Advanced Search

  column
  Survey of Copyright Protection Schemes Based on DNN Model
  Fan Xuefeng, Zhou Xiaoyi, Zhu Bingbing, Dong Jinwei, Niu Jun, Wang He
  2022, 59(5): 953-977. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211115
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Protocol Security of Industrial Control System
  Fang Dongliang, Liu Puzhuo, Qin Chuan, Song Zhanwei, Sun Yuyan, Shi Zhiqiang, Sun Limin
  2022, 59(5): 978-993. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211132
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Machine Learning-Based Anomaly Detection for Industrial Internet
  Liu Qixu, Chen Yanhui, Ni Jieshuo, Luo Cheng, Liu Caiyun, Cao Yaqin, Tan Ru, Feng Yun, Zhang Yue
  2022, 59(5): 994-1014. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211147
  Abstract FullText HTML PDF
  Research and Challenges on Reverse Analysis Technology of Industrial Control Protocol
  Huang Tao, Fu Anmin, Ji Yukai, Mao An, Wang Zhanfeng, Hu Chao
  2022, 59(5): 1015-1034. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211149
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Industrial Control Systems Security
  Yang Ting, Zhang Jiayuan, Huang Zaiqi, Chen Yujie, Huang Chenglong, Zhou Wei, Liu Peng, Feng Tao, Zhang Yuqing
  2022, 59(5): 1035-1053. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211154
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Ubiquitous Computing Security
  Li Yin, Chen Yong, Zhao Jingxin, Yue Xinghui, Zheng Chen, Wu Yanjun, Wu Gaofei
  2022, 59(5): 1054-1081. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211248
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantum K-Nearest Neighbor Classification Algorithm for Privacy Data Analysis of Industrial Internet
  Chang Yan, Lin Yusheng, Huang Siwei, Zhang Shibin
  2022, 59(5): 1082-1091. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211146
  Abstract FullText HTML PDF
  Action Identification Without Bounds on Applications Based on Self-Attention Mechanism
  Wang Chong, Wei Ziling, Chen Shuhui
  2022, 59(5): 1092-1104. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211158
  Abstract FullText HTML PDF
  An Integrated Protection Method of Moving Target Defense and Access Control Based on IPv6 Network
  Li Zhenyu, Ding Yong, Yuan Fang, Zhang Kun
  2022, 59(5): 1105-1119. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211118
  Abstract FullText HTML PDF
  An Edge Zero-Trust Model Against Compromised Terminals Threats in Power IoT Environments
  Feng Jingyu, Yu Tingting, Wang Ziying, Zhang Wenbo, Han Gang, Huang Wenhua
  2022, 59(5): 1120-1132. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211129
  Abstract FullText HTML PDF
  Security Testing of Visual Perception Module in Autonomous Driving System
  Wu Hao, Wang Hao, Su Xing, Li Minghao, Xu Fengyuan, Zhong Sheng
  2022, 59(5): 1133-1147. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211139
  Abstract FullText HTML PDF
  Classification Method of Industrial Internet Intrusion Detection Based on Feature Selection
  Ren Jiadong, Zhang Yafei, Zhang Bing, Li Shangyang
  2022, 59(5): 1148-1159. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211152
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of 3-Dimensional Point Cloud Processing Based on Deep Learning
  Li Jiaojiao, Sun Hongyan, Dong Yu, Zhang Ruohan, Sun Xiaopeng
  2022, 59(5): 1160-1179. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210131
  Abstract FullText HTML PDF