Advanced Search

  column
  Simulation-Based Fuzzing for Autonomous Driving Systems: Landscapes, Challenges and Prospects
  Dai Jiarun, Li Zhongrui, Zhang Wanqi, Zhang Yuan, Yang Min
  2023, 60(7): 1433-1447. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330156
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Progress of Secure Outsourced Computing for Machine Learning
  Chen Zhenzhu, Zhou Chunyi, Su Mang, Gao Yansong, Fu Anmin
  2023, 60(7): 1450-1466. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220767
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Open-Source Software Defect Prediction Method
  Tian Xiao, Chang Jiyou, Zhang Chi, Rong Jingfeng, Wang Ziyu, Zhang Guanghua, Wang He, Wu Gaofei, Hu Jinglu, Zhang Yuqing
  2023, 60(7): 1467-1488. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202221046
  Abstract FullText HTML PDF
  Kernel Refcount Bug Detection Based on the Consistency of Error Path Behavior
  Xiong Xin, Tan Xin, Zhang Yuan
  2023, 60(7): 1489-1500. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220768
  Abstract FullText HTML PDF
  HeapAFL: Heap-Behavior Guided Greybox Fuzzing
  Yu Yuanping, Su Purui
  2023, 60(7): 1501-1513. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220771
  Abstract FullText HTML PDF
  Compatibility Analysis of Standard C Library Substitution for openEuler
  Wu Yize, Yu Jiageng, Zheng Chen, Wu Yanjun
  2023, 60(7): 1514-1532. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220772
  Abstract FullText HTML PDF
  Algorithm Selection Method Based on Multi-Objective Hybrid Ant Lion Optimizer
  Li Gengsong, Liu Yi, Zheng Qibin, Li Xiang, Liu Kun, Qin Wei, Wang Qiang, Yang Changhong
  2023, 60(7): 1533-1550. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220769
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Federated Learning Open-Source Frameworks
  Lin Weiwei, Shi Fang, Zeng Lan, Li Dongdong, Xu Yinhai, Liu Bo
  2023, 60(7): 1551-1580. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220148
  Abstract FullText HTML PDF
  Modeling of Few-Shot Relation Extraction Based on Adaptive Self-Training
  Chen Honghui, Zheng Jianming, Cai Fei, Han Yi
  2023, 60(7): 1581-1591. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220216
  Abstract FullText HTML PDF
  Adaptive Classification Method for Concept Drift Based on Online Ensemble
  Guo Husheng, Cong Lu, Gao Shuhua, Wang Wenjian
  2023, 60(7): 1592-1602. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220245
  Abstract FullText HTML PDF
  A New Semi-Supervised Inductive Transfer Learning Framework: Co-Transfer
  Wen Yimin, Yuan Zhe, Yu Hang
  2023, 60(7): 1603-1614. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220232
  Abstract FullText HTML PDF
  Double-Generators Network for Data-Free Knowledge Distillation
  Zhang Jing, Ju Jialiang, Ren Yonggong
  2023, 60(7): 1615-1627. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220024
  Abstract FullText HTML PDF
  Speech Enhancement Method Based on Frequency-Time Dilated Dense Network
  Huang Xiangdong, Chen Honghong, Gan Lin
  2023, 60(7): 1628-1638. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220259
  Abstract FullText HTML PDF
  Monaural Speech Enhancement Based on Cross-Dimensional Collaborative Attention Mechanism
  Kang Hongbo, Feng Yujia, Tai Wenxin, Lan Tian, Wu Zufeng, Liu Qiao
  2023, 60(7): 1639-1648. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220129
  Abstract FullText HTML PDF
  Fine-Grained Sentiment Triplet Extraction Method Based on Syntactic Enhancement
  Liu Xinyi, Ning Bo, Wang Ming, Yang Chao, Shang Di, Li Guanyu
  2023, 60(7): 1649-1660. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220233
  Abstract FullText HTML PDF
  HyperTree: High Concurrent B+tree Index Accelerator
  Wu Jingya, Lu Wenyan, Yan Guihai, Li Xiaowei
  2023, 60(7): 1661-1677. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111055
  Abstract FullText HTML PDF
  An Automated Code Generation of Instruction Set Implementation and Functional Testing for gem5
  Zhao Ziwei, Tu Hang, Liu Qin, Li Li, Yu Tao
  2023, 60(7): 1678-1691. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220158
  Abstract FullText HTML PDF