Advanced Search

  column
  Big Data Privacy Management
  Meng Xiaofeng, Zhang Xiaojian
  2015, 52(2): 265-281. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140073
  Abstract PDF
  Functional Dependencies Discovering in Distributed Big Data
  Li Weibang, Li Zhanhuai, Chen Qun, Jiang Tao, Liu Hailong, Pan Wei
  2015, 52(2): 282-294. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140229
  Abstract PDF
  Automatically Discovering of Inconsistency Among Cross-Source Data Based on Web Big Data
  Yu Wei, Li Shijun, Yang Sha, Hu Yahui, Liu Jing, Ding Yonggang, Wang Qian
  2015, 52(2): 295-308. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140224
  Abstract PDF
  Theme-Aware Task Assignment in Crowd Computing on Big Data
  Zhang Xiaohang, Li Guoliang, Feng Jianhua
  2015, 52(2): 309-317. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140267
  Abstract PDF
  Distributed Stream Processing: A Survey
  Cui Xingcan, Yu Xiaohui, Liu Yang, Lü Zhaoyang
  2015, 52(2): 318-332. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140268
  Abstract PDF
  Big Data Analysis and Data Velocity
  Chen Shimin
  2015, 52(2): 333-342. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140302
  Abstract PDF
  A Survey on PCMBased Big Data Storage and Management
  Wu Zhangling, Jin Peiquan, Yue Lihua, Meng Xiaofeng
  2015, 52(2): 343-361. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140116
  Abstract PDF
  A GPU-Accelerated Highly Compact and Encoding Based Database System
  Luo Xinyuan, Chen Gang, Wu Sai
  2015, 52(2): 362-376. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140254
  Abstract PDF
  An Energy Efficient Algorithm for Big Data Processing in Heterogeneous Cluster
  Ding Youwei, Qin Xiaolin, Liu Liang, Wang Taochun
  2015, 52(2): 377-390. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140126
  Abstract PDF
  Survey on Large-Scale Graph Pattern Matching
  Yu Jing, Liu Yanbing, Zhang Yu, Liu Mengya, Tan Jianlong, Guo Li
  2015, 52(2): 391-409. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140188
  Abstract PDF
  Survey of Sign Prediction Algorithms in Signed Social Networks
  Lan Mengwei, Li Cuiping, Wang Shaoqing, Zhao Kankan, Lin Zhixia, Zou Benyou, Chen Hong
  2015, 52(2): 410-422. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140210
  Abstract PDF
  Multiple Sources Fusion for Link Prediction via Low-Rank and Sparse Matrix Decomposition
  Liu Ye, Zhu Weiheng, Pan Yan, Yin Jian
  2015, 52(2): 423-436. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140221
  Abstract PDF
  Event Propagation Analysis on Microblog
  Zhu Xiang, Jia Yan, Nie Yuanping, Qu Ming
  2015, 52(2): 437-444. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140187
  Abstract PDF
  An Algorithm of Mining TOP-K High Utility Patterns Without Generating Candidates
  Wang Le, Feng Lin, Wang Shui
  2015, 52(2): 445-455. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131184
  Abstract PDF
  Open Web Knowledge Aided Information Search and Data Mining
  Wang Yuanzhuo, Jia Yantao, Liu Dawei, Jin Xiaolong, Cheng Xueqi
  2015, 52(2): 456-474. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131342
  Abstract PDF
  A Collaborative Filtering Recommendation Method for UCL in Broadcast-Storage Network
  Gu Liang, Yang Peng, Luo Junzhou
  2015, 52(2): 475-486. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131418
  Abstract PDF
  Naming Game on Multi-Community Network
  Guo Dongwei, Meng Xiangyan, Liu Miao, Hou Caifang
  2015, 52(2): 487-498. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131465
  Abstract PDF
  A Semantic Overlapping Community Detecting Algorithm in Social Networks Based on Random Walk
  Xin Yu, Yang Jing, Xie Zhiqiang
  2015, 52(2): 499-511. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131246
  Abstract PDF
  Burst Topic Detection Oriented Large-Scale Microblogs Streams
  Shen Guowei, Yang Wu, Wang Wei, Yu Miao
  2015, 52(2): 512-521. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131336
  Abstract PDF
  Growth Law of User Characteristics in Microblog
  Yuan Weiguo, Liu Yun
  2015, 52(2): 522-532. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131273
  Abstract PDF
  Influence Maximization Based on Information Preference
  Guo Jingfeng, Lü Jiaguo
  2015, 52(2): 533-541. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131311
  Abstract PDF
  Survey of Contextual Computing
  Li Weiping, Wang Wusheng, Mo Tong, Zhang Zhichao, Chu Weijie, Wu Zhonghai
  2015, 52(2): 542-552. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131266
  Abstract PDF