Advanced Search

  column
  Energy-Efficient Algorithms for Distributed Storage System Based on Data Storage Structure Reconfiguration
  Liao Bin, Yu Jiong, Sun Hua, Nian Mei
  2013, 50(1): 3-18.
  Abstract PDF
  Energy-Efficient Replacement Schemes for Heterogeneous Drive
  Yang Lianghuai, Zhou Jian, Gong Weihua, Chen Lijun
  2013, 50(1): 19-36.
  Abstract PDF
  Hybrid S-RAID: An Energy-Efficient Data Layout for Sequential Data Storage
  Liu Jingyu, Zheng Jun, Li Yuanzhang, Sun Zhizhuo, Wang Wenming, Tan Yu'an
  2013, 50(1): 37-48.
  Abstract PDF
  Survey on Flash-Based Storage Systems
  Lu Youyou, Shu Jiwu
  2013, 50(1): 49-59.
  Abstract PDF
  GC-RAIS: Garbage Collection Aware and Redundant Array of Independent SSDs
  Wu Suzhen, Chen Xiaoxi, Mao Bo
  2013, 50(1): 60-68.
  Abstract PDF
  NVMMDS—Metadata Management Method Based on Non-Volatile Memory
  Cai Tao, Niu Dejiao, Liu Yangkuan, Li Shuai, and Ju Shiguang
  2013, 50(1): 69-79.
  Abstract PDF
  A High Performance Reliable Storage System Using HDDs as the Backup of SSDs
  Chen Zhiguang, Xiao Nong, Liu Fang, and Du Yimo
  2013, 50(1): 80-89.
  Abstract PDF
  A Reading Performance Improvement Method in Deduplication Based on Pipeline
  Li Chao, Wang Shupeng, Yun Xiaochun, Zhou Xiaoyang, Chen Ming
  2013, 50(1): 90-100.
  Abstract PDF
  FAIDA: A Fast and Accurate Image Deduplication Approach
  Chen Ming, Wang Shupeng, Yun Xiaochun, Wu Guangjun, Li Chao
  2013, 50(1): 101-110.
  Abstract PDF
  MapReduce Intermediate Result Cache for Concurrent Data Stream Processing
  Qi Kaiyuan, Han Yanbo, Zhao Zhuofeng, Fang jun
  2013, 50(1): 111-121.
  Abstract PDF
  A Node-Link Based Cache Deployment Algorithm for P2P Traffic in ISP Networks
  Zhai Haibin, Jiang Hai, Sun Yi, Li Jun, Li Zhongcheng
  2013, 50(1): 122-135.
  Abstract PDF
  Survey of Secure Cloud Storage System and Key Technologies
  Fu Yingxun, Luo Shengmei, Shu Jiwu
  2013, 50(1): 136-145.
  Abstract PDF
  Big Data Management: Concepts,Techniques and Challenges
  Meng Xiaofeng and Ci Xiang
  2013, 50(1): 146-169.
  Abstract PDF
  A Utility Based Cache Optimization Mechanism for Multi-Thread Workloads
  Tang Yixuan, Wu Junmin, Chen Guoliang, Sui Xiufeng, Huang Jing
  2013, 50(1): 170-180.
  Abstract PDF
  Fast and Efficient Prediction of L2 Cache Reliability
  Cheng Yu, Ma Anguo, Wang Yongwen, Tang Yuxing, Zhang Minxuan
  2013, 50(1): 181-187.
  Abstract PDF
  An Efficient Memory Access Strategy for Transposition and Block Operation in Image Processing
  Shen Huanghui, Wang Zhensong, Zheng Weimin
  2013, 50(1): 188-196.
  Abstract PDF
  Index of Meta-Data Set of the Similar Files for Inline De-Duplication in Distributed Storage Systems
  Sun Jing, Yu Hongliang, and Zheng Weimin
  2013, 50(1): 197-205.
  Abstract PDF
  Analysis of Inter-Thread Interference on Shared Cache Multi-Core Architectures Based on Instruction Fetch Timing Frame
  Chen Fangyuan, Zhang Dongsong, Liu Cong, Wang Zhiying
  2013, 50(1): 206-217.
  Abstract PDF
  Constructing Direct Scalable Router with High Radix Router Node
  Zhang Xiaoping, Duan Wuqing, Li Menghan, and Zhao Youjian
  2013, 50(1): 218-224.
  Abstract PDF