Advanced Search

  column
  Advances in the Component Verification Technology Based on Model Checking
  Jia Yangli, Li Zhoujun, Xing Jianying, Chen Shikun
  2011, 48(6): 913-922.
  Abstract PDF
  Survey of Software Tamper Proofing Technique
  Wang Chaokun, Fu Junning, Wang Jianmin, Yu Zhiwei
  2011, 48(6): 923-933.
  Abstract PDF
  Trust Evaluation Model Based on Node Behavior Character
  Tian Junfeng, Du Ruizhong, Liu Yuling
  2011, 48(6): 934-944.
  Abstract PDF
  A Hierarchical Evaluation Approach for Network Security Based on Threat Spread Model
  Chen Feng, Liu Dehui, Zhang Yi, Su Jishu
  2011, 48(6): 945-954.
  Abstract PDF
  Cache Based AES Attack Implementation and Its Theoretical Analysis
  Zhang Suiyu, Han Jun, Lu Shiting, and Zeng Xiaoyang
  2011, 48(6): 955-963.
  Abstract PDF
  Filtering Intrusion Forensic Data Based on Attack Signatures
  Fu Xiao, Xie Li
  2011, 48(6): 964-973.
  Abstract PDF
  A Fine-Grain Trust Model Based on Domain and Bayesian Network for P2P E-Commerce System
  Tian Junfeng and Tian Rui
  2011, 48(6): 974-982.
  Abstract PDF
  An Environment-Adaptive Role-Based Access Control Model
  Wu Xinsong, He Yeping, Zhou Zhouyi, Liang Hongliang
  2011, 48(6): 983-990.
  Abstract PDF
  A Congestion Aware Routing Protocol Based on Network Coding in Wireless Sensor Networks
  Fu Bin, Li Renfa, Liu Caiping, and Xiao Xiongren
  2011, 48(6): 991-999.
  Abstract PDF
  CAMR: Network Coding-Aware Multicast Routing Protocol in Wireless Mesh Networks
  Huang Chuanhe, Yang Wenzhong, Wang Bo, Zhang Zhenyu, Xu Liya
  2011, 48(6): 1000-1009.
  Abstract PDF
  An Identification Method Combining Data Streaming Counting with Probabilistic Fading for Heavy-Hitter Flows
  Li Zhen, Yang Yahui, Xie Gaogang, Qin Guangcheng
  2011, 48(6): 1010-1017.
  Abstract PDF
  Collaborative Classification Mechanism for Privacy-Preserving
  Zhang Zhancheng, Wang Shitong, Fu-Lai Chung
  2011, 48(6): 1018-1028.
  Abstract PDF
  A Feature Selection Method for TWSVM via a Regularization Technique
  Ye Qiaolin, Zhao Chunxia, and Chen Xiaobo
  2011, 48(6): 1029-1037.
  Abstract PDF
  Maximum Entropy Relief Feature Weighting
  Zhang Xiang, Deng Zhaohong, Wang Shitong, Choi Kupsze
  2011, 48(6): 1038-1048.
  Abstract PDF
  Uniform Design and Reconstructive BLX-α Based Scatter Search for Continuous Optimization Problem
  Fan Tiehu, Qin Guihe, Zhao Qi
  2011, 48(6): 1049-1058.
  Abstract PDF
  QoS-Aware Semantic Web Service Modeling and Discovery
  Wan Changlin, Shi Zhongzhi, Hu Hong, Zhang Dapeng
  2011, 48(6): 1059-1066.
  Abstract PDF
  The Translation Mining of the Out of Vocabulary Based on Wikipedia
  Sun Changlong, Hong Yu, Ge Yundong, Yao Jianmin, and Zhu Qiaoming
  2011, 48(6): 1067-1076.
  Abstract PDF
  An Efficient Ontology Ranking Algorithm—MIDSRank
  Zhang Zhiqiang, Song Weitao, Xie Xiaoqin
  2011, 48(6): 1077-1088.
  Abstract PDF
  A Tiered Storage System for Massive Data: TH-TS
  Ao Li, Yu Deshui, Shu Jiwu, Xue Wei
  2011, 48(6): 1089-1100.
  Abstract PDF
  An Optimal Storage Strategy for Static Path Labeling Scheme
  Chen Ziyang and Zhou Junfeng
  2011, 48(6): 1101-1108.
  Abstract PDF