Advanced Search

  column
  Cache Optimization Approaches of Emerging Non-Volatile Memory Architecture: A Survey
  He Yanxiang, Shen Fanfan, Zhang Jun, Jiang Nan, Li Qing’an, Li Jianhua
  2015, 52(6): 1225-1241. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150104
  Abstract PDF
  Directory Cache Design for Multi-Core Processor
  Wang Endong, Tang Shibin, Chen Jicheng, Wang Hongwei, Ni Fan, Zhao Yaqian
  2015, 52(6): 1242-1253. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150140
  Abstract PDF
  MACT: Discrete Memory Access Requests Batch Processing Mechanism for High-Throughput Many-Core Processor
  Li Wenming, Ye Xiaochun, Wang Da, Zheng Fang, Li Hongliang, Lin Han, Fan Dongrui, Sun Ninghui
  2015, 52(6): 1254-1265. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150154
  Abstract PDF
  A Trace-Driven Simulation of Memory System in Multithread Applications
  Zhu Pengfei, Lu Tianyue, Chen Mingyu
  2015, 52(6): 1266-1277. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150160
  Abstract PDF
  A Data Deduplication-Based Primary Storage System in Cloud-of-Clouds
  Mao Bo, Ye Geyan, Lan Yanjia, Zhang Yangsong, Wu Suzhen
  2015, 52(6): 1278-1287. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150139
  Abstract PDF
  A Heterogeneous Cloud Computing Architecture and Multi-Resource-Joint Fairness Allocation Strategy
  Wang Jinhai, Huang Chuanhe, Wang Jing, He Kai, Shi Jiaoli, Chen Xi
  2015, 52(6): 1288-1302. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150168
  Abstract PDF
  EOFDM: A Search Method for Energy-Efficient Optimization in Many-Core Architecture
  Zhu Yatao, Zhang Shuai, Wang Da, Ye Xiaochun, Zhang Yang, Hu Jiuchuan, Zhang Zhimin, Fan Dongrui, Li Hongliang
  2015, 52(6): 1303-1315. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150153
  Abstract PDF
  Lightweight Error Recovery Techniques of Many-Core Processor in High Performance Computing
  Zheng Fang, Shen Li, Li Hongliang, Xie Xianghui
  2015, 52(6): 1316-1328. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150119
  Abstract PDF
  Paleyfly: A Scalable Topology in High Performance Interconnection Network
  Lei Fei, Dong Dezun, Pang Zhengbin, Liao Xiangke, Yang Mingying
  2015, 52(6): 1329-1340. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150162
  Abstract PDF
  Ant Cluster: A Novel High-Efficiency Multipurpose Computing Platform
  Xie Xianghui, Qian Lei, Wu Dong, Yuan Hao, Li Xiang
  2015, 52(6): 1341-1350. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150201
  Abstract PDF
  Mitigating Log Cost through Non-Volatile Memory and Checkpoint Optimization
  Wan Hu, Xu Yuanchao, Yan Junfeng, Sun Fengyun, Zhang Weigong
  2015, 52(6): 1351-1361. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20150171
  Abstract PDF
  Elastic Mobile Cloud Computing:State of the Art and Security Analysis
  Li Pengwei, Fu Jianming, Li Shuanbao, Lü Shaoqing, Sha Letian
  2015, 52(6): 1362-1377. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140227
  Abstract PDF
  Survey on Homomorphic Encryption and Its Applications to Cloud Security
  Li Shundong, Dou Jiawei, Wang Daoshun
  2015, 52(6): 1378-1388. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131494
  Abstract PDF
  Application of a Circular Secure Variant of LWE in the Homomorphic Encryption
  Yang Xiaoyuan, Zhou Tanping, Zhang Wei, Wu Liqiang
  2015, 52(6): 1389-1393. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131952
  Abstract PDF
  Pseudorandom Number Generators Based on One-Way Functions
  Gao Shujing, Qu Yingjie, Song Tingqiang
  2015, 52(6): 1394-1399. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131954
  Abstract PDF
  A Communication Aware DAG Workflow Cost Optimization Model and Algorithm
  Guo He, Chen Zheng, Yu Yulong, Wang Yuxin, Chen Xin
  2015, 52(6): 1400-1408. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140205
  Abstract PDF
  A Terrain Skeleton Feature Extraction Method Based on Morphological Encoding
  Zhang Huijie, Liu Yaxin, Ma Zhiqiang, He Xinting, Bao Ning
  2015, 52(6): 1409-1423. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131422
  Abstract PDF
  Night Color Image Enhancement via Optimization of Purpose and Improved Histogram Equalization
  Zhao Huaxia, Yu Jing, Xiao Chuangbai
  2015, 52(6): 1424-1430. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140067
  Abstract PDF
  A Reconstruction Method for Spatial Data Using Parallel SNESIM
  Zhang Ting, Du Yi, Huang Tao, Li Xue
  2015, 52(6): 1431-1442. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140356
  Abstract PDF
  Hybrid-Fixing: Toward Sound Fixing of Context Inconsistency
  Chen Xiaokang, Xu Chang, Jiang Lei
  2015, 52(6): 1443-1451. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131904
  Abstract PDF
  Query Optimization by Statistical Approach for Hive Data Warehouse
  Wang Youwei, Wang Weiping, Meng Dan
  2015, 52(6): 1452-1462. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140403
  Abstract PDF