Advanced Search

  column
  A Novel Regularization Method Based on Convolution Neural Network
  Lü Guohao, Luo Siwei, Huang Yaping, Jiang Xinlan
  2014, 51(9): 1891-1900. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20140266
  Abstract PDF
  A Sparse Stochastic Algorithm with O(1/T) Convergence Rate
  Jiang Jiyuan, Xia Liang, Zhang Xian, Tao Qing
  2014, 51(9): 1901-1910. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20140161
  Abstract PDF
  Remote Sensing Image Classification Based on DBN Model
  Lü Qi, Dou Yong, Niu Xin, Xu Jiaqing, Xia Fei
  2014, 51(9): 1911-1918. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20140199
  Abstract PDF
  Image Classification Using Hierarchical Feature Learning Method Combined with Image Saliency
  Zhu Jun, Zhao Jieyu, Dong Zhenyu
  2014, 51(9): 1919-1928. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20140138
  Abstract PDF
  Sparseness Representation Model for Defect Detection and Its Application
  Li Qingyong, Liang Zhengping, Huang Yaping, Shi Zhongzhi
  2014, 51(9): 1929-1935. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20140153
  Abstract PDF
  A Study of Speech Recognition Based on RNN-RBM Language Model
  Li Yaxiong, Zhang Jianqiang, Pan Deng, Hu Dan
  2014, 51(9): 1936-1944. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20140211
  Abstract PDF
  Audio Classical Composer Identification by Deep Neural Network
  Hu Zhen, Fu Kun, Zhang Changshui
  2014, 51(9): 1945-1954. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20140189
  Abstract PDF
  Improving the Performance of Sparse Directories
  Zhang Lunkai, Song Fenglong, Wang Da, Fan Dongrui, Sun Ninghui
  2014, 51(9): 1955-1970. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20131173
  Abstract PDF
  A Communication Feature-Oriented 3D NoC Architecture Design
  Wang Di, Zhao Tianlei, Tang Yuxing, Dou Qiang
  2014, 51(9): 1971-1979. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130131
  Abstract PDF
  A Customized Coprocessor Acceleration of Genome Re-Sequencing
  Tang Wen, Zhang Chunming, Tan Guangming, Zhang Peiheng, Sun Ninghui
  2014, 51(9): 1980-1992. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130987
  Abstract PDF
  Design of Fault-Tolerant Router for 3D NoC Based on Virtual Channel Fault Granularity Partition
  Ouyang Yiming, Zhang Yidong, Liang Huaguo, Huang Zhengfeng, Chang Hao
  2014, 51(9): 1993-2002. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20131161
  Abstract PDF
  Research and Design of Hash Indexing Mechanism for BTB
  Wang Guopeng, Hu Xiangdong, Yin Fei, Zhu Ying
  2014, 51(9): 2003-2011. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130132
  Abstract PDF
  An Improved DFTL Algorithm Based on Sequential Cache and Second Level Cache
  Yao Yingbiao, Shen Zuobing
  2014, 51(9): 2012-2021. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130660
  Abstract PDF
  A New Method of Embedding Test Patterns into Test-per-Clock Bit Stream
  Liu Tieqiao, Kuang Jishun, Cai Shuo, You Zhiqiang
  2014, 51(9): 2022-2029. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130179
  Abstract PDF
  A Colored C-net Model Based on RGPS and Its Application
  Huang Yiwang, He Keqing, Feng Zaiwen, Huang Ying, Xie Fang
  2014, 51(9): 2030-2045. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130595
  Abstract PDF
  Self Stabilizing Distributed Transactional Memory Model and Algorithms
  Lin Fei, Sun Yong, Ding Hong, Ren Yizhi
  2014, 51(9): 2046-2057. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130058
  Abstract PDF
  A Scalable and Self-Adjust Multi-Tenant Data Storage Strategy Under Different SLAs
  Gu Lianchao, Cui Lizhen
  2014, 51(9): 2058-2069. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20131339
  Abstract PDF
  Binary Pure Phase Encoding Compressive Imaging in Frequency Domain
  Zhang Cheng, Zhang Fen, Shen Chuan, Zhang Quanbing, Wei Sui, Wang Yue
  2014, 51(9): 2070-2080. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130304
  Abstract PDF
  A Sparsity Image Inpainting Algorithm Combining Color with Gradient Information
  Li Zhidan, He Hongjie, Yin Zhongke, Chen Fan
  2014, 51(9): 2081-2093. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130071
  Abstract PDF
  Image Reconstruction Algorithm for ECT Based on Dual Particle Swarm Collaborative Optimization
  Zhao Yulei, Guo Baolong, Wu Xianxiang, Wang Pai
  2014, 51(9): 2094-2100. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20131006
  Abstract PDF
  Detouring Matching Pursuit Algorithm in Compressed Sensing
  Pei Tingrui, Yang Shu, Li Zhetao, Xie Jingxiong
  2014, 51(9): 2101-2107. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20131148
  Abstract PDF
  Two-Tiered Correlation Clustering Method for Entity Resolution in Big Data
  Wang Ning, Li Jie
  2014, 51(9): 2108-2116. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20131345
  Abstract PDF
  A New Fuzzy Clustering Algorithm with Entropy Index Constraint
  Huang Chengquan, Wang Shitong, Jiang Yizhang
  2014, 51(9): 2117-2129. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20130305
  Abstract PDF
  On Commutativity of Products of Two Types Fuzzy Finite State Machines
  Xie Zhengwei, Zhai Ying, Huang Feidan, Yi Zhong, Deng Peimin
  2014, 51(9): 2130-2136. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2014.20121184
  Abstract PDF