Advanced Search

  column
  Research Progress of Application-Driven High Productivity Computing System
  Hong Xuehai, Zhan Jianfeng, Fan Jianping, Zhang Zhihong
  2007, 44(10): 1633-1639.
  Abstract PDF
  A Brief View on Requirements and Development of High Performance Computing Application
  Zhao Yi, Zhu Peng, Chi Xuebin, Niu Tie, and Cao Zongyan
  2007, 44(10): 1640-1646.
  Abstract PDF
  Parallel Computation for Particle Simulations Based on Object-Oriented Design
  Cao Xiaolin, Zhang Aiqing, and Mo Zeyao
  2007, 44(10): 1647-1651.
  Abstract PDF
  Optimization Design of Turbine Engine Foundation on Grid
  Cui Zhendong, Wang Xicheng
  2007, 44(10): 1652-1660.
  Abstract PDF
  A Parallel Algorithm for Fresnel Tomography
  Zhang Jianzhong, Yang Guohui, Lin Wen, and Cai Jun
  2007, 44(10): 1661-1666.
  Abstract PDF
  A Study of Parallel DVM-DAC Algorithm in Multiscale Physics
  Lin Jiao, Wang Shanying, Wang Chongyu
  2007, 44(10): 1667-1672.
  Abstract PDF
  Transparent Shader-Based Direct3D9 Application Parallelization
  Liu Zhen, Shi Jiaoying, Xiong Hua, and Peng Haoyu
  2007, 44(10): 1673-1681.
  Abstract PDF
  A Network Parallel Computing Scheme for Alternative Splicing of Biology Genome
  Xu Guoshi, Lu Fakai, Xu Zhuoqun, Yu Huashan, and Ding Wenkui
  2007, 44(10): 1682-1687.
  Abstract PDF
  A Parallel SOR Algorithm for Linear Systems on SMP
  Hu Changjun, Wei Shuo, Zhang Jilin, and Wang Jue
  2007, 44(10): 1688-1693.
  Abstract PDF
  Research and Implementation of Parallel Program Profiler Based on System-Sampling
  Chen Yongran, Dou Wenhua, Qian Yue, and Qi Xingyun
  2007, 44(10): 1694-1701.
  Abstract PDF
  A Parallel Data Processing Middleware Based on Clusters
  Wang Nianbin, Song Yibo, Yao Nianmin, Liu Daxin
  2007, 44(10): 1702-1708.
  Abstract PDF
  Implementation and Evaluation of MPI Checkpointing System over Lustre File System
  Xie Min, Lu Yutong, Zhou Enqiang, Cao Hongjia, and Yang Xuejun
  2007, 44(10): 1709-1716.
  Abstract PDF
  Workflow-Based User Environment for High Performance Computing
  Tu Bibo, Hong Xuehai, Zhan Jianfeng, Fan Jianping
  2007, 44(10): 1717-1723.
  Abstract PDF
  Efficient Parallel Blocked Algorithms for Generalized Hermitian Eigenproblem
  Zhao Yonghua, Chi Xuebin, Cheng Qiang
  2007, 44(10): 1724-1732.
  Abstract PDF
  Optimization of B-NIDS for Multicore
  Sun Xiaojuan, Sun Ninghui, Chen Mingyu
  2007, 44(10): 1733-1740.
  Abstract PDF
  Dependent Task Scheduling in Grid Based on T-RAG Optimization Selection
  Chen Tingwei, Zhang Bin, and Hao Xianwen
  2007, 44(10): 1741-1750.
  Abstract PDF
  A Detection Algorithm of Link Non-Correlated Multi-Paths in Wireless Mesh Networks
  Ding Xuyang, Fan Mingyu, and Luo Huiqiong
  2007, 44(10): 1751-1756.
  Abstract PDF
  A Text Digital Watermarking Technology Based on Graph Theory
  Liu Dong, Sun Ming, Zhou Mingtian
  2007, 44(10): 1757-1764.
  Abstract PDF
  Description-Logic-Based Temporal ER Model with Attribute Dependencies
  Jiang Yuncheng, Tang Yong, Wang Ju, Ji Gaofeng
  2007, 44(10): 1765-1773.
  Abstract PDF
  pgi-distance: An Efficient Method Supporting Parallel KNN-join Process
  He Honghui, Wang Lizhen, and Zhou Lihua
  2007, 44(10): 1774-1781.
  Abstract PDF
  Model Analysis of Supply Chain System Based on Color Stochastic Petri Net
  Tang Da, Li Ye
  2007, 44(10): 1782-1789.
  Abstract PDF
  Improvement and Implementation of a Polynomial Time Approximation Scheme for Euclidean Traveling Salesman Problem
  Zhao Weizhong, Feng Haodi, and Zhu Daming
  2007, 44(10): 1790-1795.
  Abstract PDF
  A Multi-Commodity Flow Linear Programming with Polynomial Constraints for Black and White Traveling Salesman Problem
  Jiang He, Zhang Xianchao, Che Haoyang, Chen Guoliang
  2007, 44(10): 1796-1800.
  Abstract PDF
  An Operational Semantics for UML Activity Diagrams
  Wang Cong, Wang Zhixue
  2007, 44(10): 1801-1807.
  Abstract PDF