Advanced Search

  column
  Nondominated Individual Selection Strategy Based on Adaptive Partition for Evolutionary Multi-Objective Optimization
  Gong Maoguo, Cheng Gang, Jiao Licheng, and Liu Chao
  2011, 48(4): 545-557.
  Abstract PDF
  A Multiple Query Dependent Ranking SVM Aggregation Algorithm
  Wang Yang, Huang Yalou, Xie Maoqiang, Liu Jie, Lu Min, Liao Zhen
  2011, 48(4): 558-566.
  Abstract PDF
  A Fuzzy Associative Classification Method Based on Multi-Objective Evolutionary Algorithm
  Huo Weigang, Shao Xiuli
  2011, 48(4): 567-575.
  Abstract PDF
  Adaptive Neighborhood Selection Based on Local Linearity for Manifold Learning
  Zhan Yubin, Yin Jianping, Liu Xinwang, Zhang Guomin
  2011, 48(4): 576-583.
  Abstract PDF
  A Hybrid Approximate Inference Algorithm for Multi-Agent Dynamic Influence Diagrams
  Yao Hongliang, Wang Xiufang, Hu Dawei, Wang Hao, Mao Meiqin
  2011, 48(4): 584-591.
  Abstract PDF
  IKnnM-DHecoc: A Method for Handling the Problem of Concept Drift
  Xin Yi, Guo Gongde, Chen Lifei, Bi Yaxin
  2011, 48(4): 592-601.
  Abstract PDF
  Properties and Application of Coalition Structure Graph
  Liu Jinglei, Zhang Wei, Liu Zhaowei, and Sun Xuejiao
  2011, 48(4): 602-609.
  Abstract PDF
  Graph-Based Automatic Acquisition of Semantic Classes
  Wu Yunfang, Shi Jing, Jin Peng
  2011, 48(4): 610-616.
  Abstract PDF
  An Approach for Constraint-Based Test Data Generation in Mutation Testing
  Liu Xinzhong, Xu Gaochao, Hu Liang, Fu Xiaodong, Dong Yushuang
  2011, 48(4): 617-626.
  Abstract PDF
  A Service Composition Method for Tradeoff Between Satisfactions of Multiple Requirements
  Wang Xianzhi, Wang Zhongjie, Xu Xiaofei, Liu Ying
  2011, 48(4): 627-637.
  Abstract PDF
  An Extendable Control Flow Checking Method Based on Formatted Signatures
  Xu Jianjun, Tan Qingping, Li Jianli, and Li Jianming
  2011, 48(4): 638-646.
  Abstract PDF
  A Requirement-Driven Software Trustworthiness Evaluation and Evolution Model
  Ding Shuai, Lu Fujun, Yang Shanlin, Xia Chengyi
  2011, 48(4): 647-655.
  Abstract PDF
  A Kind of Analysis Method of Off-Line TTP Fair Non-Repudiation Protocol
  Liu Dongmei, Qing Sihan, Ma Hengtai, Li Shuren
  2011, 48(4): 656-665.
  Abstract PDF
  The Topology Voronoi Graph of Visualizing Local Vector Field
  Xu Huaxun, Ma Qianli, Cai Xun, and Li Sikun
  2011, 48(4): 666-674.
  Abstract PDF
  Bézier Approximate Merging by Interval Curves
  Zhi Dejia and Wang Guojin
  2011, 48(4): 675-682.
  Abstract PDF
  AFMC: A Novel Automated Flow for Asynchronous Circuit Design
  Shi Wei, Ren Hongguang, Wang Zhiying, Lu Hongyi, Wang Yourui, and Su Bo
  2011, 48(4): 683-690.
  Abstract PDF
  A Fault-Tolerant Scheduling Algorithm with Software Fault Tolerance in Hard Real-Time Systems
  Ding Wanfu, Guo Ruifeng, Qin Chenggang, Guo Fengzhao
  2011, 48(4): 691-698.
  Abstract PDF
  A Boundary-Table-Based Algorithm for Reconfigurable Resource Management and Hardware Task Scheduling
  Yu Guoliang, Wu Weiguo, Yang Zhihua, Qian Depei
  2011, 48(4): 699-708.
  Abstract PDF
  Fine-Grained Parallel Zuker Algorithm Accelerator with Storage Optimization on FPGA
  Xia Fei, Dou Yong, Xu Jiaqing, Zhang Yang
  2011, 48(4): 709-719.
  Abstract PDF