Advanced Search

  column
  Survey of Data-Centric Smart City
  Wang Jingyuan, Li Chao, Xiong Zhang, Shan Zhiguang
  2014, 51(2): 239-259.
  Abstract PDF
  An Integration and Sharing Method for Heterogeneous Sensors Oriented to Emergency Response in Smart City
  Hu Chuli, Chen Nengcheng, Guan Qingfeng, Li Jia, Wang Xiaolei, Yang Xunliang
  2014, 51(2): 260-277.
  Abstract PDF
  Node Deployment Optimization of Wireless Network in Smart City
  Huang Shuqiang, Wang Gaocai, Shan Zhiguang, DengYuhui, Li Yang, Chen Qinglin
  2014, 51(2): 278-289.
  Abstract PDF
  A Novel Framework of Data Sharing and Fusion in Smart City—SCLDF
  Chen Zhenyong, Xu Zhouchuan, Li Qingguang, Lü Weifeng, Xiong Zhang
  2014, 51(2): 290-301.
  Abstract PDF
  Smart City Guide Using Mobile Augmented Reality
  Zhang Yunchao, Chen Jing, Wang Yongtian, and Liu Yue
  2014, 51(2): 302-310.
  Abstract PDF
  Community-Based Bidirectional Feedback System for Hybrid Worm Containment in Mobile Internet
  Yang Hailu, Zhang Jianpei, and Yang Jing
  2014, 51(2): 311-324.
  Abstract PDF
  Provably Secure Certificateless Trusted Access Protocol for WLAN Without Pairing
  Ma Zhuo, Zhang Junwei, Ma Jianfeng, and Ji Wenjiang
  2014, 51(2): 325-333.
  Abstract PDF
  An Improved Direct Anonymous Attestation Scheme
  Tan Liang, Meng Weiming, Zhou Mingtian
  2014, 51(2): 334-343.
  Abstract PDF
  Game-Theoretic Mechanism for Cryptographic Protocol
  Tian Youliang, Peng Chenggen, Ma Jianfeng, Jiang Qi, Zhu Jianming
  2014, 51(2): 344-352.
  Abstract PDF
  UC Security Model of Position-Based Key Exchange
  Zhang Junwei, Ma Zhuo, Ma Jianfeng, and Ji Wenjiang
  2014, 51(2): 353-359.
  Abstract PDF
  A Trusted Recovery Model for Assurance of Integrity Policy Validity
  Yuan Chunyang, Xu Junfeng, Zhu Chunge
  2014, 51(2): 360-372.
  Abstract PDF
  Malware Classification Approach Based on Valid Window and Naive Bayes
  Zhu Kenan, Yin Baolin, Mao Yaming, Hu Yingnan
  2014, 51(2): 373-381.
  Abstract PDF
  Key Technology in Distributed File System Towards Big Data Analysis
  Zhou Jiang, Wang Weiping, Meng Dan, Ma Can, Gu Xiaoyan, Jiang Jie
  2014, 51(2): 382-394.
  Abstract PDF
  Characteristics Research on Modern Data Center Network
  Deng Gang, Gong Zhenghu, and Wang Hong
  2014, 51(2): 395-407.
  Abstract PDF
  A Topic-Oriented Clustering Approach for Domain Services
  Li Zheng, Wang Jian, Zhang Neng, Li Zhao, He Chengwan, He Keqing
  2014, 51(2): 408-419.
  Abstract PDF
  Dynamic Service Composition Mechanism Based on OSGi
  Luo Juan, Zhou Feng, and Li Renfa
  2014, 51(2): 420-428.
  Abstract PDF
  A VM-centric Approach for Dynamic Layer Binding
  Zhu Changpeng, Zhao Yinliang, Han Bo, Zeng Qinghua, and Liu Songjia
  2014, 51(2): 429-444.
  Abstract PDF
  Research on New Non-Volatile Storage
  Shen Zhirong, Xue Wei, Shu Jiwu
  2014, 51(2): 445-453.
  Abstract PDF
  A Fault-Tolerant Deflection Router with Reconfigurable Bidirectional Link for NoC
  Feng Chaochao, Zhang Minxuan, Li Jinwen, and Dai Yi
  2014, 51(2): 454-463.
  Abstract PDF