Advanced Search

  column
  Survey on Single Disk Failure Recovery Methods for Erasure Coded Storage Systems
  Fu Yingxun, Wen Shilin, Ma Li, Shu Jiwu
  2018, 55(1): 1-13. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160506
  Abstract FullText HTML PDF
  Data Security and Privacy Preserving Techniques for Wearable Devices: A Survey
  Liu Qiang, Li Tong, Yu Yang, Cai Zhiping, Zhou Tongqing
  2018, 55(1): 14-29. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160765
  Abstract FullText HTML PDF
  Text Emotion Analysis: A Survey
  Li Ran, Lin Zheng, Lin Hailun, Wang Weiping, Meng Dan
  2018, 55(1): 30-52. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170055
  Abstract FullText HTML PDF
  Structures and State-of-Art Research of Cluster Scheduling in Big Data Background
  Hao Chunliang, Shen Jie, Zhang Heng, Wu Yanjun, Wang Qing, Li Mingshu
  2018, 55(1): 53-70. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170051
  Abstract FullText HTML PDF
  A Task Migration Strategy in Big Data Stream Computing with Storm
  Lu Liang, Yu Jiong, Bian Chen, Liu Yuechao, Liao Bin, Li Huijuan
  2018, 55(1): 71-92. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160812
  Abstract FullText HTML PDF
  A Deep Learning Model for Predicting RNA-Binding Proteins Only from Primary Sequences
  Li Hongshun, Yu Hua, Gong Xiujun
  2018, 55(1): 93-101. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160508
  Abstract FullText HTML PDF
  A New Documents Clustering Method Based on Frequent Itemsets
  Zhang Xuesong, Jia Caiyan
  2018, 55(1): 102-112. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160662
  Abstract FullText HTML PDF
  Integrating User Social Status and Matrix Factorization for Item Recommendation
  Yu Yonghong, Gao Yang, Wang Hao, Sun Shuanzhu
  2018, 55(1): 113-124. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160704
  Abstract FullText HTML PDF
  Personalized Knowledge Recommendation Model Based on Constructivist Learning Theory
  Xie Zhenping, Jin Chen, Liu Yuan
  2018, 55(1): 125-138. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160547
  Abstract FullText HTML PDF
  A Revised Translation-Based Method for Knowledge Graph Representation
  Fang Yang, Zhao Xiang, Tan Zhen, Yang Shiyu, Xiao Weidong
  2018, 55(1): 139-150. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160723
  Abstract FullText HTML PDF
  Adaptive Multibiometric Feature Fusion Based on Classification Distance Score
  Zhang Lu, Wang Huabin, Tao Liang, Zhou Jian
  2018, 55(1): 151-162. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160675
  Abstract FullText HTML PDF
  Fast Self-Adaptive Clustering Algorithm Based on Exemplar Score Strategy
  Zhang Yuanpeng, Deng Zhaohong, Chung Fu-lai, Hang Wenlong, Wang Shitong
  2018, 55(1): 163-178. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160937
  Abstract FullText HTML PDF
  Sentence Classification Model Based on Sparse and Self-Taught Convolutional Neural Networks
  Gao Yunlong, Zuo Wanli, Wang Ying, Wang Xin
  2018, 55(1): 179-187. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160784
  Abstract FullText HTML PDF
  Topic Augmented Convolutional Neural Network for User Interest Recognition
  Du Yumeng, Zhang Weinan, Liu Ting
  2018, 55(1): 188-197. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160892
  Abstract FullText HTML PDF
  Chemical-Induced Disease Relation Extraction Based on Biomedical Literature
  Li Zhiheng, Gui Yingyi, Yang Zhihao, Lin Hongfei, Wang Jian
  2018, 55(1): 198-206. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160893
  Abstract FullText HTML PDF
  Defending Against SDN Network Topology Poisoning Attacks
  Zheng Zheng, Xu Mingwei, Li Qi, Zhang Yun
  2018, 55(1): 207-215. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160740
  Abstract FullText HTML PDF
  Online/Offline Traceable Attribute-Based Encryption
  Zhang Kai, Ma Jianfeng, Zhang Junwei, Ying Zuobin, Zhang Tao, Liu Ximeng
  2018, 55(1): 216-224. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160799
  Abstract FullText HTML PDF