Advanced Search

  column
  Training Deep Neural Networks for Image Applications with Noisy Labels by Complementary Learning
  Zhou Yucong, Liu Yi, Wang Rui
  2017, 54(12): 2649-2659. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170637
  Abstract FullText HTML PDF
  Protein Function Prediction Based on Multiple Networks Collaborative Matrix Factorization
  Yu Guoxian, Wang Keyao, Fu Guangyuan, Wang Jun, Zeng An
  2017, 54(12): 2660-2673. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170644
  Abstract FullText HTML PDF
  EAE: Enzyme Knowledge Graph Adaptive Embedding
  Du Zhijuan, Zhang Yi, Meng Xiaofeng, Wang Qiuyue
  2017, 54(12): 2674-2686. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170638
  Abstract FullText HTML PDF
  A Link Prediction Model for Clinical Temporal Knowledge Graph
  Chen Dehua, Yin Suna, Le Jiajin, Wang Mei, Pan Qiao, Zhu Lifeng
  2017, 54(12): 2687-2697. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170640
  Abstract FullText HTML PDF
  Indoor Trajectory Tracking Algorithm Based on Time Series Heuristic Information
  Qin Junping, Deng Qingxu, Sun Shiwen, Renqing Daoerji, Tong Haibin, Su Xianli
  2017, 54(12): 2698-2710. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160803
  Abstract FullText HTML PDF
  EasiRCC: A Method of Rule-Matching and Conflict Resolution for Smart Home
  Huang Xiaohui, Li Dong, Shi Hailong, Cui Li
  2017, 54(12): 2711-2720. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160646
  Abstract FullText HTML PDF
  The Dynamical Prediction of V2V Link Duration in Urban VANETs
  Wang Xiufeng, Cui Gang, Wang Chunmeng
  2017, 54(12): 2721-2730. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20158391
  Abstract FullText HTML PDF
  A Time Window Based Lightweight Real-Time Activity Recognition Method
  Dong Lihua, Liu Qiang, Chen Haiming, Cui Li
  2017, 54(12): 2731-2740. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150462
  Abstract FullText HTML PDF
  Acoustic Self-Calibrating Indoor Localization System via Smartphones
  Lin Feng, Zhang Lei, Li Guinan, Wang Zhi
  2017, 54(12): 2741-2751. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160727
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Key Technologies of RFID based Device Free Gesture Recognition
  Wang Xuan, Fang Hechuan, Chang Liqiong, Wang Ju, Chen Xiaojiang, Fang Dingyi, Peng Yao, Chen Feng
  2017, 54(12): 2752-2760. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160648
  Abstract FullText HTML PDF
  Path and Port Address Hopping Based SDN Proactive Defense Technology
  Zhang Liancheng, Wei Qiang, Tang Xiucun, Fang Jiabao
  2017, 54(12): 2761-2771. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160461
  Abstract FullText HTML PDF
  Strongly Secure Anonymous Implicit Authentication and Key Agreement for Roaming Service
  Chen Ming
  2017, 54(12): 2772-2784. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160485
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient Association Rule Hiding Algorithm Based on Cluster and Threshold Interval
  Niu Xinzheng, Wang Chongyi, Ye Zhijia, She Kun
  2017, 54(12): 2785-2796. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160612
  Abstract FullText HTML PDF
  Key Agreement Protocols of Non-Signature Authentication Based on Binary Tree
  Wu Fusheng, Zhang Huanguo
  2017, 54(12): 2797-2804. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160791
  Abstract FullText HTML PDF
  An Algorithm for Differential Privacy Streaming Data Adaptive Publication
  Wu Yingjie, Zhang Liqun, Kang Jian, Wang Yilei
  2017, 54(12): 2805-2817. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160555
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization for Broadcast Encryption in Cloud Using Extended Public Key
  Li Chunhua, Wang Hua, Zhang Yanzhe, Zhou Ke
  2017, 54(12): 2818-2824. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170902
  Abstract FullText HTML PDF
  Trajectory Privacy Preserving Based on Statistical Differential Privacy
  Zhu Weijun, You Qingguang, Yang Weidong, Zhou Qinglei
  2017, 54(12): 2825-2832. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160647
  Abstract FullText HTML PDF
  Design of Block Cipher Processor Based on Stream Architecture
  Li Gongli, Dai Zibin, Xu Jinhui, Wang Shoucheng, Zhu Yufei, Feng Xiao
  2017, 54(12): 2833-2842. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160670
  Abstract FullText HTML PDF
  Phase Transition Properties of k-Independent Sets in Random Graphs
  Lu Youjun, Xu Daoyun
  2017, 54(12): 2843-2850. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160694
  Abstract FullText HTML PDF
  DyBGP: A Dynamic-Balanced Algorithm for Graph Partitioning Based on Heuristic Strategies
  Li Qi, Zhong Jiang, Li Xue
  2017, 54(12): 2851-2857. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160690
  Abstract FullText HTML PDF
  Criticality Checkpoint Management Strategy Based on RDD Characteristics in Spark
  Ying Changtian, Yu Jiong, Bian Chen, Wang Weiqing, Lu Liang, Qian Yurong
  2017, 54(12): 2858-2872. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160717
  Abstract FullText HTML PDF