Advanced Search

  column
  Interconnection of Godson-3 Multi-Core Processor
  Wang Huandong, Gao Xiang, Chen Yunji, Hu Weiwu
  2008, 45(12): 2001-2010.
  Abstract PDF
  Four Challenges in Transformative Research of Computer Systems
  Xu Zhiwei, Li Peixu, and Zha Li
  2008, 45(12): 2011-2019.
  Abstract PDF
  DOOC: A Software/Hardware Co-managed Cache Architecture for Reducing Cache Thrashing
  Wu Junjie, Yang Xuejun, Zeng Kun, Zhang Baida, Feng Quanyou, Liu Guanghui, and Tang Yuhua
  2008, 45(12): 2020-2032.
  Abstract PDF
  Research on User Behavior Trust in Trustworthy Network
  Lin Chuang, Tian Liqin, Wang Yuanzhuo
  2008, 45(12): 2033-2043.
  Abstract PDF
  Is the Reliability of Web Services Related to the Change Rate of Operational Profiles
  Bai Chenggang, Su Liang, Zhao Yingchun, Guo Junhong, and Cai Kaiyuan
  2008, 45(12): 2044-2051.
  Abstract PDF
  Complex Dynamical Networks and Their Applications in Software Engineering
  Lü Jinhu, Wang Hongchun, He Keqing
  2008, 45(12): 2052-2059.
  Abstract PDF
  Online Semi-Supervised Learning with Multi-Kernel Ensemble
  Li Ming and Zhou Zhihua
  2008, 45(12): 2060-2068.
  Abstract PDF
  Research and Design of High Performance Interconnection Network Switch
  Wang Dawei, Cao Zheng, Liu Xinchun, You Dingshan, Sun Ninghui
  2008, 45(12): 2069-2078.
  Abstract PDF
  Load-Balancing Routing Based on Path Metric for Multi-Channel Wireless Mesh Networks
  Ren Juan and Qiu Zhengding
  2008, 45(12): 2079-2086.
  Abstract PDF
  ASR: An Adaptive Secure Routing Protocol in MANET
  Huang Qingyuan, Zeng Yingzhi, and Su Jinshu
  2008, 45(12): 2087-2094.
  Abstract PDF
  A Fuzzy-Based Randomness Evaluation Model for Block Cipher
  Fan Limin, Feng Dengguo, Zhou Yongbin
  2008, 45(12): 2095-2101.
  Abstract PDF
  Semantic Web Service Matching Based on Dynamic Description Logic
  Peng Hui, Chen Limin, Chang Liang, Shi Zhongzhi
  2008, 45(12): 2102-2109.
  Abstract PDF
  Research Progress in Statistical Relational Learning
  Liu Dayou, Yu Peng, Gao Ying, Qi Hong, and Sun Shuyang
  2008, 45(12): 2110-2119.
  Abstract PDF
  Extending Conformant Fast-Forward to Deal with Disjunctive Goals
  Yang Yupeng, Ouyang Dantong, Cai Dunbo, and Lü Shuai
  2008, 45(12): 2120-2128.
  Abstract PDF
  A Survey of Computational Method in Protein-Protein Interaction Research
  Li Zhoujun, Chen Yiming, Liu Junwan, Chen Huowang
  2008, 45(12): 2129-2137.
  Abstract PDF
  Extraction of Discriminant Features Based on Optimal Transformation and Cluster Centers of Kernel Space
  Zhang Hongyi, Zhang Junying, Zhao Feng
  2008, 45(12): 2138-2144.
  Abstract PDF
  Motion Retrieval Based on Large-Scale 3D Human Motion Database by Double-Reference Index
  Xiang Jian, Guo Tongqiang, Wu Fei, Zhuang Yueting, Ye Lü
  2008, 45(12): 2145-2153.
  Abstract PDF
  A Decision Algorithm on Judging the Overlap of Nodes for R*Tree Based on Clustering Analysis
  Li Bohan, Hao Zhongxiao
  2008, 45(12): 2154-2161.
  Abstract PDF
  Fast Algorithms for Synthesis of Quantum Reversible Logic Circuits Based on Hash Table
  Li Zhiqiang, Chen Hanwu, Xu Baowen, Liu Wenjie
  2008, 45(12): 2162-2171.
  Abstract PDF