Advanced Search

  column
  ,
  2024, 61(2):273-273. DOI:10.7544/issn1000-1239.ps20240201
  Abstract FullText HTML PDF
  DEALS——Track Token Transfer Information Inconsistency
  Jiang Renkai, Song Shuwei, Luo Xiapu, Chen Ting, Luo Ruijie, Wang Bingsen, Qiao Ao,
  2024, 61(2):274-288. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330613
  Abstract FullText HTML PDF
  Li Ge, Xing Ying, Liu Fang, Liu Hui, Liu Lin,
  2024, 61(2):289-290.
  Abstract FullText HTML PDF
  CodeScore-R: An Automated Robustness Metric for Assessing the Functional Correctness of Code Synthesis
  Yang Guang, Zhou Yu, Chen Xiang, Zhang Xiangyu,
  2024, 61(2):291-306. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330715
  Abstract FullText HTML PDF
  Class Summarization Generation Technology Based on Hierarchical Representation and Context Enhancement
  Chen Haoling, Yu Huiqun, Fan Guisheng, Li Mingchen, Huang Zijie,
  2024, 61(2):307-323. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330730
  Abstract FullText HTML PDF
  Customer Churn Prediction Based on Generation Data Reconstruction Using Diffusion Model
  Yang Bin, Wang Zhengyang, Cheng Zihang, Zhao Huiying, Wang Xin, Guan Yu, Cheng Xinzhou,
  2024, 61(2):324-337. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330742
  Abstract FullText HTML PDF
  ChatModeler: A Human-Machine Collaborative and Iterative Requirements Elicitation and Modeling Approach via Large Language Models
  Jin Dongming, Jin Zhi, Chen Xiaohong, Wang Chunhui,
  2024, 61(2):338-350. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330746
  Abstract FullText HTML PDF
  Large Language Models: Principles, Implementation, and Progress
  Shu Wentao, Li Ruixiao, Sun Tianxiang, Huang Xuanjing, Qiu Xipeng,
  2024, 61(2):351-361. DOI:10.7544/issn1000-1239.202330303
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Hypergraph Neural Networks
  Lin Jingjing, Ye Zhonglin, Zhao Haixing, Li Zhuoran,
  2024, 61(2):362-384. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220483
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of User Geographic Location Prediction Based on Online Social Network
  Liu Leyuan, Dai Yurou, Cao Yanan, Zhou Fan,
  2024, 61(2):385-412. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220417
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Cardinality Estimation Techniques Based on Machine Learning
  Yue Wenjing, Qu Wenwen, Lin Kuan, Wang Xiaoling,
  2024, 61(2):413-427. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220649
  Abstract FullText HTML PDF
  Hybrid Fingerprint Indoor Localization Method Based on ECA-CNN
  Wang Zhengkang, Luo Bingqing,
  2024, 61(2):428-440. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220568
  Abstract FullText HTML PDF
  Uni-LSDPM: A Unified Online Learning Session Dropout Prediction Model Based on Pre-Training
  Chen Rui, Wang Zhanquan,
  2024, 61(2):441-459. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220834
  Abstract FullText HTML PDF
  Mixing Tokens from Target and Search Regions for Visual Object Tracking
  Xue Wanli, Zhang Zhibin, Pei Shenglei, Zhang Kaihua, Chen Shengyong,
  2024, 61(2):460-469. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220698
  Abstract FullText HTML PDF
  MOOCDR-VSI: A MOOC Resource Dynamic Recommendation Model Fusing Video Subtitle Information
  Wu Shuixiu, Luo Xianzeng, Zhong Maosheng, Wu Ruping, Luo Wei,
  2024, 61(2):470-480. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220652
  Abstract FullText HTML PDF
  An Optimization Method of Human Vital Signs Detection During the Non-Steady States
  Qiu Jiefan, Xu Yifan, Xu Ruiji, Zhou Dongli, Chi Kaikai,
  2024, 61(2):481-493. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220774
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cross-Cluster Real-Time Migration Method for Stateful Container
  Wu Xian, Tang Hongbo, Zhao Yu, Xu Mingyan,
  2024, 61(2):494-502. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220602
  Abstract FullText HTML PDF
  Method to Create Aggregate Tree for Hardware Supported Collectives
  Chen Shuping, Wei Hongmei, Wang Fei, Li Yi, He Wangquan, Qi Fengbin,
  2024, 61(2):503-517. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220684
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Network Link Prediction Based on Sequential Graph Convolution
  Liu Linlan, Feng Zhenxing, Shu Jian,
  2024, 61(2):518-528. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220776
  Abstract FullText HTML PDF
  An Intra-Domain Routing Protection Algorithm Based on Forwarding Graph
  Geng Haijun, Meng Zhuo, Yao Shanshan, Yang Jing, Chi Haotian, Yin Xia,
  2024, 61(2):529-538. DOI:10.7544/issn1000-1239.202220914
  Abstract FullText HTML PDF