Advanced Search

  column
  Spatial Data Intelligence: Concept, Technology and Challenges
  Song Xuan, Gao Yunjun, Li Yong, Guan Qingfeng, Meng Xiaofeng
  2022, 59(2): 255-263. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220108
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial Occupancy-Based Dominant Co-Location Patterns Mining
  Fang Yuan, Wang Lizhen, Wang Xiaoxuan, Yang Peizhong
  2022, 59(2): 264-281. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210913
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial-Temporal Graph Neural Network for Traffic Flow Prediction Based on Information Enhanced Transmission
  Ni Qingjian, Peng Wenqiang, Zhang Zhizheng, Zhai Yuqing
  2022, 59(2): 282-293. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210901
  Abstract FullText HTML PDF
  Location-Aware Joint Influence Maximizaton in Geo-Social Networks Using Multi-Target Combinational Optimization
  Jin Pengfei, Chang Xueqin, Fang Ziquan, Li Miao
  2022, 59(2): 294-309. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210891
  Abstract FullText HTML PDF
  A Spatial Crowdsourcing Task Assignment Approach Based on Spatio-Temporal Location Prediction
  Xu Tiancheng, Qiao Shaojie, Wu Jun, Han Nan, Yue Kun, Yi Yugen, Huang Faliang, Yuan Chang’an
  2022, 59(2): 310-328. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210875
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Ride-Hailing Route Planning Based on Deep Reinforcement Learning
  Zheng Bolong, Ming Lingfeng, Hu Qi, Fang Yixiang, Zheng Kai, Li Guohui
  2022, 59(2): 329-341. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210905
  Abstract FullText HTML PDF
  Fast and Distributed Map-Matching Based on Contraction Hierarchies
  Li Ruiyuan, Zhu Haowen, Wang Rubin, Chen Chao, Zheng Yu
  2022, 59(2): 342-361. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210904
  Abstract FullText HTML PDF
  A Shortest Path Query Method over Temporal Graphs
  Zhang Tianming, Xu Yiheng, Cai Xinwei, Fan Jing
  2022, 59(2): 362-375. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210893
  Abstract FullText HTML PDF
  Cache-Based Shortest Path Query Algorithm for Time-Varying Road Networks
  Huang Yang, Zhou Xu, Yang Zhibang, Yu Ting, Zhang Ji, Zeng Yuanyuan, Li Kenli
  2022, 59(2): 376-389. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210892
  Abstract FullText HTML PDF
  Location Privacy Attack Based on Deep Learning
  Shen Zhengchen, Zhang Qianli, Zhang Chaofan, Tang Xiangyu, Wang Jilong
  2022, 59(2): 390-402. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200843
  Abstract FullText HTML PDF
  SMT Port Side Channel Defending Method Based on Dynamic Resource Usage Strategy
  Yue Xiaomeng, Yang Qiusong, Li Mingshu
  2022, 59(2): 403-417. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200537
  Abstract FullText HTML PDF
  Intrusion Detection System for Dual Route Deep Capsule Network
  Yin Shenglin, Zhang Xinglan, Zuo Liyu
  2022, 59(2): 418-429. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200825
  Abstract FullText HTML PDF
  A Perturbation Mechanism for Classified Transformation Satisfying Local Differential Privacy
  Zhu Suxia, Wang Lei, Sun Guanglu
  2022, 59(2): 430-439. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200717
  Abstract FullText HTML PDF
  Cryptanalysis and Design of Anonymous Authentication Protocol for Value-Added Services in Internet of Vehicles
  Yao Hailong, Yan Qiao
  2022, 59(2): 440-451. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200487
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Floor Location Method Based on Crowdsourcing
  Luo Juan, Zhang Cuijun, Wang Chun
  2022, 59(2): 452-462. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200669
  Abstract FullText HTML PDF
  Wi-Do: Highly Robust Human Motion Perception Model Under WiFi Signal
  Hao Zhanjun, Qiao Zhiqiang, Dang Xiaochao, Zhang Daiyang, Duan Yu
  2022, 59(2): 463-477. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200671
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Source Heterogeneous Data Fusion Based on Federated Learning
  Mo Huiling, Zheng Haifeng, Gao Min, Feng Xinxin
  2022, 59(2): 478-487. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200668
  Abstract FullText HTML PDF