Advanced Search

  column
  Two-Stage Synchronization Based Thread Block Compaction Scheduling Method of GPGPU
  Zhang Jun, He Yanxiang, Shen Fanfan, Jiang Nan, Li Qing’an
  2016, 53(6): 1173-1185. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150114
  Abstract PDF
  Dynamic Scheduling of Dual-Criticality Distributed Functionalities on Heterogeneous Systems
  Liu Liangjiao, Xie Guoqi, Li Renfa, Yang Liu, Liu Yan
  2016, 53(6): 1186-1201. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150175
  Abstract PDF
  DLPF: A Parallel Deep Learning Programming Framework Based on Heterogeneous Architecture
  Wang Yueqing, Dou Yong, Lü Qi, Li Baofeng, Li Teng
  2016, 53(6): 1202-1210. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150147
  Abstract PDF
  A Global Hierarchical Adaptive Routing Mechanism in Many-Core Processor Network-on-Chip
  Zhang Yang, Wang Da, Ye Xiaochun, Zhu Yatao, Fan Dongrui, Li Hongliang, Xie Xianghui
  2016, 53(6): 1211-1220. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150149
  Abstract PDF
  A Dataflow Cache Processor Frontend Design
  Liu Bingtao, Wang Da, Ye Xiaochun, Zhang Hao, Fan Dongrui, Zhang Zhimin
  2016, 53(6): 1221-1237. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150317
  Abstract PDF
  A Concurrent Memory Race Recording Algorithm for Snoop-Based Coherence
  Zhu Suxia, Chen Deyun, Ji Zhenzhou, Sun Guanglu, Zhang Hao
  2016, 53(6): 1238-1248. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150100
  Abstract PDF
  Workload Analysis for Typical GPU Programs Using CUPTI Interface
  Zheng Zhen, Zhai Jidong, Li Yan, Chen Wenguang
  2016, 53(6): 1249-1262. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148354
  Abstract PDF
  Accelerator Support in YARN Cluster
  Li Qin, Zhu Yanchao, Liu Yi, Qian Depei
  2016, 53(6): 1263-1270. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148351
  Abstract PDF
  Dynamic Task Scheduling Model and Fault-Tolerant via Queuing Theory
  He Wangquan, Wei Di, Quan Jianxiao, Wu Wei, Qi Fengbin
  2016, 53(6): 1271-1280. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148445
  Abstract PDF
  A Data Caching Scheme Based on Node Classification in Named Data Networking
  Huang Sheng, Teng Mingnian, Wu Zhen, Xu Jianghua, Ji Ruijun
  2016, 53(6): 1281-1291. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148097
  Abstract PDF
  Design and Implementation of New SAN Architecture Based on Controller
  Lu Yifei, Zhang Zhenwei, Tao Jun, Tang Ling
  2016, 53(6): 1292-1305. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150025
  Abstract PDF
  A Cooperative Game Based Data Center Backbone Network Bandwidth Allocation Policy
  Meng Fei, Lan Julong, Hu Yuxiang
  2016, 53(6): 1306-1313. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148400
  Abstract PDF
  A Modeling Framework with Population Dynamics for Content Pollution Proliferation in P2P IPTV System
  Wang Haizhou, Chen Xingshu, Du Min, Wang Wenxian
  2016, 53(6): 1314-1324. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150066
  Abstract PDF
  Capture-Aware Bayesian Tag Estimation for Dense RFID Tags Environment
  Wang Yang, Wu Haifeng, Zeng Yu
  2016, 53(6): 1325-1331. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148405
  Abstract PDF
  An Intergrated Processing Platform for Traffic Sensor Data Based on Cloud Architecture
  Zhao Zhuofeng, Ding Weilong, Han Yanbo
  2016, 53(6): 1332-1341. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150458
  Abstract PDF
  An Uncompleted Information Game Based Resources Allocation Model for Cloud Computing
  Yuan Ying, Wang Cuirong, Wang Cong, Ren Tingting, Liu Bingyu
  2016, 53(6): 1342-1351. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150062
  Abstract PDF
  Incremental Dynamic Social Network Anonymity Technology
  Guo Caihua, Wang Bin, Zhu Huaijie, Yang Xiaochun
  2016, 53(6): 1352-1364. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20140695
  Abstract PDF
  Message Dissemination Based on Interest Matching for Opportunistic Social Networks
  Zhang Yushu, Wang Huiqiang, Feng Guangsheng, Lü Hongwu
  2016, 53(6): 1365-1375. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148412
  Abstract PDF
  Semi-Supervised Local Expansion Method for Overlapping Community Detection
  Chen Junyu, Zhou Gang, Nan Yu, Zeng Qi
  2016, 53(6): 1376-1388. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148339
  Abstract PDF
  A Collaborative Filtering Recommendation Algorithm Based on Multiple Social Trusts
  Wang Ruiqin, Jiang Yunliang, Li Yixiao, Lou Jungang
  2016, 53(6): 1389-1399. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150307
  Abstract PDF
  EDDPC: An Efficient Distributed Density Peaks Clustering Algorithm
  Gong Shufeng, Zhang Yanfeng
  2016, 53(6): 1400-1409. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150616
  Abstract PDF
  Multi-Objective Constrained Differential Evolution Using Generalized Opposition-Based Learning
  Wei Wenhong, Wang Jiahai, Tao Ming, Yuan Huaqiang
  2016, 53(6): 1410-1421. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150806
  Abstract PDF