Advanced Search

  column
  A Log Anomaly Detection Algorithm for Debugging Based on Grammar-Based Codes
  Wang Nan, Han Jizhong, Fang Jinyun
  2013, 50(4): 677-685.
  Abstract PDF
  Fault Localization Based on Kolmogorov-Smirnov Testing Model
  Ye Gang, Yu Dan, Li Zhongwen, Li Xianjun, Yin Jie, Lü Jianghua, and Ma Shilong
  2013, 50(4): 686-699.
  Abstract PDF
  A Modeling and Verification Method of CPS Based on Differential-Algebraic Dynamic Logic
  Chen Qiaoqiao, Li Bixin, and Ji Shunhui
  2013, 50(4): 700-710.
  Abstract PDF
  Frame Refinement: Combining Frame-Based Software Development with Stepwise Refinement
  Zhou Jingang, Zhao Dazhe, Xu Li, Liu Jiren
  2013, 50(4): 711-721.
  Abstract PDF
  An Efficient Representation of Network Flow Record
  Zhang Guangxing, Qiu Feng, Xie Gaogang, Tong Hongxia
  2013, 50(4): 722-730.
  Abstract PDF
  A Method of Extracting Heavy-Hitter Flows Efficiently
  Wang Fengyu, Guo Shanqing, Li Liangxiong, Yun Xiaochun
  2013, 50(4): 731-740.
  Abstract PDF
  Degree Correlation and Its Features of Spreading on Networks
  Ge Xin, Zhao Hai, Zhang Jun
  2013, 50(4): 741-749.
  Abstract PDF
  An Algorithm for Spectrum Allocation in Multi-Interface Vehicular Ad Hoc Networks
  Peng Xin, Wang Dong, Li Renfa, Zeng Fanzi, Fu Bin
  2013, 50(4): 750-757.
  Abstract PDF
  A Data Forwarding Algorithm for Periodical Links in Space Delay-Tolerant Network
  Du Xuehui, Wang Yadi, Chen Xingyuan, and Wang Zhen
  2013, 50(4): 758-766.
  Abstract PDF
  A Lighting Normalization Approach Exploiting Face Symmetry
  Han Hu, Shan Shiguang, Chen Xilin, Gao Wen
  2013, 50(4): 767-775.
  Abstract PDF
  Wavelet-Domain Motion Estimation with Initial Search Point Prediction Using Low Bit-Depth Pixels
  Song Chuanming, Tan Ru, Wang Xianghai, Liu Dan
  2013, 50(4): 776-786.
  Abstract PDF
  A Practical and Efficient Contrast Enhancement Method
  Xie Wenda, Qiu Junhong, and Wang Lei
  2013, 50(4): 787-799.
  Abstract PDF
  Image Copy Detection Scheme Against Cropping and Translation Attacks
  Zhang Zhijie, Shen Tian, and Zou Jianhua
  2013, 50(4): 800-807.
  Abstract PDF
  Contrast Transfer Function Correction Model Based on Sine and Gaussian Modulation and Spline Interpolation
  Wang Gongming, Zhang Fa, Fan Liya, Sun Fei, Liu Zhiyong
  2013, 50(4): 808-814.
  Abstract PDF
  Adaptive Fast Image Segmentation Model Based on Local Feature
  Ge Qi, Wei Zhihui, Xiao Liang, Zhang Jun
  2013, 50(4): 815-822.
  Abstract PDF
  A Fitting Method of Central Catadioptric Line Images
  Duan Huixian and Li Guangyao
  2013, 50(4): 823-833.
  Abstract PDF
  Automatic Knowledge Extraction from Chinese Natural Language Documents
  Che Haiyan, Feng Tie, Zhang Jiachen, Chen Wei, and Li Dali
  2013, 50(4): 834-842.
  Abstract PDF
  A Scalable Parallel Reinforcement Learning Method Based on Intelligent Scheduling
  Liu Quan, Fu Qiming, Yang Xudong, Jing Ling, Li Jin, Li Jiao
  2013, 50(4): 843-851.
  Abstract PDF
  Frequent Closed Episode Mining Based on Minimal and Non-Overlapping Occurrences
  Zhu Huisheng, Wang Wei, Shi Baile
  2013, 50(4): 852-860.
  Abstract PDF
  A Universal Ensemble Learning Algorithm
  Fu Zhongliang
  2013, 50(4): 861-872.
  Abstract PDF
  Supervised Learning of an Automatic Noisy Semantic Unit Filter for Multi-Document Summarization
  Gong Shu, Qu Youli, and Tian Shengfeng
  2013, 50(4): 873-882.
  Abstract PDF
  Connected Bit Minwise Hashing
  Yuan Xinpan, Long Jun, Zhang Zuping, Luo Yueyi, Zhang Hao, and Gui Weihua
  2013, 50(4): 883-890.
  Abstract PDF
  A Prediction Model of 3D Menu Performance on Mobile Phone
  Xu Ronglong, Liu Zhengjie
  2013, 50(4): 891-899.
  Abstract PDF