Advanced Search

  column
  SIMD-Based Inverted Index Compression Algorithms
  Yan Hongfei, Zhang Xudong, Shan Dongdong, Mao Xianling, Zhao Xin
  2015, 52(5): 995-1004. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131548
  Abstract PDF
  Chinese Text Deception Detection Based on Ensemble Learning
  Zhang Hu, Tan Hongye, Qian Yuhua, Li Ru, Chen Qian
  2015, 52(5): 1005-1013. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131552
  Abstract PDF
  Community Hot Statuses Recommendation
  Peng Zehuan, Sun Le, Han Xianpei, Chen Bo
  2015, 52(5): 1014-1021. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131551
  Abstract PDF
  Microblog Bursty Topic Detection Method Based on Momentum Model
  He Min, Du Pan, Zhang Jin, Liu Yue, Cheng Xueqi
  2015, 52(5): 1022-1028. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131549
  Abstract PDF
  Unsupervised Chinese Open Entity Relation Extraction
  Qin Bing, Liu An'an, Liu Ting
  2015, 52(5): 1029-1035. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131550
  Abstract PDF
  Agent-Based Artificial Society Modeling Language
  Tang Mingsheng, Mao Xinjun, Zhou Huiping
  2015, 52(5): 1036-1049. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131564
  Abstract PDF
  Review Selection Considering Opinion Diversity
  Yu Wenzhe, Sha Chaofeng, He Xiaofeng, Zhang Rong
  2015, 52(5): 1050-1060. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131932
  Abstract PDF
  Materialization Strategies in Big Data Analysis System Based on Column-Store
  Zhang Bin, Le Jiajin, Sun Li, Xia Xiaoling, Wang Mei, Li Yefeng
  2015, 52(5): 1061-1070. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140693
  Abstract PDF
  Concept Drifting Detection for Categorical Evolving Data Based on Parallel Reducts
  Deng Dayong, Xu Xiaoyu, Huang Houkuan
  2015, 52(5): 1071-1079. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140275
  Abstract PDF
  Collaborative-Degree Based Distributed Automatic Negotiation Coalition Formation Mechanism
  Hu Jun, Zhang Zhenxing, Zou Li
  2015, 52(5): 1080-1090. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131544
  Abstract PDF
  Constraint Solving Based on the Number of Instantiation
  Li Zhanshan, Zhang Qian, Zhang Liang
  2015, 52(5): 1091-1097. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131588
  Abstract PDF
  Parallel Support Vector Machine Training with Hybrid Programming Model
  Li Tao, Liu Xuechen, Zhang Shuai, Wang Kai, Yang Yulu
  2015, 52(5): 1098-1108. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131492
  Abstract PDF
  Information Technology for Energy Internet: A Survey
  Wang Jiye, Meng Kun, Cao Junwei, Cheng Zhihua, Gao Lingchao, Lin Chuang
  2015, 52(5): 1109-1126. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131592
  Abstract PDF
  MDCent:A Modular Data Center Interconnection with High Scalability and High Performance
  Lu Feifei, Zhu Guiming, Tao Zhirong, Xie Xianghui, Guo Deke
  2015, 52(5): 1127-1136. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140043
  Abstract PDF
  Prediction Method for Network Traffic Based on Genetic Algorithm Optimized Echo State Network
  Tian Zhongda, Gao Xianwen, Li Shujiang, Wang Yanhong
  2015, 52(5): 1137-1145. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131757
  Abstract PDF
  Impact of System Noise by Quantitative Analysis
  Wu Linping, Wei Yong, Xu Xiaowei, Liu Xu
  2015, 52(5): 1146-1152. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131921
  Abstract PDF
  Parallel Computation for Elastic Mechanical Numerical Simulation on Unstructured Mesh
  Zhao Weibo, Liu Qingkai, Yang Yang
  2015, 52(5): 1153-1159. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131918
  Abstract PDF
  Loop Tiling for Optimization of Locality and Parallelism
  Liu Song, Wu Weiguo, Zhao Bo, Jiang Qing
  2015, 52(5): 1160-1176. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131387
  Abstract PDF
  Multiprocessor Hard Real-Time Systems Preemption Threshold Scheduling
  Peng Hao, Han Jianghong, Lu Yang, Zhang Jianjun
  2015, 52(5): 1177-1186. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140018
  Abstract PDF
  Adaptability of BFS Algorithm and Many-Core Processor
  Ye Nan, Hao Ziyu, Zheng Fang, Xie Xianghui
  2015, 52(5): 1187-1197. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140004
  Abstract PDF
  Memory-Aware Incremental Mapping of Applications to MPSoC
  Wang Yizhuo, Zuo Qi, Ji Weixing, Wang Xiaojun, Shi Feng
  2015, 52(5): 1198-1209. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131960
  Abstract PDF
  A Matrix-Indexed Bloom Filter for Flash-Based Key-Value Store
  Li Wei, Zhang Dafang, Xie Kun, Li Wenwei, He Jie
  2015, 52(5): 1210-1222. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131940
  Abstract PDF