Advanced Search
  Publish Online Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  SM9 Identity-Based Encryption with Equality Test and Cryptographic Reverse Firewalls
  Xiong Hu, Lin Ye, Yao Ting,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220809
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient and Compact Key Encapsulation Mechanism Based on NTRU Lattice
  Liang Zhichuang, Zheng Jieyu, Zhao Yunlei,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220980
  Abstract FullText HTML PDF
  New gTLD Resolution Behavior Analysis and Malicious Domain Detection
  Yang Donghui, Zeng Bin, Li Zhenyu,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220846
  Abstract FullText HTML PDF
  RR-SC: Run-Time Reconfigurable Framework for Stochastic Computing-Based Neural Networks on Edge Devices
  Song Yuhong, Edwin Hsing-Mean Sha, Zhuge Qingfeng, Xu Rui, Wang Han,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220738
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Progress on Security Technology for Cross-Chain Service of Energy Blockchain
  He Yunhua, Luo Mingshun, Hu Qing, Wu Bin, Wang Chao, Xiao Ke,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220892
  Abstract FullText HTML PDF
  Surprise Adequacy-Guided Deep Neural Network Test Inputs Generation
  Guo Hongjing, Tao Chuanqi, Huang Zhiqiu,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220745
  Abstract FullText HTML PDF
  An Explainability-Centric Requirements Analysis Framework for Machine Learning Applications
  Pei Zhongyi, Liu Lin, Wang Chen, Wang Jianmin,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220794
  Abstract FullText HTML PDF
  Massively Parallel Simulation and Optimization of Advanced Nuclear Reactors with Dispersed Particle Fuel
  Li Ruihan, Hou Yefan, Li Yuhui, Liu Zhaoyuan, Zhang Haihong, Liang Jingang,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202221032
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Database Index Tuning Techniques
  Lai Sichao, Wu Xiaoying, Peng Yuwei, Peng Zhiyong,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220931
  Abstract FullText HTML PDF
  Noise Detection for Distant Supervised Named Entity Recognition
  Wang Jiacheng, Wang Kai, Wang Haofen, Du Wen, He Zhidong, Ruan Tong, Liu Jingping,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220999
  Abstract FullText HTML PDF
  Graph Classification Method Based on Graph Kernel Homomorphic Network
  Xu Lixiang, Ge Wei, Chen Enhong, Luo Bin,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202221004
  Abstract FullText HTML PDF
  Multimodal Knowledge Active Learning for Video Question Answering
  Liu Mingyang, Wang Ruomei, Zhou Fan, Lin Ge,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202221008
  Abstract FullText HTML PDF
  Light-HGNN: Lightweight Homogeneous Hypergraph Neural Network for Circle Content Recommendation
  Li Ting, Jin Fusheng, Li Ronghua, Wang Guoren, Duan Huanzhong, Lu Yanxiong,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220643
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Progress of Few-Shot Learning Methods Based on Graph Neural Networks
  Yang Jieyi, Dong Yihong, Qian Jiangbo,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220933
  Abstract FullText HTML PDF
  C-AMAT Measurement Method Based on Cache Access Mode and Its Application in Graph Computing
  Chen Bingzhang, Liu Wei, Yu Xiaoyu,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220818
  Abstract FullText HTML PDF
  Research and Optimization of the Winograd-Based Convolutional Algorithm on ShenWei-26010 Many-Core Processor
  Wu Zheng, Jin Xu, An Hong,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220787
  Abstract FullText HTML PDF
  From BERT to ChatGPT: Challenges and Technical Development of Storage Systems for Large Model Training
  Feng Yangyang, Wang Qing, Xie Minhui, Shu Jiwu,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202330554
  Abstract FullText HTML PDF
  Robust Few-Label Misinformation Detection Based on Information Bottleneck Theory
  Wang Jihong, Zhao Shuqing, Luo Minnan, Liu Huan, Zhao Xiang, Zheng Qinghua,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202330506
  Abstract FullText HTML PDF
  Advances in SQL Execution Techniques Based on Query Compilation
  Pan Qingfeng, Xu Chen,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202330507
  Abstract FullText HTML PDF
  Perceptual Similarity-Based Multi-Objective Optimization for Stealthy Image Backdoor Attack
  Zhu Suxia, Wang Jinyin, Sun Guanglu,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202330521
  Abstract FullText HTML PDF
  Graph Convolutional Broad Cross-Domain Recommender System
  Huang Ling, Huang Zhenwei, Huang Ziyuan, Guan Canrong, Gao Yuefang, Wang Changdong,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202330617
  Abstract FullText HTML
  Conversational Emotion Recognition Incorporating Knowledge Graph and Curriculum Learning
  Du Jinming, Sun Yuanyuan, Lin Hongfei, Yang Liang,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220951
  Abstract FullText HTML
  Multi-Granularity Based Feature Interaction Pruning Model for CTR Prediction
  Bai Ting, Liu Xuanning, Wu Bin, Zhang Zibin, Xu Zhiyuan, Lin Kangyi,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220943
  Abstract FullText HTML
  ,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.ps20240301
  Abstract FullText HTML PDF
  A Method of Microservice Performance Anomaly Detection Base on Deep Learning
  Fang Haotian, Li Chunhua, Wang Qing, Zhou Ke,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202330543
  Abstract FullText HTML
  Infrastructure and Technology of OceanBase Distributed Relational Database
  Yang Zhenkun, Yang Chuanhui, Han Fusheng, Wang Guoping, Yang Zhifeng, Cheng Xiaojun,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202330835
  Abstract FullText HTML PDF
  Key Techniques of Time Series Databases: A Survey
  Liu Shuai, Qiao Ying, Luo Xiongfei, Zhao Yijing, Wang Hongan,
  Abstract FullText HTML PDF
  An Adaptive Erasure-Coded Data Access Method for Cross-Cloud Storage-Computation Collaborative Scheduling
  Zhang Kaixin, Wang Yijie, Bao Han, Kan Junhui,
  Abstract FullText HTML PDF
  Transformer-Based Image Restoration Method for Cultural Relics
  Wang Zhenyan, Jiang Shengcheng, Song Qihong, Liu Bo, Bi Xiuli, Xiao Bin,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220623
  Abstract FullText HTML PDF
  An Interpretable Cloud Platform Task Termination State Prediction Method
  Liu Chunhong, Li Weili, Jiao Jie, Wang Jingxiong, Zhang Junna,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220796
  Abstract FullText HTML PDF
  A Recommendation Model Inference System with GPU Direct Storage Access
  Xie Minhui, Lu Youyou, Feng Yangyang, Shu Jiwu,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202330402
  Abstract FullText HTML PDF
  Perturbation Analysis of the Vital Region in Speech Adversarial Example Based on Frame Structure
  Han Songshen, Guo Songhui, Xu Kaiyong, Yang Bo, Yu Miao,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202221034
  Abstract FullText HTML PDF
  A Multi-Branch Defogging Network Based on Fog Concentration Classification and Dark and Bright Channel Priors
  Zhang Qidong, Chi Jing, Chen Yuyan, Zhang Caiming,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220812
  Abstract FullText HTML PDF
  DL-MAML:An Innovative Model for Automatically Identifying Butterfly Species
  Zhao Gewei, Xu Shengquan, Xie Juanying,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220860
  Abstract FullText HTML PDF
  A Multi-Level Index Construction Method for Master-Slave Blockchain
  Wang Junlu, Zhang Guiyue, Du Likuan, Li Su, Chen Tingwei,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220739
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Progress of Video Question Answering Technologies
  Bao Cuizhu, Ding Kai, Dong Jianfeng, Yang Xun, Xie Mande, Wang Xun,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220294
  Abstract FullText HTML
  Survey of Automatic Removal of Moiré Pattern
  Qi Wenfa, Liu Yuxin, Guo Zongming,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220797
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Sort Acceleration on FPGA Table 3 Sort Acceleration of Database
  Kong Hao, Lu Wenyan, Chen Yan, Yan Guihai, Li Xiaowei,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220789
  Abstract FullText HTML PDF
  Content-Aware Explainable Pavement Distress Detection Model
  Li Ao, Ge Yongxin, Liu Huijun, Yang Chunhua, Zhou Xiuzhuang,
  DOI:10.7544/issn1000-1239.202220795
  Abstract FullText HTML PDF
  Category
  ,
  2024, 61(2):273-273. DOI:10.7544/issn1000-1239.ps20240201
  Abstract FullText HTML PDF
  DEALS——Track Token Transfer Information Inconsistency
  Jiang Renkai, Song Shuwei, Luo Xiapu, Chen Ting, Luo Ruijie, Wang Bingsen, Qiao Ao,
  2024, 61(2):274-288. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330613
  Abstract FullText HTML PDF
  Li Ge, Xing Ying, Liu Fang, Liu Hui, Liu Lin,
  2024, 61(2):289-290.
  Abstract FullText HTML PDF
  CodeScore-R: An Automated Robustness Metric for Assessing the Functional Correctness of Code Synthesis
  Yang Guang, Zhou Yu, Chen Xiang, Zhang Xiangyu,
  2024, 61(2):291-306. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330715
  Abstract FullText HTML PDF
  Class Summarization Generation Technology Based on Hierarchical Representation and Context Enhancement
  Chen Haoling, Yu Huiqun, Fan Guisheng, Li Mingchen, Huang Zijie,
  2024, 61(2):307-323. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330730
  Abstract FullText HTML PDF
  Customer Churn Prediction Based on Generation Data Reconstruction Using Diffusion Model
  Yang Bin, Wang Zhengyang, Cheng Zihang, Zhao Huiying, Wang Xin, Guan Yu, Cheng Xinzhou,
  2024, 61(2):324-337. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330742
  Abstract FullText HTML PDF
  ChatModeler: A Human-Machine Collaborative and Iterative Requirements Elicitation and Modeling Approach via Large Language Models
  Jin Dongming, Jin Zhi, Chen Xiaohong, Wang Chunhui,
  2024, 61(2):338-350. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330746
  Abstract FullText HTML PDF
  Large Language Models: Principles, Implementation, and Progress
  Shu Wentao, Li Ruixiao, Sun Tianxiang, Huang Xuanjing, Qiu Xipeng,
  2024, 61(2):351-361. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330303
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Hypergraph Neural Networks
  Lin Jingjing, Ye Zhonglin, Zhao Haixing, Li Zhuoran,
  2024, 61(2):362-384. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220483
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of User Geographic Location Prediction Based on Online Social Network
  Liu Leyuan, Dai Yurou, Cao Yanan, Zhou Fan,
  2024, 61(2):385-412. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220417
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Cardinality Estimation Techniques Based on Machine Learning
  Yue Wenjing, Qu Wenwen, Lin Kuan, Wang Xiaoling,
  2024, 61(2):413-427. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220649
  Abstract FullText HTML PDF
  Hybrid Fingerprint Indoor Localization Method Based on ECA-CNN
  Wang Zhengkang, Luo Bingqing,
  2024, 61(2):428-440. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220568
  Abstract FullText HTML PDF
  Uni-LSDPM: A Unified Online Learning Session Dropout Prediction Model Based on Pre-Training
  Chen Rui, Wang Zhanquan,
  2024, 61(2):441-459. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220834
  Abstract FullText HTML PDF
  Mixing Tokens from Target and Search Regions for Visual Object Tracking
  Xue Wanli, Zhang Zhibin, Pei Shenglei, Zhang Kaihua, Chen Shengyong,
  2024, 61(2):460-469. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220698
  Abstract FullText HTML PDF
  MOOCDR-VSI: A MOOC Resource Dynamic Recommendation Model Fusing Video Subtitle Information
  Wu Shuixiu, Luo Xianzeng, Zhong Maosheng, Wu Ruping, Luo Wei,
  2024, 61(2):470-480. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220652
  Abstract FullText HTML PDF
  An Optimization Method of Human Vital Signs Detection During the Non-Steady States
  Qiu Jiefan, Xu Yifan, Xu Ruiji, Zhou Dongli, Chi Kaikai,
  2024, 61(2):481-493. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220774
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cross-Cluster Real-Time Migration Method for Stateful Container
  Wu Xian, Tang Hongbo, Zhao Yu, Xu Mingyan,
  2024, 61(2):494-502. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220602
  Abstract FullText HTML PDF
  Method to Create Aggregate Tree for Hardware Supported Collectives
  Chen Shuping, Wei Hongmei, Wang Fei, Li Yi, He Wangquan, Qi Fengbin,
  2024, 61(2):503-517. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220684
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Network Link Prediction Based on Sequential Graph Convolution
  Liu Linlan, Feng Zhenxing, Shu Jian,
  2024, 61(2):518-528. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220776
  Abstract FullText HTML PDF
  An Intra-Domain Routing Protection Algorithm Based on Forwarding Graph
  Geng Haijun, Meng Zhuo, Yao Shanshan, Yang Jing, Chi Haotian, Yin Xia,
  2024, 61(2):529-538. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220914
  Abstract FullText HTML PDF
  More+

  Top ViewMore+

  Top DownloadMore+

  Top CitedMore+