Advanced Search

  column
  A Ranking Based Poisson Matrix Factorization Model for Point-of-Interest Recommendation
  Yu Yonghong, Gao Yang, Wang Hao
  2016, 53(8): 1651-1663. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160202
  Abstract PDF
  Collaborative Filtering Recommendation Algorithm Combining Community Structure and Interest Clusters
  Guo Hongyi, Liu Gongshen, Su Bo, Meng Kui
  2016, 53(8): 1664-1672. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160175
  Abstract PDF
  Online Consumptions Prediction via Modeling User Behaviors and Choices
  Zeng Xianyu, Liu Qi, Zhao Hongke, Xu Tong, Wang Yijun, Chen Enhong
  2016, 53(8): 1673-1683. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160103
  Abstract PDF
  Feature Selection Based on the Measurement of Correlation Information Entropy
  Dong Hongbin, Teng Xuyang, Yang Xue
  2016, 53(8): 1684-1695. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160172
  Abstract PDF
  Consistent Collective Entity Linking Algorithm
  Liu Qiao, Zhong Yun, Liu Yao, Wu Zufeng, Qin Zhiguang
  2016, 53(8): 1696-1708. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160192
  Abstract PDF
  Influence Maximization Across Multi-Channels in Social Network
  Li Xiaokang, Zhang Xi, Sun Hao, Sun Guangzhong
  2016, 53(8): 1709-1718. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160211
  Abstract PDF
  Self-Adaptive Clustering Based on Local Density by Descending Search
  Xu Zhengguo, Zheng Hui, He Liang, Yao Jiaqi
  2016, 53(8): 1719-1728. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160136
  Abstract PDF
  Tensor Representation Based Dynamic Outlier Detection Method in Heterogeneous Network
  Liu Lu, Zuo Wanli, Peng Tao
  2016, 53(8): 1729-1739. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160178
  Abstract PDF
  Mining Patent Knowledge for Automatic Keyword Extraction
  Chen Yiqun, Zhou Ruqi, Zhu Weiheng, Li Mengting, Yin Jian
  2016, 53(8): 1740-1752. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160195
  Abstract PDF
  Protein Function Prediction Using Positive and Negative Examples
  Fu Guangyuan, Yu Guoxian, Wang Jun, Guo Maozu
  2016, 53(8): 1753-1765. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160196
  Abstract PDF
  Petri Nets Based Recognition of Model Deviation Domains and Model Repair
  Du Yuyue, Sun Ya’nan, Liu Wei
  2016, 53(8): 1766-1780. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160099
  Abstract PDF
  Online Transfer Learning for Mining Recurring Concept in Data Stream Classification
  Wen Yimin, Tang Shiqi, Feng Chao, Gao Kai
  2016, 53(8): 1781-1791. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160223
  Abstract PDF
  HSSM: A Hierarchical Method for Streaming Submodular Maximization
  Zhang Fenxiang, Chen Huahui, Qian Jiangbo, Dong Yihong
  2016, 53(8): 1792-1805. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160140
  Abstract PDF
  IncPR: An Incremental Parallel PageRank Algorithm
  Jiang Shuangshuang, Liao Qun, Yang Yulu, Li Tao
  2016, 53(8): 1806-1818. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160210
  Abstract PDF
  SparkCRF: A Parallel Implementation of CRFs Algorithm with Spark
  Zhu Jizhao, Jia Yantao, Xu Jun, Qiao Jianzhong, Wang Yuanzhuo, Cheng Xueqi
  2016, 53(8): 1819-1828. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20160197
  Abstract PDF
  Survey of Memory Address Leakage and Its Defense
  Fu Jianming, Liu Xiuwen, Tang Yi, Li Pengwei
  2016, 53(8): 1829-1849. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150526
  Abstract PDF
  Atomic Algorithm Against Simple Power Attack of SM2
  Han Xiaowei, Wu Liji, Wang Beibei, Wang An
  2016, 53(8): 1850-1856. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150052
  Abstract PDF
  XOR-Based Region Incrementing Visual Cryptography Scheme by Random Grids
  Hu Hao, Shen Gang, Yu Bin, Mahao Junfu
  2016, 53(8): 1857-1866. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150058
  Abstract PDF
  Attribute-Based Encryption Scheme Resilient Against Continuous Auxiliary-Inputs Leakage
  Ma Haiying, Zeng Guosun, Bao Zhihua, Chen Jianping, Wang Jinhua, Wang Zhanjun
  2016, 53(8): 1867-1878. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20140787
  Abstract PDF
  Provably Secure Identity-Based Multi-Proxy Signature Scheme in Standard Model
  Chen Ming, Yuan Shaoliang
  2016, 53(8): 1879-1892. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150197
  Abstract PDF