Advanced Search

  column
  Empowering System Software with Machine Learning Methods: Challenges, Practice, and Prospects
  Tang Chuzhe, Wang Zhaoguo, Chen Haibo
  2023, 60(5): 964-973. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330127
  Abstract FullText HTML PDF
  Lifetime-Driven OpenCL Application Scheduling on CPU-GPU MPSoC
  Cao Kun, Long Saiqin, Li Zhetao
  2023, 60(5): 976-991. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220700
  Abstract FullText HTML PDF
  Schedulability Analysis of Parallel Tasks Under Global Limited Preemption on Heterogeneous Multi-Cores
  Han Meiling, Sun Shining, Deng Qingxu
  2023, 60(5): 992-1001. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220711
  Abstract FullText HTML PDF
  Mort: A Dependent Task Offloading Framework Towards Real-Time Data Distribution and Transmission Optimization
  Yin Yuyu, Gou Hongshen, Li Youhuizi, Huang Binbin, Wan Jian
  2023, 60(5): 1002-1020. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220729
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Real-Time Computer System Architecture
  Gong Xiaohang, Jiang Binze, Chen Xianglan, Gao Yinkang, Li Xi
  2023, 60(5): 1021-1036. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220731
  Abstract FullText HTML PDF
  Time and Energy-Sensitive End-Edge-Cloud Resource Provisioning Optimization Method for Collaborative Vehicle-Road Systems
  Zheng Yingying, Zhou Junlong, Shen Yufan, Cong Peijin, Wu Zebin
  2023, 60(5): 1037-1052. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220734
  Abstract FullText HTML PDF
  SAF-CNN:A Sparse Acceleration Framework of Convolutional Neural Network forEmbedded FPGAs
  Xie Kunpeng, Yi Dezhi, Liu Yiqing, Liu Hang, He Xinyu, Gong Cheng, Lu Ye
  2023, 60(5): 1053-1072. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220735
  Abstract FullText HTML PDF
  Service Decoupling and Deployment Strategy for Edge Computing
  Li Liying, Zhang Runze, Wei Tongquan
  2023, 60(5): 1073-1085. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220736
  Abstract FullText HTML PDF
  Priority Assignment Method of DAG Task on ROS2 Multithreaded Executor
  Ji Dong, Wei Yangjie, Li Yuxi, Wang Yi
  2023, 60(5): 1086-1098. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220741
  Abstract FullText HTML PDF
  A Lightweight Image-Text Sentiment Analysis Model Based on Public Emotion Feature Compression and Fusion
  Gan Chenquan, Fu Xiang, Feng Qingdong, Zhu Qingyi
  2023, 60(5): 1099-1110. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111218
  Abstract FullText HTML PDF
  Exploiting Hybrid Kernel-Based Fuzzy Complementary Mutual Information for Selecting Features
  Yuan Zhong, Chen Hongmei, Wang Zhihong, Li Tianrui
  2023, 60(5): 1111-1120. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111272
  Abstract FullText HTML PDF
  Automatic Optimization Heuristics Method for OpenCL Program Based on Graph Neural Network
  Ye Guixin, Zhang Yuxiang, Zhang Cheng, Zhao Jiaqi, Wang Huanting
  2023, 60(5): 1121-1135. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110943
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Name Lookup Method Based on Hybrid Counting Bloom Filters
  Xu Ke, Li Yanbiao, Xie Gaogang, Zhang Dafang
  2023, 60(5): 1136-1150. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111242
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Service Function Chain Migration Method Based on Resource Requirements Prediction
  Yang Yong, Meng Xiangru, Kang Qiaoyan, Chen Gang
  2023, 60(5): 1151-1163. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111206
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cross-Platform Fine-Grained Performance Analysis Technique for Redundant Zeros
  You Xin, Yang Hailong, Lei Kelun, Kong Xianghao, Xu Jun, Luan Zhongzhi, Qian Depei
  2023, 60(5): 1164-1176. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111189
  Abstract FullText HTML PDF
  Parallel Optimization for Large-Scale Ocean Data Assimilation
  Cai Di, Hong Xuehai, Xiao Junmin, Tan Guangming
  2023, 60(5): 1177-1190. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111185
  Abstract FullText HTML PDF