Advanced Search

  column
  A Numerical Label Noise Filtering Algorithm for Regression Task
  Jiang Gaoxia, Wang Wenjian
  2022, 59(8): 1639-1652. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220053
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Granulation Fusion-Driven Method for Many-View Classification
  Liang Xinyan, Qian Yuhua, Guo Qian, Huang Qin
  2022, 59(8): 1653-1667. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211112
  Abstract FullText HTML PDF
  Online Classification Algorithm with Feature Inheritably Increasing and Decreasing
  Liu Zhaoqing, Gu Shilin, Hou Chenping
  2022, 59(8): 1668-1682. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220073
  Abstract FullText HTML PDF
  Embedding Learning Algorithm for Heterogeneous Network Based on Meta-Graph Convolution
  Ren Jiarui, Zhang Haiyan, Zhu Menghan, Ma Bo
  2022, 59(8): 1683-1693. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220063
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Knowledge Graph Based on Reinforcement Learning
  Ma Ang, Yu Yanhua, Yang Shengli, Shi Chuan, Li Jie, Cai Xiuxiu
  2022, 59(8): 1694-1722. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20211264
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Instance Learning with Incremental Classes
  Wei Xiushen, Xu Shulin, An Peng, Yang Jian
  2022, 59(8): 1723-1731. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220071
  Abstract FullText HTML PDF
  Feature Mining Method of Multi-Dimensional Information Fusion in Point Cloud Registration
  Wu Yue, Yuan Yongzhe, Yue Mingyu, Gong Maoguo, Li Hao, Zhang Mingyang, Ma Wenping, Miao Qiguang
  2022, 59(8): 1732-1741. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220042
  Abstract FullText HTML PDF
  A Generative Adversarial Negative Sampling Method for Knowledge Hypergraph Link Prediction
  Guo Zhengshan, Zuo Jie, Duan Lei, Li Renhao, He Chengxin, Xiao Yingjie, Wang Peiyan
  2022, 59(8): 1742-1756. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220074
  Abstract FullText HTML PDF
  Social Network Information Diffusion Prediction Based on Spatial-Temporal Transformer
  Fan Wei, Liu Yong
  2022, 59(8): 1757-1769. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220064
  Abstract FullText HTML PDF
  Student Performance Prediction Base on Campus Online Behavior-Aware
  Yao Li, Cui Chaoran, Ma Lele, Wang Feichao, Ma Yuling, Chen Meng, Yin Yilong
  2022, 59(8): 1770-1781. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220060
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Privacy Preserving Oriented Set Intersection Computation
  Wei Lifei, Liu Jihai, Zhang Lei, Wang Qin, He Chongde
  2022, 59(8): 1782-1799. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210685
  Abstract FullText HTML PDF
  Secure Multi-Party Computation Based on Cut-and-Choose Technology
  Zhao Chuan, Xu Jun
  2022, 59(8): 1800-1818. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210664
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient Secure Two-Party Approximate Pattern Matching Protocol
  Xu Lin, Wei Xiaochao, Cai Guopeng, Wang Hao, Zheng Zhihua
  2022, 59(8): 1819-1830. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210563
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Domain Reversible Data Hiding in JPEG Images and Payload Distribution Algorithm
  Yin Zhaoxia, Guo Hongnian, Du Yang, Ma Wenjing, Lü Wanli, Zhang Xinpeng
  2022, 59(8): 1831-1840. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210411
  Abstract FullText HTML PDF
  Top-k Boolean Searchable Encryption Scheme Based on Multiple Keywords
  Guo Sixu, He Shen, Su Li, Zhang Xing, Zhou Fucai, Zhang Xinyue
  2022, 59(8): 1841-1852. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200605
  Abstract FullText HTML PDF
  A Forward Secure Dynamic Searchable Encryption Scheme Supporting Conjunctive Search
  Tang Yongli, Li Jingran, Yan Xixi, Zhao Qiang
  2022, 59(8): 1853-1866. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210260
  Abstract FullText HTML PDF