Advanced Search

  column
  Unpacking the Ethical Value Alignment in Big Models
  Yi Xiaoyuan, Xie Xing
  2023, 60(9): 1926-1945. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330553
  Abstract FullText HTML PDF
  A Resource Allocation Method for Neuron Computer Operating System
  Wang Fengjuan, Lü Pan, Jin Ouwen, Xing Qinghui, Deng Shuiguang
  2023, 60(9): 1948-1959. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330422
  Abstract FullText HTML PDF
  A Reconfigurable Cache Consistency Mechanism for Distributed Memory Pool
  Duan Zhuohui, Liu Haikun, Zhao Jinwei, Liu Yihang, Liao Xiaofei, Jin Hai
  2023, 60(9): 1960-1972. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330448
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization of Parallel Computation on Sparse Matrix-Vector Multiplication with High Predictability
  Xia Tian, Fu Gelin, Qu Shaoru, Luo Zhongpei, Ren Pengju
  2023, 60(9): 1973-1987. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330421
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis Method of the JointCloud Resource Market: A Game-Theoretic Approach
  Shi Jianzhi, Wang Xingwei, Yi Bo
  2023, 60(9): 1988-1999. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330411
  Abstract FullText HTML PDF
  Exploiting Temporal-Spatial Characteristics for Function Scheduling in Serverless Computing
  Jin Xin, Wu Bingyang, Liu Fangyue, Zhang Zili, Jia Yunshan
  2023, 60(9): 2000-2014. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330410
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Intensity Graded Virtual Tactile Feedback Based on Microcurrent Stimulation
  Tan Mingyu, Hua Haoqiang, Xiong Qiwei, Zhu Qi, Shu Lin, Xu Xiangmin, Liang Jiaming, Wei Lei, Huang Guozhi, Zeng Qing
  2023, 60(9): 2015-2027. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330420
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on DBSCAN Acceleration Algorithms for Large Scale Data
  Chen Yewang, Cao Hailu, Chen Yi, Kang Zhao, Lei Zhen, Du Jixiang
  2023, 60(9): 2028-2047. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220311
  Abstract FullText HTML PDF
  Algorithmic Fairness and Fairness Computing
  Fan Zhuoya, Meng Xiaofeng
  2023, 60(9): 2048-2066. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220625
  Abstract FullText HTML PDF
  An Adversarial Example Generation Method for Locally Occluded Face Recognition
  Zhang Wanli, Chen Yue, Yang Kuiwu, Zhang Tian, Hu Xuexian
  2023, 60(9): 2067-2079. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220474
  Abstract FullText HTML PDF
  Graph Representation Learning Enhancement Based on Local Optimization
  Tang Zhengzheng, Wang Yang, Hong Xuehai, Ban Yan, Yao Tiechui, Qiao Ziyue
  2023, 60(9): 2080-2095. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110704
  Abstract FullText HTML PDF
  Influential Cohesive Subgraph Discovery Algorithm in Dual Networks
  Li Yuan, Yang Sen, Sun Jing, Zhao Huiqun, Wang Guoren
  2023, 60(9): 2096-2114. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220337
  Abstract FullText HTML PDF
  Interpretable Image Caption Generation Based on Dependency Syntax
  Liu Maofu, Bi Jianqi, Zhou Bingying, Hu Huijun
  2023, 60(9): 2115-2126. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220432
  Abstract FullText HTML PDF
  Semi-Supervised Method for Cross-Lingual Word Embedding Based on an Adversarial Model with Double Discriminators
  Zhang Yuhong, Zhi Wenwu, Li Peipei, Hu Xuegang
  2023, 60(9): 2127-2136. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220036
  Abstract FullText HTML PDF
  Aitps: A Two-Party Signature Scheme from Asymmetry Module Lattice Problems
  Wen Jiaming, Wang Houzhen, Liu Jinhui, Zhang Huanguo
  2023, 60(9): 2137-2151. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220533
  Abstract FullText HTML PDF
  A Vulnerability Detection Approach Based on Comparative Learning
  Chen Xiaoquan, Liu Jian, Xia Xiangyu, Zhou Shaoxiang
  2023, 60(9): 2152-2168. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220140
  Abstract FullText HTML PDF
  CLIP Based Multi-Event Representation Generation for Video-Text Retrieval
  Tu Rongcheng, Mao Xianling, Kong Weijie, Cai Chengfei, Zhao Wenzhe, Wang Hongfa, Huang Heyan
  2023, 60(9): 2169-2179. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220440
  Abstract FullText HTML PDF
  Text-to-Image Generation Method Based on Image-Text Semantic Consistency
  Xue Zhihang, Xu Zheming, Lang Congyan, Feng Songhe, Wang Tao, Li Yidong
  2023, 60(9): 2180-2190. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220416
  Abstract FullText HTML PDF