Advanced Search

  column
  Survey on Development of Solving Methods and State-of-the-Art Applications of Satisfiability Modulo Theories
  Wang Chong, Lü Yinrun, Chen Li, Wang Xiuli, Wang Yongji
  2017, 54(7): 1405-1425. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160303
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient Collaborative Filtering Algorithm Based on Graph Model and Improved KNN
  Meng Huanyu, Liu Zhen, Wang Fang, Xu Jiadong, Zhang Guoqiang
  2017, 54(7): 1426-1438. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160302
  Abstract FullText HTML PDF
  A Collaborative Filtering Recommendation Method Based on Differential Privacy
  He Ming, Chang Mengmeng, Wu Xiaofei
  2017, 54(7): 1439-1451. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160207
  Abstract FullText HTML PDF
  Mining Top-k Distinguishing Sequential Patterns Using Spark
  Zhang Peng, Duan Lei, Qin Pan, Zuo Jie, Tang Changjie, Yuan Chang’an, Peng Jian
  2017, 54(7): 1452-1464. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160553
  Abstract FullText HTML PDF
  An Audience Targeting Algorithm Based on Neighbor Choosing Strategy
  Zhou Meng, Zhu Fuxi
  2017, 54(7): 1465-1476. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160360
  Abstract FullText HTML PDF
  A Method for Monotonic Classification Based on Decision Forest
  Xu Hang, Wang Wenjian, Ren Lifang
  2017, 54(7): 1477-1487. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160154
  Abstract FullText HTML PDF
  Analyzing Rating Data and Modeling Dynamic Behaviors of Users Based on the Bayesian Network
  Wang Fei, Yue Kun, Sun Zhengbao, Wu Hao, Feng Hui
  2017, 54(7): 1488-1499. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160556
  Abstract FullText HTML PDF
  Local Optimal Granularity Selections in Incomplete Multi-Granular Decision Systems
  Gu Shenming, Gu Jinyan, Wu Weizhi, Li Tongjun, Chen Chaojun
  2017, 54(7): 1500-1509. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160349
  Abstract FullText HTML PDF
  Lattice-Based Forward Secure and Certificateless Signature Scheme
  Xu Qian, Tan Chengxiang, Feng Jun, Fan Zhijie, Zhu Wenye
  2017, 54(7): 1510-1524. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160427
  Abstract FullText HTML PDF
  Impossible Differential Attack on Crypton
  Cui Jingyi, Guo Jiansheng, Liu Yipeng
  2017, 54(7): 1525-1536. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160415
  Abstract FullText HTML PDF
  The Malware Detection Based on Data Breach Actions
  Wang Lina, Tan Cheng, Yu Rongwei, Yin Zhengguang
  2017, 54(7): 1537-1548. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160436
  Abstract FullText HTML PDF
  Protocols for Secure Computation of Set-Inclusion with the Unencrypted Method
  Chen Zhenhua, Li Shundong, Wang Daoshun, Huang Qiong, Dong Lihong
  2017, 54(7): 1549-1556. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160034
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamically Detecting Multiple Types of Deadlocks Using Lock Allocation Graphs
  Yu Zhen, Su Xiaohong, Qiu Jing
  2017, 54(7): 1557-1568. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160369
  Abstract FullText HTML PDF
  QEMU-Based Dynamic Function Call Tracing
  Xiang Yong, Cao Ruidong, Mao Yingming
  2017, 54(7): 1569-1576. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160094
  Abstract FullText HTML PDF
  Web Database top-k Diverse Keyword Query Suggestion Approach
  Meng Xiangfu, Bi Chongchun, Zhang Xiaoyan, Tang Xiaoliang, Tang Yanhuan
  2017, 54(7): 1577-1591. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160005
  Abstract FullText HTML PDF
  A Multi-Way Spatial Join Querying Processing Algorithm Based on Spark
  Qiao Baiyou, Zhu Junhai, Zheng Yujie, Shen Muchuan, Wang Guoren
  2017, 54(7): 1592-1602. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160558
  Abstract FullText HTML PDF
  An Access Control Method Supporting Multi-User Collaborative Edit in Cloud Storage
  Shi Jiaoli, Huang Chuanhe, He Kai, Shen Xieyang, Hua Chao
  2017, 54(7): 1603-1616. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151135
  Abstract FullText HTML PDF
  A Distributed Deadline Propagation Approach to Reduce Long-Tail in Datacenters
  Ren Rui, Ma Jiuyue, Sui Xiufeng, Bao Yungang
  2017, 54(7): 1617-1628. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160247
  Abstract FullText HTML PDF