Advanced Search

  column
  Survey of Android Vulnerability Detection
  Zhang Yuqing, Fang Zhejun, Wang Kai, Wang Zhiqiang, Yue Hongzhou, Liu Qixu, He Yuan, Li Xiaoqi, Yang Gang
  2015, 52(10): 2167-2177. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150572
  Abstract PDF
  A Cloud Model Based Trust Evaluation Model for Defense Agent
  Yu Yang, Xia Chunhe, Wang Xinghe
  2015, 52(10): 2178-2191. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150417
  Abstract PDF
  An Auditing Protocol for Data Storage in Cloud Computing with Data Dynamics
  Qin Zhiguang, Wang Shiyu, Zhao Yang, Xiong Hu, Wu Songyang
  2015, 52(10): 2192-2199. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150509
  Abstract PDF
  SPFPA: A Format Parsing Approach for Unknown Security Protocols
  Zhu Yuna, Han Jihong, Yuan Lin, Chen Hantuo, Fan Yudan
  2015, 52(10): 2200-2211. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150568
  Abstract PDF
  pTrace: A Counter Technology of DDoS Attack Source for Controllable Cloud Computing
  Li Baohui, Xu Kefu, Zhang Peng, Guo Li
  2015, 52(10): 2212-2223. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150577
  Abstract PDF
  A Trustzone-Based Trusted Code Execution with Strong Security Requirements
  Zhang Yingjun, Feng Dengguo, Qin Yu, Yang Bo
  2015, 52(10): 2224-2238. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150582
  Abstract PDF
  Multi-Criteria Mathematical Programming Based Method on Network Intrusion Detection
  Wang Bo, Nie Xiaowei
  2015, 52(10): 2239-2246. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150587
  Abstract PDF
  Advances in Key Techniques of Practical Secure Multi-Party Computation
  Jiang Han, Xu Qiuliang
  2015, 52(10): 2247-2257. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150763
  Abstract PDF
  A Strongly Secure Lattice-Based Key Exchange Protocol
  Wen Weiqiang, Wang Libin
  2015, 52(10): 2258-2269. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150518
  Abstract PDF
  Adaptively Secure Outsourcing Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption
  Wang Hao, Zheng Zhihua, Wu Lei, Wang Yilei
  2015, 52(10): 2270-2280. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150497
  Abstract PDF
  A Privacy Preserving Attribute-Based Encryption Scheme with User Revocation
  Li Jiguo, Shi Yuerong, Zhang Yichen
  2015, 52(10): 2281-2292. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150580
  Abstract PDF
  Accountable Attribute-Based Encryption Scheme Without Key Escrow
  Zhang Xing, Wen Zilong, Shen Qingni, Fang Yuejian, Wu Zhonghai
  2015, 52(10): 2293-2303. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150550
  Abstract PDF
  A Trustee-Based and Efficient Divisible E-Cash Scheme
  Yu Yulei, Dong Xiaolei, Cao Zhenfu
  2015, 52(10): 2304-2312. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150596
  Abstract PDF
  A Discretionary Searchable Encryption Scheme in Multi-User Settings
  Li Zhen, Jiang Han, Zhao Minghao
  2015, 52(10): 2313-2322. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150504
  Abstract PDF
  A Universally Composable Secure Group Ownership Transfer Protocol for RFID Tags
  Yuan Bianqing, Liu Jiqiang
  2015, 52(10): 2323-2331. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150555
  Abstract PDF
  Rational Secret Sharing Scheme Based on Reconstruction Order Adjustment Mechanism
  Liu Hai, Li Xinghua, Ma Jianfeng
  2015, 52(10): 2332-2340. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150511
  Abstract PDF
  Advances of Privacy Preservation in Internet of Things
  Dong Xiaolei
  2015, 52(10): 2341-2352. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150764
  Abstract PDF
  Privacy-Preserving Public Auditing for Multiple Managers Shared Data in the Cloud
  Fu Anmin, Qin Ningyuan, Song Jianye, Su Mang
  2015, 52(10): 2353-2362. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150544
  Abstract PDF
  A Community Detecting Method Based on the Node Intimacy and Degree in Social Network
  Liu Yao, Kang Xiaohui, Gao Hong, Liu Qiao, Wu Zufeng, Qin Zhiguang
  2015, 52(10): 2363-2372. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150407
  Abstract PDF
  Towards Measuring Unobservability in Anonymous Communication Systems
  Tan Qingfeng, Shi Jinqiao, Fang Binxing, Guo Li, Zhang Wentao, Wang Xuebin, Wei Bingjie
  2015, 52(10): 2373-2381. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150562
  Abstract PDF
  Study on Semi-Homogenous Algorithm Based on Ring Generalization
  He Xianmang, Chen Yindong, Li Dong, Hao Yanni
  2015, 52(10): 2382-2394. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150494
  Abstract PDF
  Privacy Requirement Modeling and Consistency Checking in Cloud Computing
  Wang Jin, Huang Zhiqiu
  2015, 52(10): 2395-2410. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150513
  Abstract PDF
  Collaboration Supported Mandatory Access Control Model
  Fan Yanfang, Cai Ying
  2015, 52(10): 2411-2421. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150574
  Abstract PDF
  Provable Data Possession by Partial Delegation
  Zhong Ting, Han Xiao, Zhao Yulong
  2015, 52(10): 2422-2430. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150515
  Abstract PDF