Advanced Search

  column
  Key Techniques for Phased and Multi-Mode Hybrid Simulation of Multi-Energy Micro Grid
  Zhang Shuqing, Tang Shaopu, Zhu Yaping, Yu Siqi, Sun Yubo
  2017, 54(4): 683-694. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20161011
  Abstract FullText HTML PDF
  The Energy Access Administration Research Based on a Linkage Routing Network
  Ren Guang, Yang Gang, Hua Haochen, Yang Fang, Bai Cuifen, Qiu Zhongtao, Cao Junwei
  2017, 54(4): 695-702. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20161022
  Abstract FullText HTML PDF
  Energy Efficiency Optimization Based on Storage Scheduling and Multi-Source Power Supplying of Data Center in Energy Internet
  Sun Chunlei, Wen Xiangming, Lu Zhaoming, Sheng Wanxing, Zeng Nan, Li Yang
  2017, 54(4): 703-710. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20161016
  Abstract FullText HTML PDF
  Performance Evaluation of Power Quantum Secure Communication System for Energy Internet
  Chen Zhiyu, Gao Dequan, Wang Dong, Li Guochun, Wei Xiaojing
  2017, 54(4): 711-719. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20161024
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Agent Multi-Criticality Scheduling Based Self-Healing System of Power Grid
  Wang Juanjuan, Wang Hongan
  2017, 54(4): 720-730. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20161026
  Abstract FullText HTML PDF
  Threat Propagation Based Security Situation Quantitative Assessment in Multi-Node Network
  Tian Jianwei, Tian Zheng, Qi Wenhui, Hao Hanyong, Li Renfa, Li Xi, Qiao Hong, Xue Haiwei
  2017, 54(4): 731-741. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20161015
  Abstract FullText HTML PDF
  Block Chain Based Data Security Sharing Network Architecture Research
  Wang Jiye, Gao Lingchao, Dong Aiqiang, Guo Shaoyong, Chen Hui, Wei Xin
  2017, 54(4): 742-749. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160991
  Abstract FullText HTML PDF
  The Data-Flow Block Based Spatial Instruction Scheduling Method
  Liu Bingtao, Wang Da, Ye Xiaochun, Fan Dongrui, Zhang Zhimin, Tang Zhimin
  2017, 54(4): 750-763. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160138
  Abstract FullText HTML PDF
  A Shared-Forwarding State Based Multiple-Tier Cache Coherency Protocol
  Chen Jicheng, Li Yihan, Zhao Yaqian, Wang Endong, Shi Hongzhi, Tang Shibin
  2017, 54(4): 764-774. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160141
  Abstract FullText HTML PDF
  MPD: A CC-NUMA System with Clump Having Multiple Parallel Cache Coherency Domains
  Chen Jicheng, Zhao Yaqian, Li Yihan, Wang Endong, Shi Hongzhi, Tang Shibin
  2017, 54(4): 775-786. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160142
  Abstract FullText HTML PDF
  Partial Data Shuffled First Strategy for In-Memory Computing Framework
  Bian Chen, Yu Jiong, Xiu Weirong, Qian Yurong, Ying Changtian, Liao Bin
  2017, 54(4): 787-803. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160049
  Abstract FullText HTML PDF
  Extending Global Arrays on Heterogeneous System
  Cheng Peng, Lu Yutong, Gao Tao, Wang Chenxu
  2017, 54(4): 804-812. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151059
  Abstract FullText HTML PDF
  Design of a Pipeline-Coupled Instruction Loop Cache for Many-Core Processors
  Zhang Kun, Guo Feng, Zheng Fang, Xie Xianghui
  2017, 54(4): 813-820. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160116
  Abstract FullText HTML PDF
  Debugging Multi-Core Parallel Programs by Gradually Refined Snapshot Sequences
  Wang Bohong, Liu Yi, Zhang Guozhen, Qian Depei
  2017, 54(4): 821-831. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151060
  Abstract FullText HTML PDF
  A Similarity Measure for Process Models Based on Task Occurrence Relations
  Song Jinfeng, Wen Lijie, Wang Jianmin
  2017, 54(4): 832-843. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151176
  Abstract FullText HTML PDF
  Two Level Parallel Data Read Acceleration Method for Visualization in Scientific Computing
  Shi Liu, Xiao Li, Cao Liqiang, Mo Zeyao
  2017, 54(4): 844-854. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150923
  Abstract FullText HTML PDF
  Image-Based Interactive Visualization of Large-Scale Data Sets
  Wang Hongkun, Cao Yi, Xiao Li
  2017, 54(4): 855-860. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151056
  Abstract FullText HTML PDF
  Voronoi-Based Group Reverse k Nearest Neighbor Query in Obstructed Space
  Zhang Liping, Liu Lei, Hao Xiaohong, Li Song, Hao Zhongxiao
  2017, 54(4): 861-871. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151111
  Abstract FullText HTML PDF
  Method for Optimizing Task Allocation in Workflow System Based on Cooperative Compatibility
  Hu Haiyang, Ji Chaopei, Hu Hua, Ge Jidong
  2017, 54(4): 872-885. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151174
  Abstract FullText HTML PDF
  Hypermedia Oriented Privacy Modeling Method for RESTful Service
  Wang Jin, Huang Zhiqiu
  2017, 54(4): 886-905. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151122
  Abstract FullText HTML PDF