Advanced Search

  column
  A Flexible Accuracy-Controllable Searchable Symmetric Encryption Scheme
  Li Ximing, Tao Ruyu, Su Chen, Huang Qiong, Huang Xinyi
  2020, 57(1): 3-16. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190233
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey on Many-Lights Rendering Methods
  Liu Yifan, Xu Kun
  2020, 57(1): 17-31. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190208
  Abstract FullText HTML PDF
  Recent Progress in Large-Scale Ridesharing Algorithms
  Xu Yi, Tong Yongxin, Li Wei
  2020, 57(1): 32-52. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190239
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey of Smart Health: System Design from the Cloud to the Edge
  Qiu Yu, Wang Chi, Qi Kaiyue, Shen Yao, Li Chao, Zhang Chengmi, Guo Minyi
  2020, 57(1): 53-73. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190002
  Abstract FullText HTML PDF
  Transport Protocols for Data Center Networks: A Survey
  Zeng Gaoxiong, Hu Shuihai, Zhang Junxue, Chen Kai
  2020, 57(1): 74-84. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190519
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey of Data Consistency Research for Non-Volatile Memory
  Xiao Renzhi, Feng Dan, Hu Yuchong, Zhang Xiaoyi, Cheng Liangfeng
  2020, 57(1): 85-101. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190062
  Abstract FullText HTML PDF
  Reliability in Cloud Computing System: A Review
  Duan Wenxue, Hu Ming, Zhou Qiong, Wu Tingming, Zhou Junlong, Liu Xiao, Wei Tongquan, Chen Mingsong
  2020, 57(1): 102-123. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20180675
  Abstract FullText HTML PDF
  Personalized Recommendation Model Based on Quantifier Induced by Preference
  Guo Kaihong, Han Hailong
  2020, 57(1): 124-135. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190166
  Abstract FullText HTML PDF
  Mixture of Variational Autoencoder
  Chen Yarui, Jiang Shuoran, Yang Jucheng, Zhao Tingting, Zhang Chuanlei
  2020, 57(1): 136-144. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190204
  Abstract FullText HTML PDF
  Action Recognition of Temporal Segment Network Based on Feature Fusion
  Li Hongjun, Ding Yupeng, Li Chaobo, Zhang Shibing
  2020, 57(1): 145-158. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190180
  Abstract FullText HTML PDF
  Causal Relation Extraction Based on Graph Attention Networks
  Xu Jinghang, Zuo Wanli, Liang Shining, Wang Ying
  2020, 57(1): 159-174. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190042
  Abstract FullText HTML PDF
  An Approach for Reconciling Inconsistent Pairs Based on Factor Graph
  Xu Yaoli, Li Zhanhuai, Chen Qun, Wang Yanyan, Fan Fengfeng
  2020, 57(1): 175-187. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20180691
  Abstract FullText HTML PDF
  Association Mining Based Consistent Service Configuration
  Wang Tao, Chen Wei, Li Juan, Liu Shaohua, Su Lingang, Zhang Wenbo
  2020, 57(1): 188-201. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190079
  Abstract FullText HTML PDF
  Plagiarism Detection of Multi-Threaded Programs by Mining Behavioral motifs
  Tian Zhenzhou, Wang Ningning, Wang Qing, Gao Cong, Liu Ting, Zheng Qinghua
  2020, 57(1): 202-213. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20180871
  Abstract FullText HTML PDF
  Calculation Principle and Algorithm for the Window of Exact Acceleration in Real-Time Model Checking
  Wang Guoqing, Zhuang Lei, He Mengyang, Song Yu, Ma Ling
  2020, 57(1): 214-226. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190052
  Abstract FullText HTML PDF
  The Method of the K-Dominant Space Skyline Query in Road Network
  Li Song, Dou Yanan, Hao Xiaohong, Zhang Liping, Hao Zhongxiao
  2020, 57(1): 227-239. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190026
  Abstract FullText HTML PDF