Advanced Search

  column
  Study of Wechat Sybil Detection
  Yang Zheng, Yin Qilei, Li Haoran, Miao Yuanli, Yuan Dong, Wang Qian, Shen Chao, Li Qi
  2021, 58(11): 2319-2332. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210461
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Mode Attack Detection and Evaluation of Abnormal States for Industrial Control Network
  Xu Lijuan, Wang Bailing, Yang Meihong, Zhao Dawei, Han Jideng
  2021, 58(11): 2333-2349. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210598
  Abstract FullText HTML PDF
  Stealthy Attack Towards Speaker Recognition Based on One-“Audio Pixel” Perturbation
  Shen Yijie, Li Liangcheng, Liu Ziwei, Liu Tiantian, Luo Hao, Shen Ting, Lin Feng, Ren Kui
  2021, 58(11): 2350-2363. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210632
  Abstract FullText HTML PDF
  Federated Learning Backdoor Attack Scheme Based on Generative Adversarial Network
  Chen Dawei, Fu Anmin, Zhou Chunyi, Chen Zhenzhu
  2021, 58(11): 2364-2373. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210659
  Abstract FullText HTML PDF
  Hybrid Feature Fingerprint-Based Wireless Device Identification
  Song Yubo, Chen Bing, Zheng Tianyu, Chen Hongyuan, Chen Liquan, Hu Aiqun
  2021, 58(11): 2374-2399. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210676
  Abstract FullText HTML PDF
  A Feature Watermarking Generation and Embedding Scheme for IPv6 Network
  Tao Jun, Zhu Zhenchao, Wang Zhaoyue, Li Wenqiang, Sun Weice
  2021, 58(11): 2400-2415. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210654
  Abstract FullText HTML PDF
  A Byzantine-Robust Federated Learning Algorithm Based on Matrix Mapping
  Liu Biao, Zhang Fangjiao, Wang Wenxin, Xie Kang, Zhang Jianyi
  2021, 58(11): 2416-2429. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210633
  Abstract FullText HTML PDF
  A Safe Storage and Release Method of Trajectory Data Satisfying Differential Privacy
  Wu Wanqing, Zhao Yongxin, Wang Qiao, Di Chaofan
  2021, 58(11): 2430-2443. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210589
  Abstract FullText HTML PDF
  End Spreading Multi-User Secure Communication System Based on SCMA
  Shi Leyi, Lan Ru, Duan Pengfei, Han Qiang
  2021, 58(11): 2444-2455. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210615
  Abstract FullText HTML PDF
  InterDroid: An Interpretable Android Malware Detection Method for Conceptual Drift
  Zhang Bing, Wen Zheng, Wei Xiaoyu, Ren Jiadong
  2021, 58(11): 2456-2474. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210560
  Abstract FullText HTML PDF
  Document-Level Event Temporal Relation Extraction with Context Information
  Wang Jun, Shi Cunhui, Zhang Jin, Yu Xiaoming, Liu Yue, Cheng Xueqi
  2021, 58(11): 2475-2484. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200627
  Abstract FullText HTML PDF
  Space Transformation Based Random Forest Algorithm
  Guan Xiaoqiang, Wang Wenjian, Pang Jifang, Meng Yinfeng
  2021, 58(11): 2485-2499. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200523
  Abstract FullText HTML PDF
  Closed High Utility Itemsets Mining over Data Stream Based on Sliding Window Model
  Cheng Haodong, Han Meng, Zhang Ni, Li Xiaojuan, Wang Le
  2021, 58(11): 2500-2514. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200554
  Abstract FullText HTML PDF
  Computing Propositional Minimal Models: MiniSAT-Based Approaches
  Zhang Li, Wang Yisong, Xie Zhongtao, Feng Renyan
  2021, 58(11): 2515-2523. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200370
  Abstract FullText HTML PDF
  Shared-Account Cross-Domain Sequential Recommendation with Self-Attention Network
  Guo Lei, Li Qiuju, Liu Fang’ai, Wang Xinhua
  2021, 58(11): 2524-2537. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200564
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Text Stance Detection
  Li Yang, Sun Yuqing, Jing Weipeng
  2021, 58(11): 2538-2557. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200518
  Abstract FullText HTML PDF
  Resource Deployment with Prediction and Task Scheduling Optimization in Edge Cloud Collaborative Computing
  Su Mingfeng, Wang Guojun, Li Renfa
  2021, 58(11): 2558-2570. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200621
  Abstract FullText HTML PDF