders in Federated Learning Based on Gradient Backtracking
  Hong Zhen, Feng Wanglei, Wen Zhenyu, Wu Di, Li Taotao, Wu Yiming, Wang Cong, Ji Shouling
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330886
  Abstract FullText HTML PDF
  A Multichain-Collaborating Chain-Supervising-Chain Supervision Framework
  Chen Xiaofeng, Song Zhaoxiong, Zheng Peiyu, Zhang Jun, Yu Zhi, Sun Yi
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330297
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimizing and Accelerating Privacy Protection Algorithm for Real-Time Location
  Dong Kai, Wang Lifu, Ling Zhen
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330877
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Stage Federated Learning with non-IID Data in Internet of Vehicles
  Tang Xiaolan, Liang Yuting, Chen Wenlong
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330885
  Abstract FullText HTML PDF
  V2V Wireless Resource Allocation Algorithm Based on Multi-Objective Deep Reinforcement Learning
  Li Ke, Ma Sai, Dai Penglin, Ren Jing, Fan Pingzhi
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330895
  Abstract FullText HTML PDF
  Secure and Efficient Federated Learning for Continuous IoV Data Sharing
  Le Junqing, Tan Zhouyong, Zhang Di, Liu Gao, Xiang Tao, Liao Xiaofeng
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330894
  Abstract FullText HTML
  Blockchain Based Metaverse Ecosystem Achitecture
  Li Ming, Song Wenpeng, Zong Yan, Liu Mianchen
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330074
  Abstract FullText HTML PDF
  Selection of Reputable Medical Participants Based on an Iterative Collaborative Learning Framework
  Lu Feng, Li Wei, Gu Lin, Liu Shuai, Wang Runheng, Ren Yufei, Dai Xiaohai, Liao Xiaofei, Jin Hai
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330270
  Abstract FullText HTML PDF
  Internet of Vehicles Data Sharing Scheme via Blockchain Sharding
  Chen Xiao, Huang Muhong, Tian Yifan, Wang Yan, Cao Sheng, Zhang Xiaosong
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330899
  Abstract FullText HTML
  An Optimized Over-the-Air Software Update Framework Based on Uptane for Automobiles
  Xie Yong, Hu Qiuyan, Li Renfa, Xie Guoqi, Xiao Fu
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330874
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Target Generated IPv6 Network Address Scanning
  Hou Bingnan, Liu Ning, Li Xionglüe, Zhou Tongqing, Chen Yingwen, Cai Zhiping, Lu Kai
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330335
  Abstract FullText HTML PDF
  Social Software User Behavior Identification from Encrypted Traffic
  Wu Hua, Wang Lei, Huang Ruiqi, Cheng Guang, Hu Xiaoyan
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330055
  Abstract FullText HTML PDF
  Incentive-Driven Vehicle Selection and Scheduling Method in Vehicular Crowdsensing
  Wang Zhenning, Cao Yue, Jiang Kai, Lin Hai, Zhou Huan
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330881
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Automatic Software Vulnerability Exploitation
  Wu Zehui, Wei Qiang, Wang Xinlei, Wang Yunchao, Yan Chenyu, Chen Jing
  Abstract FullText HTML PDF
  Malicious Domain Name Detection Method Based on Enhanced Embedded Feature Hypergraph Learning
  Wei Jinxia, Long Chun, Fu Hao, Gong Liangyi, Zhao Jing, Wan Wei, Huang Pan
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330117
  Abstract FullText HTML PDF
  A Dynamic Resource Allocation Method for High-Density Colocation Scenario
  Guo Jing, Hu Cunchen, Bao Yungang
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202221043
  Abstract FullText HTML PDF
  Binary Code Modularization Method Based on Graph Embedding
  Sun Huaqi, Kang Fei, Shu Hui, Huang Yuyao, Bu Wenjuan
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330337
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Neural Rendering and Its Hardware Acceleration
  Yan Xinkai, Huo Yuchi, Bao Hujun
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330483
  Abstract FullText HTML PDF
  An Image Captioning Method Based on DSC-Net
  Jiang Zetao, Zhu Wencai, Jin Xin, Liao Peiqi, Huang Jingfan
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330523
  Abstract FullText HTML PDF
  Online Cross-Modal Hashing with Double Structure Preserving
  Kang Xiao, Liu Xingbo, Lu Pengyu, Zhao Zhijie, Nie Xiushan, Wang Shaohua, Yin Yilong
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330433
  Abstract FullText HTML PDF
  Blockchain Marketing Label Trading System for E-Commerce Alliance
  Dai Weiqi, Li Ming, Zhao Kexuan, Jiang Wenchao, Zhou Weilin, Zou Deqing, Jin Hai
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330217
  Abstract FullText HTML
  Directed Graph Clustering Method with Edge Local Differential Privacy
  Fu Nan, Ni Weiwei, Jiang Zepeng, Hou Lihe, Zhang Dongyue, Zhang Ruyu
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330193
  Abstract FullText HTML PDF
  A Parallel Multi-Objective Dividing Rectangles Algorithm Based on Normalized Decomposition
  Li Chen, Chen Yidong, Lu Zhonghua, Yang Yueying, Wang Zitian, Chi Xuebin
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330093
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Graph-Based Point Cloud: A Survey
  Liang Xun, Li Zhiying, Jiang Hongxun
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330077
  Abstract FullText HTML PDF
  Latency Optimization in Real-Time Multimedia Transport: Architecture, Progress and the Future
  Meng Zili, Xu Mingwei
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330240
  Abstract FullText HTML PDF
  HVMS: A Hybrid Vectorization-Optimized Mechanism of SpMV
  Yan Zhiyuan, Xie Biwei, Bao Yungang
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330204
  Abstract FullText HTML PDF
  MC2 Energy Consumption Model for Massively Distributed Data Parallel Training of Deep Neural Networks
  Wei Jia, Zhang Xingjun, Wang Longxiang, Zhao Mingqiang, Dong Xiaoshe
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330164
  Abstract FullText HTML PDF
  A Lightweight Noise Label Learning Method Based on Online Distillation
  Huang Yiwang, Huang Yuxin, Liu Sheng
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330382
  Abstract FullText HTML
  A Model-Based Diagnosis Method for Integrating Cardinality Constraints and Enqueueing at Once
  Qing Yang, Ouyang Dantong, Zhou Huisi, Zhang Liming
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330546
  Abstract FullText HTML PDF
  A Diversity-Enriched Option-Critic Algorithm with Interest Functions
  Li Junwei, Liu Quan, Huang Zhigang, Xu Yapeng
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220970
  Abstract FullText HTML PDF
  Person Re-identification Method Based on Hybrid Real-Synthetic Data
  Qi Lei, Ren Zihao, Liu Junxi, Geng Xin
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330718
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cross-Region and Cross-Rating Collaborative Filtering Recommendation Algorithm
  Yu Xu, Peng Qinglong, Zhan Dingjia, Du Junwei, Liu Jinhuan, Lin Junyu, Gong Dunwei, Zhang Ziying, Yu Jie
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330017
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of In-Memory Computing Technology Based on SRAM and Non-Volatile Memory
  Zhang Zhang, Shi Gang, Wang Qifan, Ma Yongbo, Liu Gang, Qian Libo
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330364
  Abstract FullText HTML PDF
  ChipletNP: Chiplet-Based Agile Customizable Network Processor Architecture
  Li Tao, Yang Hui, Li Junnan, Liu Rulin, Sun Zhigang
  Abstract FullText HTML PDF
  A Concurrent Conflict Transaction Optimization Method for Consortium Blockchain Hyperledger Fabric
  Wu Haibo, Liu Hui, Sun Yi, Li Jun
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220644
  Abstract FullText HTML PDF
  Bitsliced Optimization of SM4 Algorithm with the SIMD Instructions
  Wang Chuang, Ding Yan, Huang Chenlin, Song Liantao
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220531
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of WebAssembly Security
  Zhuang Junjie, Hu Shuang, Hua Baojian, Wang Yang, Pan Zhizhong
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330049
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Risk Perception Technology for Web 3.0 Digital Economic
  Jia Jinping, Xiao Shihan, Qian Kun, Yang Yanqin, Zhang Zhao
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330298
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Progress of Fully Homomorphic Encryption
  Bai Lifang, Zhu Yuefei, Li Yongjun, Wang Shuai, Yang Xiaoqi
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202221052
  Abstract FullText HTML PDF
  Lifelong Learning on Graphs: A Comprehensive Review
  Liu Zhuang, Dong Zichen, Dong Yilin, Shang Jiaming, Zhang Fan, Chen Yuran, Lou Peiyan, Sun Xinran, Wang Yu, Zhao Jun, Wayne Lin
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440204
  Abstract FullText HTML
  Traffic Flow Prediction Based on Graph Prompt-Finetuning
  Lai Peiyuan, Li Cheng, Wang Zenghui, Wang Changdong, Liao Dezhang
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440113
  Abstract FullText HTML
  Random-Walk Probability Estimation on Dynamic Weighted Graphs
  Wang Hanzhi, Yi Lu, Wei Zhewei, Gan Junhao, Yuan Ye, Wen Ji-Rong, Du Xiaoyong
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440148
  Abstract FullText HTML
  Towards Lightweight Cross-domain Sequential Recommendation via Tri-branches Graph External Attention Network
  Zhang Jinyu, Ma Chenxi, Li Chao, Zhao Zhongying
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440197
  Abstract FullText HTML
  A Pre-trained Universal Knowledge Graph Reasoning Model Based on Rule Prompts
  Cui Yuanning, Sun Zequn, Hu Wei
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440133
  Abstract FullText HTML
  Integrating Characters’ Mental Portrait for Mental Health Text Matching
  Zhao Yun, Liu Dexi, Wan Changxuan, Liu Xiping, Liao Guoqiong
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220987
  Abstract FullText HTML PDF
  Two-Stage Adaptive Ensemble Learning Method for Different Types of Concept Drift
  Guo Husheng, Zhang Yang, Wang Wenjian
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330452
  Abstract FullText HTML PDF
  A Unified Framework for Community Hiding Based on Stochastic Block Model
  Liu Dong, Liu Xia, Jia Ruoxue, Zhang Wensheng
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330533
  Abstract FullText HTML PDF
  High-Order Tensor Analysis Method for Information System Recommendations and Decisions
  Wang Beilun, Zhang Jiaqi, Cai Yinghao, Wang Zhaoyang, Tan Xiao, Shen Dian
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.2023-30624
  Abstract FullText HTML
  Advances in SQL Execution Techniques Based on Query Compilation
  Pan Qingfeng, Xu Chen
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330507
  Abstract FullText HTML PDF
  Abductive Learning Method with Rejection Reasoning
  Huang Yuxuan, Jiang Yuan
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330547
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Interest Aware Sequential Recommender System Based on Contrastive Learning
  Zhao Rongmei, Sun Siyu, Yan Fanli, Peng Jian, Ju Shenggen
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330622
  Abstract FullText HTML PDF
  Semi-Supervised Learning-Based Method for Unknown Anomaly Detection
  Cheng Yudong, Zhou Fang
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330627
  Abstract FullText HTML PDF
  Robust Few-Label Misinformation Detection Based on Information Bottleneck Theory
  Wang Jihong, Zhao Shuqing, Luo Minnan, Liu Huan, Zhao Xiang, Zheng Qinghua
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330506
  Abstract FullText HTML PDF
  Feature-Oriented and Decoupled Network Structure Based Filter Pruning
  Shi Ruiwen, Li Guanghui, Dai Chenglong, Zhang Feifei
  Abstract FullText HTML PDF
  Statistics Collecting Algorithms of Distributed Graph via Local Differential Privacy
  Fu Peiwang, Ding Hongfa, Liu Hai, Jiang Heling, Tang Mingli, Yu Yingying
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330628
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Reduction and Query Algorithm of Trajectory Data Based on Spatial Position Relation
  Chao Cheng, Pu Feifan, Xu Jianqiu, Gao Yunjun
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330609
  Abstract FullText HTML PDF
  Graph Convolutional Broad Cross-Domain Recommender System
  Huang Ling, Huang Zhenwei, Huang Ziyuan, Guan Canrong, Gao Yuefang, Wang Changdong
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330617
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cross-Domain Ciphertext Sharing Scheme with Access Behavior Identity Tracing
  Shen Yuan, Song Wei, Zhao Changsheng, Peng Zhiyong
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330618
  Abstract FullText HTML PDF
  Link Prediction Driven by High-Order Relations in Complete Graph
  Zhang Huijuan, Huang Qinyang, Hu Shiyan, Yang Qing, Zhang Jingwei
  Abstract FullText HTML PDF
  Large Language Model Powered Site Selection Recommender System
  Gao Yunfan, Yu Dongqing, Wang Siqi, Wang Haofen
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330629
  Abstract FullText HTML PDF
  Interactive Visualization Framework for Panoramic Super-Resolution Images Based on Localization Data
  Wang Chenze, Shen Xuehao, Huang Zhenli, Wang Zhengxia
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330643
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep Knowledge Tracing Model with the Integration of Skills Relation and Forgetting Degree
  Jia Rui, Dong Yongquan, Liu Yuan, Chen Cheng
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330697
  Abstract FullText HTML PDF
  A Framework for Evolutionary Large-Scale Multi-Objective Security Games Based on Priority Priors
  Wu Yupeng, Qian Hong, Wang Weiye, Zhang Yangwenhui, Zhou Aimin
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330463
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial-Temporal Traffic Data Imputation Method with Uncertainty Modeling
  Liu Le, Guo Shengnan, Jin Xiyuan, Zhao Miaomiao, Chen Ran, Lin Youfang, Wan Huaiyu
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330455
  Abstract FullText HTML PDF
  Federated Learning under User-Level Local Differential Privacy
  , ,
  DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330167
  Abstract PDF
  Category
  Machine Learning for Microarchitecture Power Modeling and Design Space Exploration:A Survey
  Zhai Jianwang, Ling Zichao, Bai Chen, Zhao Kang, Yu Bei
  2024, 61(6): 1351-1369. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440074
  Abstract FullText HTML PDF
  Cross-Layer Optimization for Fault-Tolerant Deep Learning Accelerators
  Zhang Qing, Liu Cheng, Liu Bo, Huang Haitong, Wang Ying, Li Huawei, Li Xiaowei
  2024, 61(6): 1370-1387. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202331005
  Abstract FullText HTML PDF
  Direct xPU: A Novel Distributed Heterogeneous Computing Architecture Optimized for Inter-node Communication Optimization
  Li Rengang, Wang Yanwei, Hao Rui, Xiao Linge, Yang Le, Yang Guangwen, Kan Hongwei
  2024, 61(6): 1388-1400. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440055
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Key Technologies of Graph Processing Systems Based on Multi-core CPU and GPU Platforms
  Zhang Yuan, Cao Huawei, Zhang Jie, Shen Yue, Sun Yiming, Dun Ming, An Xuejun, Ye Xiaochun
  2024, 61(6): 1401-1428. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440073
  Abstract FullText HTML PDF
  Promoting Frequency Method for Our Own High Performance Processor Physical Design
  He Xiaowei, Yue Daheng, Guo Wei, Sui Bingcai, Deng Quan
  2024, 61(6): 1429-1435. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330942
  Abstract FullText HTML PDF
  Design of SystemVerilog Assertions Hardware Towards Efficient Processor Functional Verification
  Zhang Ziqing, Shi Kan, Xu Shuoxiang, Wang Lianghui, Bao Yungang
  2024, 61(6): 1436-1449. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202331003
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Design and Implementation of SM4 Algorithm with CBC Mode
  Hao Zeyu, Dai Tianao, Huang Yicheng, Duan Cenlin, Dong Jin, Wu Shiyong, Zhang Bo, Wang Xueyan, Jia Xiaotao, Yang Jianlei
  2024, 61(6): 1450-1457. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202331007
  Abstract FullText HTML PDF
  SeChain: Design and Implementation of RISC-V Secure Boot Mechanism Based on Domestic Cryptographic Algorithms
  Rui Zhiqing, Mei Yao, Chen Zhenzhe, Wu Jingzheng, Ling Xiang, Luo Tianyue, Wu Yanjun
  2024, 61(6): 1458-1475. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440088
  Abstract FullText HTML PDF
  Advances and Trends of Continual Learning
  Li Wenbin, Xiong Yakun, Fan Zhichen, Deng Bo, Cao Fuyuan, Gao Yang
  2024, 61(6): 1476-1496. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220820
  Abstract FullText HTML PDF
  Concept Drift Processing Method of Streaming Data Based on Mixed Feature Extraction
  Guo Husheng, Liu Yanjie, Wang Wenjian
  2024, 61(6): 1497-1510. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330184
  Abstract FullText HTML PDF
  Semantic Contrastive Clustering with Federated Data Augmentation
  Wang Qihong, Jia Hongjie, Huang Longxia, Mao Qirong
  2024, 61(6): 1511-1524. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220995
  Abstract FullText HTML PDF
  Fine-Grained Policy-Hiding and Traceable Decentralized Access Control Scheme in mHealth
  Wang Jingyi, Kan Haibin
  2024, 61(6): 1525-1535. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330092
  Abstract FullText HTML PDF
  Reversible Data Hiding for 3D Mesh Model in Encrypted Domain Based on Vertex Partition and Coordinate Standardization
  Lü Wanli, Tang Yun, Yin Zhaoxia, Luo Bin
  2024, 61(6): 1536-1544. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202221040
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Searchable Symmetric Encryption Scheme for Conjunctive Queries Based on SHVE
  Huang Yicai, Yu Bin
  2024, 61(6): 1545-1558. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220924
  Abstract FullText HTML PDF
  MC-RHotStuff: Multi-Chain Oriented HotStuff Consensus Mechanism Based on Reputation
  Lu Yuxuan, Kong Lanju, Zhang Baochen, Min Xinping
  2024, 61(6): 1559-1572. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330195
  Abstract FullText HTML PDF
  Response Time Anomaly Diagnosis for Search Service
  Xia Sibo, Ma Minghua, Jin Pengxiang, Cui Liyue, Zhang Shenglin, Jin Wa, Sun Yongqian, Pei Dan
  2024, 61(6): 1573-1584. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330054
  Abstract FullText HTML PDF
  Review of Cloud Detection and Cloud Removal Methods for Remote Sensing Images
  Xu Meng, Wang Sihan, Guo Renzhong, Jia Xiuping, Jia Sen
  2024, 61(6): 1585-1607. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330145
  Abstract FullText HTML PDF
  More+

  Top ViewMore+

  Top DownloadMore+

  Top CitedMore+