Advanced Search

  column
  Research on Space Internetworking Service Based on DTN
  Lin Chuang, Dong Yangwei, Shan Zhiguang
  2014, 51(5): 931-943.
  Abstract PDF
  Data and Protocol Optimization Techniques in Wide Area Networks
  Dong Pingping, Wang Lezhi, Sun Jun, and Wang Jianxin
  2014, 51(5): 944-958.
  Abstract PDF
  EasiSHA: A Reconfigurable Node Architecture for IoT Based on Joint Design of Software and Hardware
  Shi Hailong, Li Dong, Qiu Jiefan, Cui Li
  2014, 51(5): 959-973.
  Abstract PDF
  RBSA: Repeatedly-Woken Based Scanning Algorithm for Road Network Surveillance
  Chen Liangyin, Li Zhanghua, Wang Chaolong, Zhang Jingyu, Yan Bingshu, Liu Yan, Yin Feng, Chen Pengpeng
  2014, 51(5): 974-983.
  Abstract PDF
  A Low-Power FIS Mechanism and Energy Analysis for Green Router
  Yuan Bo, Dai Yi, Wang Binqiang
  2014, 51(5): 984-996.
  Abstract PDF
  An Efficient Fault-Tolerant Event and Event Boundary Detection Algorithm for Wireless Sensor Networks
  Xu Xiaolong, Geng Weijian, Yang Geng, Li Lingjuan, Yang Zhen
  2014, 51(5): 997-1008.
  Abstract PDF
  DCent: A High Extensible Data Center Networking Structure Using Dual-port Servers
  Zhu Guiming, Xie Xianghui, Guo Deke, Lu Feifei, Tao Zhirong
  2014, 51(5): 1009-1017.
  Abstract PDF
  ECG Signal Recovery Problem Based on Compressed Sensing Theory
  Zhang Yingchao, Mao Dan, Hu Kai
  2014, 51(5): 1018-1027.
  Abstract PDF
  A Behavior-Based System Resources Access Control Scheme for Android
  Lei Lingguang, Jing Jiwu, Wang Yuewu, Zhang Zhongwen
  2014, 51(5): 1028-1038.
  Abstract PDF
  A Real-time Network Threat Recognition and Assessment Method Based on Association Analysis of Time and Space
  Lü Huiying, Peng Wu, Wang Ruimei, Wang Jie
  2014, 51(5): 1039-1049.
  Abstract PDF
  A Sensitivity Measurement for Sensitive Information Processing
  Sha Letian, Fu Jianming, Chen Jing, and Huang Shiyong
  2014, 51(5): 1050-1060.
  Abstract PDF
  Fine-Grained Parallel Regular Expression Matching for Deep Packet Inspection
  Liu Xingkui, Shao Zongyou, Liu Xinchun, Sun Ninghui
  2014, 51(5): 1061-1070.
  Abstract PDF
  Spampot: A Spam Capture System Based on Distributed Honeypot
  Guo Junquan, Zhuge Jianwei, Sun Donghong, Duan Haixin
  2014, 51(5): 1071-1080.
  Abstract PDF
  Strong Key-Insulated Signature Scheme Supporting Multi-Helpers in the Standard Model
  Ge Lirong, Yu Jia, Cheng Xiangguo, Hao Rong, Zhao Huiyan, Li Meng
  2014, 51(5): 1081-1088.
  Abstract PDF
  An Efficient Rainbow Table Structure and Faster Cryptanalytic Time-Memory Trad-off Attack
  Gu Chunxiang, Zhu Yuefei, Zheng Yonghui, and Li Zheng
  2014, 51(5): 1089-1094.
  Abstract PDF
  Load Balancing Degree First Algorithm on Phase Space for Cloud Computing Cluster
  Wang Peng, Huang Yan, Li Kun, Guo Youming
  2014, 51(5): 1095-1107.
  Abstract PDF
  User-Aware Resource Provision Policy for Cloud Computing
  Zhou Jingcai, Zhang Huyin, Zha Wenliang, and Chen Yibo
  2014, 51(5): 1108-1119.
  Abstract PDF
  Random Task-Oriented User Utility Optimization Model in the Cloud Environment
  Tang Zhuo, Zhu Min, Yang Li, Tang Xiaoyong, Li Kenli
  2014, 51(5): 1120-1128.
  Abstract PDF
  A Splitting-Based Cloud Storage Mechanism for Digital Images
  Lü Xiaobo, Guo Yao, and Chen Xiangqun
  2014, 51(5): 1129-1135.
  Abstract PDF
  A Fast Processing Algorithm on Section Disjoint Query of Data Stream
  Wang Shaopeng, Wen Yingyou, Li Zhi, and Zhao Hong
  2014, 51(5): 1136-1148.
  Abstract PDF
  A Cyclic Memory Race Recording Algorithm Implemented with Hardware Signatures
  Zhu Suxia, Ji Zhenzhou, Li Dong, Zhang Hao
  2014, 51(5): 1149-1157.
  Abstract PDF