Advanced Search

  column
  Research Advances on Big Data Security and Privacy Preserving
  Cao Zhenfu, Dong Xiaolei, Zhou Jun, Shen Jiachen, Ning Jianting, Gong Junqing
  2016, 53(10): 2137-2151. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160684
  Abstract PDF
  Secure Multiparty Computation in Cloud Computing
  Jiang Han, Xu Qiuliang
  2016, 53(10): 2152-2162. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160685
  Abstract PDF
  Survey of HTML5 New Features Security
  Zhang Yuqing, Jia Yan, Lei Kenan, Lü Shaoqing, Yue Hongzhou
  2016, 53(10): 2163-2172. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160686
  Abstract PDF
  Advances in Password Security
  Wang Ping, Wang Ding, Huang Xinyi
  2016, 53(10): 2173-2188. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160483
  Abstract PDF
  Study of Botnets Trends
  Li Ke, Fang Binxing, Cui Xiang, Liu Qixu
  2016, 53(10): 2189-2206. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160419
  Abstract PDF
  Decentralized Attribute-Based Encryption Scheme with Constant-Size Ciphertexts
  Xiao Siyu, Ge Aijun, Ma Chuangui
  2016, 53(10): 2207-2215. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160459
  Abstract PDF
  A Multi-Bit Fully Homomorphic Encryption with Better Key Size from LWE
  Chen Zhigang, Song Xinxia, Zhao Xiufeng
  2016, 53(10): 2216-2223. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160431
  Abstract PDF
  Multi-Point Joint Power Analysis Attack Against SM4
  Du Zhibo, Wu Zhen, Wang Min, Rao Jintao
  2016, 53(10): 2224-2229. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160420
  Abstract PDF
  Verifier-Based Three-Party Password Authenticated Key Exchange Protocol
  Yang Xiaoyan, Hou Mengbo, Wei Xiaochao
  2016, 53(10): 2230-2238. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160463
  Abstract PDF
  An Efficient and Expressive Attribute-Based Encryption Scheme with Chosen Ciphertext Security
  Zhang Kai, Wei Lifei, Li Xiangxue, Chen Jie, Qian Haifeng
  2016, 53(10): 2239-2247. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160430
  Abstract PDF
  Security Analysis and Evaluation for the Usage of Settings Mechanism in Android
  Lu Yemian, Ying Lingyun, Su Purui, Feng Dengguo, Jing Erxia, Gu Yacong
  2016, 53(10): 2248-2261. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160449
  Abstract PDF
  SQL Injection Prevention Based on Sensitive Characters
  Zhang Huilin, Ding Yu, Zhang Lihua, Duan Lei, Zhang Chao, Wei Tao, Li Guancheng, Han Xinhui
  2016, 53(10): 2262-2276. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160443
  Abstract PDF
  A Code Reuse Attack Protection Technique Based on Code Anti-Leakage
  Wang Ye, Li Qingbao, Zeng Guangyu, Chen Zhifeng
  2016, 53(10): 2277-2287. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160423
  Abstract PDF
  VDNS: An Algorithm for Cross-Platform Vulnerability Searching in Binary Firmware
  Chang Qing, Liu Zhongjin, Wang Mengtao, Chen Yu, Shi Zhiqiang, Sun Limin
  2016, 53(10): 2288-2298. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160442
  Abstract PDF
  Maldetect: An Android Malware Detection System Based on Abstraction of Dalvik Instructions
  Chen Tieming, Yang Yimin, Chen Bo
  2016, 53(10): 2299-2306. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160348
  Abstract PDF
  A Novel Multiple Bits Reversible Data Hiding in Encrypted Domain Based on R-LWE
  Ke Yan, Zhang Minqing, Su Tingting
  2016, 53(10): 2307-2322. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160444
  Abstract PDF
  Anonymous Mutual Authentication and Key Agreement Protocol in Multi-Server Architecture for VANETs
  Xie Yong, Wu Libing, Zhang Yubo, Ye Luyao
  2016, 53(10): 2323-2333. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160428
  Abstract PDF
  Privacy-Preserving Public Auditing for Dynamic Group Based on Hierarchical Tree
  Huang Longxia, Zhang Gongxuan, Fu Anmin
  2016, 53(10): 2334-2342. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160429
  Abstract PDF
  Privacy Preserving Data Publishing via Weighted Bayesian Networks
  Wang Liang, Wang Weiping, Meng Dan
  2016, 53(10): 2343-2353. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160465
  Abstract PDF
  A Graph-Clustering Anonymity Method Implemented by Genetic Algorithm for Privacy-Preserving
  Jiang Huowen, Zeng Guosun, Hu Kekun
  2016, 53(10): 2354-2364. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160435
  Abstract PDF
  Online/Offline Ciphertext-Policy Attribute-Based Searchable Encryption
  Chen Dongdong, Cao Zhenfu, Dong Xiaolei
  2016, 53(10): 2365-2375. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160416
  Abstract PDF
  TSNP: A Novel PCLSecure and Efficient Group Authentication Protocol in Space Information Network
  Li Xuefeng, Zhang Junwei, Ma Jianfeng, Liu Hai
  2016, 53(10): 2376-2392. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160453
  Abstract PDF
  Multi-Authority CP-ABE with Policy Update in Cloud Storage
  Wu Guangqiang
  2016, 53(10): 2393-2399. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160432
  Abstract PDF
  A New Password Authentication Method Based on Fingerprint and Mobile Phone Assistance
  An Di, Yang Chao, Jiang Qi, Ma Jianfeng
  2016, 53(10): 2400-2411. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160439
  Abstract PDF
  Improved Endorsed E-Cash System with DAA-A
  Liu Xin, Zhang Bo
  2016, 53(10): 2412-2429. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160413
  Abstract PDF