Advanced Search

  column
  Multi-Modality Fusion Perception and Computing in Autonomous Driving
  Zhang Yanyong, Zhang Sha, Zhang Yu, Ji Jianmin, Duan Yifan, Huang Yitong, Peng Jie, Zhang Yuxiang
  2020, 57(9): 1781-1799. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200255
  Abstract FullText HTML PDF
  Edge Computing in Smart Homes
  Huang Qianyi, Li Zhiyang, Xie Wentao, Zhang Qian
  2020, 57(9): 1800-1809. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200253
  Abstract FullText HTML PDF
  CATS: Cost Aware Task Scheduling in Multi-Tier Computing Networks
  Liu Zening, Li Kai, Wu Liantao, Wang Zhi, Yang Yang
  2020, 57(9): 1810-1822. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200198
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Task Offloading for Mobile Edge Computing with Green Energy
  Ma Huirong, Chen Xu, Zhou Zhi, Yu Shuai
  2020, 57(9): 1823-1838. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200184
  Abstract FullText HTML PDF
  TensorFlow Lite: On-Device Machine Learning Framework
  Li Shuangfeng
  2020, 57(9): 1839-1853. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200291
  Abstract FullText HTML PDF
  Robot 4.0: Continual Learning and Spatial-Temporal Intelligence Through Edge
  Wang Zhigang, Wang Haitao, She Qi, Shi Xuesong, Zhang Yimin
  2020, 57(9): 1854-1863. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200254
  Abstract FullText HTML PDF
  Internet Data Transfer Protocol QUIC: A Survey
  Li Xuebing, Chen Yang, Zhou Mengying, Wang Xin
  2020, 57(9): 1864-1876. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190693
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Source Remote Sensing Based Accurate Landslide Detection Leveraging Spatial-Temporal-Spectral Feature Fusion
  Chen Shanjing, Xiang Chaocan, Kang Qing, Wu Tao, Liu Kai, Feng Liang, Deng Tao
  2020, 57(9): 1877-1887. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190582
  Abstract FullText HTML PDF
  Non-Time-Switching Full-Duplex Relay System with SWIPT and Self-Energy Recycling
  Zhou Yening, Li Taoshen, Wang Zhe, Xiao Nan
  2020, 57(9): 1888-1897. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190590
  Abstract FullText HTML PDF
  An Adaptive Repair Algorithm for AODV Routing Based on Decision Region
  Liu Si, Zhang Degan, Liu Xiaohuan, Zhang Ting, Wu Hao
  2020, 57(9): 1898-1910. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190508
  Abstract FullText HTML PDF
  HYBRID-D2D-MIMO (HDM) Network Architecture and Hybrid Data Distributing Strategy (HDDS)
  Zhou Yuxuan, Yang Xu, Qin Chuanyi, Yang Zhiwei, Zhu Yifeng, Duan Jin
  2020, 57(9): 1911-1927. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190530
  Abstract FullText HTML PDF
  Heterogeneous Information Networks Embedding Based on Multiple Meta-Graph Fusion
  Wu Yao, Shen Derong, Kou Yue, Nie Tiezheng, Yu Ge
  2020, 57(9): 1928-1938. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190553
  Abstract FullText HTML PDF
  Discovering Consistency Constraints for Associated Data on Heterogeneous Schemas
  Du Yuefeng, Li Xiaoguang, Song Baoyan
  2020, 57(9): 1939-1948. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190570
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Methods for Label-Constraint Reachability Query
  Du Ming, Yang Yun, Zhou Junfeng, Chen Ziyang, Yang Anping
  2020, 57(9): 1949-1960. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190569
  Abstract FullText HTML PDF
  Structural Integrity Checking Based on Logically Independent Fragment of Metadata
  Zhao Xiaofei, Shi Zhongzhi, Liu Jianwei
  2020, 57(9): 1961-1970. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190493
  Abstract FullText HTML PDF
  Interpretation and Understanding in Machine Learning
  Chen Kerui, Meng Xiaofeng
  2020, 57(9): 1971-1986. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190456
  Abstract FullText HTML PDF
  Keyword-Based Source Code Summarization
  Zhang Shikun, Xie Rui, Ye Wei, Chen Long
  2020, 57(9): 1987-2000. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190179
  Abstract FullText HTML PDF
  Defending Against Dimensional Saddle Point Attack Based on Adaptive Method with Dynamic Bound
  Li Dequan, Xu Yue, Xue Sheng
  2020, 57(9): 2001-2008. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190462
  Abstract FullText HTML PDF