Advanced Search

  column
  A Many-Core Processor Resource Allocation Scheme for Packet Processing
  Luo Zhangqi, Huang Kun, Zhang Dafang, Guan Hongtao, Xie Gaogang
  2014, 51(6): 1159-1166.
  Abstract PDF
  A Data Gathering MAC Protocol Based on State Translation and Grouping for WSN
  Li Zhetao, Wang Zhiqiang, Zhu Gengming, Li Renfa
  2014, 51(6): 1167-1175.
  Abstract PDF
  A Hybrid Checkpointing Strategy for Mobile Ad Hoc Networks
  Liao Guoqiong, Xiong Anjin, Di Guoqiang, Wan Changxuan, Xia Jiali
  2014, 51(6): 1176-1184.
  Abstract PDF
  Power Control and Vertical Handoff Based on Evolutionary Game Theory
  Dong Rongsheng, Sun Dongdong, Guo Yunchuan, Liu Jianming
  2014, 51(6): 1185-1198.
  Abstract PDF
  A Fragmentable Admission Control Algorithm for Resource Reservation
  Wu Libing, Dang Ping, Nie Lei, He Yanxiang, Li Fei
  2014, 51(6): 1199-1205.
  Abstract PDF
  Research on Timed-Release Encryption
  Yuan Ke, Liu Zheli, Jia Chunfu, Ma Haoyu, Lü Shuwang
  2014, 51(6): 1206-1220.
  Abstract PDF
  Efficient Proxy Re-encryption with Keyword Search Scheme
  Guo Lifeng and Lu Bo
  2014, 51(6): 1221-1228.
  Abstract PDF
  Asynchronous Checkpoint/Restart Based on Memory Buffer
  Yi Huizhan, Wang Feng, Zuo Ke, Yang Canqun, Du Yunfei, Ma Yaqing
  2014, 51(6): 1229-1239.
  Abstract PDF
  A Double-Helix Structure Genetic Algorithm for Task Scheduling on Heterogeneous Computing Systems
  Xu Yuming, Zhu Ningbo, Ouyang Aijia, and Li Kenli
  2014, 51(6): 1240-1252.
  Abstract PDF
  An Efficient Tile Assembly Model for Maximum Clique Problem
  Zhou Xu, Zhou Yantao, Ouyang Aijia, Li Kenli
  2014, 51(6): 1253-1262.
  Abstract PDF
  Instruction Level Parallel Optimizing for Scientific Computing Application
  Luo Hongbing, Zhang Xiaoxia, Wang Wei, and Wu Linping
  2014, 51(6): 1263-1269.
  Abstract PDF
  Performance Optimization for Short Job Execution in Hadoop MapReduce
  Gu Rong, Yan Jinshuang, Yang Xiaoliang, Yuan Chunfeng, and Huang Yihua
  2014, 51(6): 1270-1280.
  Abstract PDF
  Divisible Loads Scheduling Using Concurrent Sending Data on Multi-Core Cluster
  Zhong Cheng, Cai Dexia, and Yang Feng
  2014, 51(6): 1281-1294.
  Abstract PDF
  Design and Implementation of FPGA Verification Platform for Multi-core Processor
  Zhu Ying, Chen Cheng, Xu Xiaohong, and Li Yanzhe
  2014, 51(6): 1295-1303.
  Abstract PDF
  A Coordinate Descent Algorithm for Solving Capped-L1 Regularization Problems
  Wang Yujun, Gao Qiankun, Zhang Xian, and Tao Qing
  2014, 51(6): 1304-1312.
  Abstract PDF
  Dynamic Multi-Objective Optimization Algorithm Based on Ecological Strategy
  Zhang Shiwen, Li Zhiyong, Chen Shaomiao, and Li Renfa
  2014, 51(6): 1313-1330.
  Abstract PDF
  Robust Activation Function of Extreme Learning Machine and Linear Dimensionality Reduction in High-Dimensional Data
  Feng Lin, Liu Shenglan, Zhang Jing, and Wang Huibing
  2014, 51(6): 1331-1340.
  Abstract PDF
  The Realization and Application of Symbolic Computation Modules in SGARP
  Zhang Jingzhong, Zhang Chuanjun, Zheng Huan, Rao Yongsheng, Zou Yu
  2014, 51(6): 1341-1351.
  Abstract PDF
  Extraction of Gene/Protein Names Involved in Each Stage of Spermatogenesis Based on Literature Mining
  Zhu Jun, Yin Jianping, Zhao Zhiheng, Zhu En, Ban Rongjun
  2014, 51(6): 1352-1358.
  Abstract PDF
  Entity Ranking Based on Wikipedia for Related Entity Finding
  Zhang Junsan, Qu Youli, Shui Yidong, Tian Shengfeng
  2014, 51(6): 1359-1372.
  Abstract PDF
  A Pareto-Based Data Placement Strategy in Database as a Service Model
  Zhang Tiantian, Cui Lizhen, and Xu Meng
  2014, 51(6): 1373-1382.
  Abstract PDF