Advanced Search

  column
  Performance Analysis of the 2-D Networks-on-Chip
  Wang Wei, Qiao Lin, Yang Guangwen, and Tang Zhizhong
  2009, 46(10): 1601-1611.
  Abstract PDF
  A Coverage Directed Test Generation Platform for Microprocessors Using Genetic Approach
  Shen Haihua, Wang Pengyu, Wei Wenli, Guo Qi
  2009, 46(10): 1612-1625.
  Abstract PDF
  Feedback Utilization Control for Heterogeneous Real-Time Clusters
  Wang Jie, Wang Hongan, Fu Yong, Li Xin
  2009, 46(10): 1626-1633.
  Abstract PDF
  Memory Request Queue of Multi-Core Multi-Threading Processor for Real-Time Stream Processing
  Tian Hangpei, Gao Deyuan, Fan Xiaoya, and Zhu Yian
  2009, 46(10): 1634-1641.
  Abstract PDF
  Dynamically Clustering Localization Mechanism for Wireless Sensor Networks
  Zhou Quan, Zhu Hongsong, Xu Yongjun, Luo Haiyong, Li Xiaowei
  2009, 46(10): 1642-1650.
  Abstract PDF
  Performance Analysis of Multi-Channel MAC Schemes Based on 802.11
  Mao Jianbing, Mao Yuming, Leng Supeng, and Bai Xiang
  2009, 46(10): 1651-1659.
  Abstract PDF
  A Practical Data Possession Checking Scheme for Networked Archival Storage
  Xiao Da, Shu Jiwu, Chen Kang, Zheng Weimin
  2009, 46(10): 1660-1668.
  Abstract PDF
  Security Evaluation for Inter-Domain Routing System in the Internet
  Liu Xin, Wang Xiaoqiang, Zhu Peidong, Peng Yuxing
  2009, 46(10): 1669-1677.
  Abstract PDF
  Self-Regeneration Based Method for Topology Control with Intrusion Tolerance in Wireless Sensor Networks
  Wang Liangmin, Ma Jianfeng
  2009, 46(10): 1678-1685.
  Abstract PDF
  A Security Function Test Suite Generation Method Based on Security Policy Model
  Zhang Min, Feng Dengguo, and Chen Chi
  2009, 46(10): 1686-1692.
  Abstract PDF
  A Feature Weighting Scheme for Text Categorization Based on Feature Importance
  Liu He, Liu Dayou, Pei Zhili, Gao Ying
  2009, 46(10): 1693-1703.
  Abstract PDF
  A Review of the State-of-the-Art of Research on Large-Scale Corpora Oriented Language Modeling
  Luo Weihua, Liu Qun, Bai Shuo
  2009, 46(10): 1704-1712.
  Abstract PDF
  A New Method to Compute Semantic Orientation
  Du Weifu, Tan Songbo, Yun Xiaochun, Cheng Xueqi
  2009, 46(10): 1713-1720.
  Abstract PDF
  A Survey of XML Stream Management
  Yang Weidong and Shi Baile
  2009, 46(10): 1721-1728.
  Abstract PDF
  On the Luminance Overflow in Spread Spectrum Robust Image Watermarking Schemes
  Zhao Qiyang and Yin Baolin
  2009, 46(10): 1729-1736.
  Abstract PDF
  An Estimation Algorithm of the Axis of Rotation from 3D Cloud Data Based on Line Element
  Zhang Liang, Jiang Xiaofeng
  2009, 46(10): 1737-1742.
  Abstract PDF
  A Denotational Semantic Description for Safe Ambient Calculus
  Lü Jianghua and Ma Shinglong
  2009, 46(10): 1743-1749.
  Abstract PDF
  Model Checking for Mobile Ambients
  Jiang Hua, Li Xiang
  2009, 46(10): 1750-1757.
  Abstract PDF
  A Stream Checking and Prefetching Algorithm Based on Page Level Stream Buffer Architecture
  Liu Li, Chen Mingyu, Bao Yungang, Xu Jianwei, Fan Jianping
  2009, 46(10): 1758-1767.
  Abstract PDF
  A Multiple String Matching Algorithm Based on Memory Optimization
  Liu Yanbing, Liu Ping, Tan Jianlong, Guo Li
  2009, 46(10): 1768-1776.
  Abstract PDF