Advanced Search

  column
  Research Review of Knowledge Graph and Its Application in Medical Domain
  Hou Mengwei, Wei Rong, Lu Liang, Lan Xin, Cai Hongwei
  2018, 55(12): 2587-2599. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180623
  Abstract FullText HTML PDF
  Question Answering Algorithm on Image Fragmentation Information Based on Deep Neural Network
  Wang Yilei, Zhuo Yifan, Wu Yingjie, Chen Mingqin
  2018, 55(12): 2600-2610. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180606
  Abstract FullText HTML PDF
  Clustering Ensemble Algorithm with Cluster Connection Based on Wisdom of Crowds
  Zhang Hengshan, Gao Yukun, Chen Yanping, Wang Zhongmin
  2018, 55(12): 2611-2619. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180575
  Abstract FullText HTML PDF
  Attack Scenario Construction Method Based on Causal Knowledge Net
  Wang Shuo, Tang Guangming, Wang Jianhua, Sun Yifeng, Kou Guang
  2018, 55(12): 2620-2636. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20160940
  Abstract FullText HTML PDF
  The Trust Interconnection Control Model of E-Government Network Construction
  Chen Zhonglin, Shan Zhiguang, Xiao Guoyu, Chen Shanzhi
  2018, 55(12): 2637-2650. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170773
  Abstract FullText HTML PDF
  Inter-Cluster Asymmetric Group Key Agreement
  Zhang Qikun, Gan Yong, Wang Ruifang, Zheng Jiamin, Tan Yu’an
  2018, 55(12): 2651-2663. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170651
  Abstract FullText HTML PDF
  An Evaluation of Carrier Security for Image Steganography Based on Residual Co-Occurrence Probability
  Wang Lina, Wang Kaige, Xu Yibo, Tang Benxiao, Tan Xuanze
  2018, 55(12): 2664-2673. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170757
  Abstract FullText HTML PDF
  A RFID Anonymous Grouping Proof Protocol Using Dual-Layer Verification
  Zhou Zhibin, Wang Guojun, Liu Qin, Jia Weijia
  2018, 55(12): 2674-2684. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170787
  Abstract FullText HTML PDF
  A Trust-Distrust Based Reputation Attacks Defending Strategy and Its Stability Analysis
  Ma Haiyan, Liang Yongquan, Ji Shujuan, Li Da
  2018, 55(12): 2685-2702. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170587
  Abstract FullText HTML PDF
  Video Semantic Analysis Based on Topographic Sparse Pre-Training CNN
  Cheng Xiaoyang, Zhan Yongzhao, Mao Qirong, Zhan Zhicai
  2018, 55(12): 2703-2714. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170579
  Abstract FullText HTML PDF
  Transformation Algorithm and Its Properties for D3L with Heterogeneous Semantic Mapping
  Zhao Xiaofei, Shi Zhongzhi, Feng Zhiyong
  2018, 55(12): 2715-2724. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170766
  Abstract FullText HTML PDF
  A Linear Method for Online AUC Maximization
  Zhu Zhenfeng, Zhai Yanxiang, Ye Yangdong
  2018, 55(12): 2725-2733. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170357
  Abstract FullText HTML PDF
  A New Table Compression Method Based on STR Algorithm
  Dong Aidi, Li Zhanshan, Yu Haihong
  2018, 55(12): 2734-2740. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170529
  Abstract FullText HTML PDF
  A Noise Level Estimation Algorithm Using Prior Knowledge of Similar Images
  Xu Shaoping, Zeng Xiaoxia, Tang Yiling, Jiang Shunliang
  2018, 55(12): 2741-2752. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170336
  Abstract FullText HTML PDF
  Active Demons Algorithm Based on Multi-Resolution and Adaptive Fractional Differential
  Zhang Guimei, Guo Lijuan, Xiong Bangshu, Chu Jun
  2018, 55(12): 2753-2763. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170523
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and Research of Data Glove Based on Visual Information Fusion
  Wang Fupan, Wu Yadong, Yang Wenchao, Yang Fan, Hou Jiaxin, Liao Jing
  2018, 55(12): 2764-2774. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170891
  Abstract FullText HTML PDF
  Middle or Small Object Retrieval Based on Fully Convolutional Networks
  Peng Tianqiang, Sun Xiaofeng, Li Fang
  2018, 55(12): 2775-2784. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170581
  Abstract FullText HTML
  Online Convolutional Network Tracking via Spatio-Temporal Context
  Liu Peizhong, Wang Hongxiang, Luo Yanmin, Du Yongzhao
  2018, 55(12): 2785-2793. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170327
  Abstract FullText HTML PDF
  Private High-Dimensional Data Publication with Junction Tree
  Zhang Xiaojian, Chen Li, Jin Kaizhong, Meng Xiaofeng
  2018, 55(12): 2794-2809. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170756
  Abstract FullText HTML PDF