Advanced Search

  column
  Machine Learning for Microarchitecture Power Modeling and Design Space Exploration:A Survey
  Zhai Jianwang, Ling Zichao, Bai Chen, Zhao Kang, Yu Bei
  2024, 61(6): 1351-1369. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440074
  Abstract FullText HTML PDF
  Cross-Layer Optimization for Fault-Tolerant Deep Learning Accelerators
  Zhang Qing, Liu Cheng, Liu Bo, Huang Haitong, Wang Ying, Li Huawei, Li Xiaowei
  2024, 61(6): 1370-1387. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202331005
  Abstract FullText HTML PDF
  Direct xPU: A Novel Distributed Heterogeneous Computing Architecture Optimized for Inter-node Communication Optimization
  Li Rengang, Wang Yanwei, Hao Rui, Xiao Linge, Yang Le, Yang Guangwen, Kan Hongwei
  2024, 61(6): 1388-1400. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440055
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Key Technologies of Graph Processing Systems Based on Multi-core CPU and GPU Platforms
  Zhang Yuan, Cao Huawei, Zhang Jie, Shen Yue, Sun Yiming, Dun Ming, An Xuejun, Ye Xiaochun
  2024, 61(6): 1401-1428. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440073
  Abstract FullText HTML PDF
  Promoting Frequency Method for Our Own High Performance Processor Physical Design
  He Xiaowei, Yue Daheng, Guo Wei, Sui Bingcai, Deng Quan
  2024, 61(6): 1429-1435. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330942
  Abstract FullText HTML PDF
  Design of SystemVerilog Assertions Hardware Towards Efficient Processor Functional Verification
  Zhang Ziqing, Shi Kan, Xu Shuoxiang, Wang Lianghui, Bao Yungang
  2024, 61(6): 1436-1449. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202331003
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Design and Implementation of SM4 Algorithm with CBC Mode
  Hao Zeyu, Dai Tianao, Huang Yicheng, Duan Cenlin, Dong Jin, Wu Shiyong, Zhang Bo, Wang Xueyan, Jia Xiaotao, Yang Jianlei
  2024, 61(6): 1450-1457. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202331007
  Abstract FullText HTML PDF
  SeChain: Design and Implementation of RISC-V Secure Boot Mechanism Based on Domestic Cryptographic Algorithms
  Rui Zhiqing, Mei Yao, Chen Zhenzhe, Wu Jingzheng, Ling Xiang, Luo Tianyue, Wu Yanjun
  2024, 61(6): 1458-1475. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202440088
  Abstract FullText HTML PDF
  Advances and Trends of Continual Learning
  Li Wenbin, Xiong Yakun, Fan Zhichen, Deng Bo, Cao Fuyuan, Gao Yang
  2024, 61(6): 1476-1496. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220820
  Abstract FullText HTML PDF
  Concept Drift Processing Method of Streaming Data Based on Mixed Feature Extraction
  Guo Husheng, Liu Yanjie, Wang Wenjian
  2024, 61(6): 1497-1510. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330184
  Abstract FullText HTML PDF
  Semantic Contrastive Clustering with Federated Data Augmentation
  Wang Qihong, Jia Hongjie, Huang Longxia, Mao Qirong
  2024, 61(6): 1511-1524. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220995
  Abstract FullText HTML PDF
  Fine-Grained Policy-Hiding and Traceable Decentralized Access Control Scheme in mHealth
  Wang Jingyi, Kan Haibin
  2024, 61(6): 1525-1535. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330092
  Abstract FullText HTML PDF
  Reversible Data Hiding for 3D Mesh Model in Encrypted Domain Based on Vertex Partition and Coordinate Standardization
  Lü Wanli, Tang Yun, Yin Zhaoxia, Luo Bin
  2024, 61(6): 1536-1544. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202221040
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Searchable Symmetric Encryption Scheme for Conjunctive Queries Based on SHVE
  Huang Yicai, Yu Bin
  2024, 61(6): 1545-1558. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220924
  Abstract FullText HTML PDF
  MC-RHotStuff: Multi-Chain Oriented HotStuff Consensus Mechanism Based on Reputation
  Lu Yuxuan, Kong Lanju, Zhang Baochen, Min Xinping
  2024, 61(6): 1559-1572. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330195
  Abstract FullText HTML PDF
  Response Time Anomaly Diagnosis for Search Service
  Xia Sibo, Ma Minghua, Jin Pengxiang, Cui Liyue, Zhang Shenglin, Jin Wa, Sun Yongqian, Pei Dan
  2024, 61(6): 1573-1584. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330054
  Abstract FullText HTML PDF
  Review of Cloud Detection and Cloud Removal Methods for Remote Sensing Images
  Xu Meng, Wang Sihan, Guo Renzhong, Jia Xiuping, Jia Sen
  2024, 61(6): 1585-1607. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330145
  Abstract FullText HTML PDF