Advanced Search

  column
  Principle and Research Progress of Quantum Computation and Quantum Cryptography
  Wang Yongli, Xu Qiuliang
  2020, 57(10): 2015-2026. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200615
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Advances on Privacy Preserving in Edge Computing
  Zhou Jun, Shen Huajie, Lin Zhongyun, Cao Zhenfu, Dong Xiaolei
  2020, 57(10): 2027-2051. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200614
  Abstract FullText HTML PDF
  Overview of Threat Intelligence Sharing and Exchange in Cybersecurity
  Lin Yue, Liu Peng, Wang He, Wang Wenjie, Zhang Yuqing
  2020, 57(10): 2052-2065. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200616
  Abstract FullText HTML PDF
  Security Issues and Privacy Preserving in Machine Learning
  Wei Lifei, Chen Congcong, Zhang Lei, Li Mengsi, Chen Yujiao, Wang Qin
  2020, 57(10): 2066-2085. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200426
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparisons and Optimizations of Key Encapsulation Mechanisms Based on Module Lattices
  Wang Yang, Shen Shiyu, Zhao Yunlei, Wang Mingqiang
  2020, 57(10): 2086-2103. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200452
  Abstract FullText HTML PDF
  A Multi-User Forward Secure Dynamic Symmetric Searchable Encryption with Enhanced Security
  Lu Bingjie, Zhou Jun, Cao Zhenfu
  2020, 57(10): 2104-2116. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200439
  Abstract FullText HTML PDF
  Circular Secure Homomorphic Encryption Scheme
  Zhao Xiufeng, Fu Yu, Song Weitao
  2020, 57(10): 2117-2124. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200422
  Abstract FullText HTML PDF
  Public-Key Authenticated Encryption with Keyword Search Without Pairings
  Yang Ningbin, Zhou Quan, Xu Shumei
  2020, 57(10): 2125-2135. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200318
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Two-Party SM2 Signing Protocol for Mobile Internet
  Feng Qi, He Debiao, Luo Min, Li Li
  2020, 57(10): 2136-2146. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200401
  Abstract FullText HTML PDF
  A Dynamic S-Box Construction and Application Scheme of ZUC Based on Chaotic System
  Han Yanyan, He Yanru, Liu Peihe, Zhang Duo, Wang Zhiqiang, He Wencai
  2020, 57(10): 2147-2157. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200466
  Abstract FullText HTML PDF
  A Composable Authentication Key Exchange Scheme with Post-Quantum Forward Secrecy
  Chen Ming
  2020, 57(10): 2158-2176. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200472
  Abstract FullText HTML PDF
  Server-Aided and Verifiable Attribute-Based Signature for Industrial Internet of Things
  Zhang Yinghui, He Jiangyong, Guo Rui, Zheng Dong
  2020, 57(10): 2177-2187. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200421
  Abstract FullText HTML PDF
  Secure Constant-Round Multi-User k-Means Clustering Protocol
  Qin Hong, Wang Hao, Wei Xiaochao, Zheng Zhihua
  2020, 57(10): 2188-2200. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200407
  Abstract FullText HTML PDF
  Template Protection of Speaker Recognition Based on Random Mapping Technology
  Ding Yong, Li Jiahui, Tang Shijie, Wang Huiyong
  2020, 57(10): 2201-2208. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200474
  Abstract FullText HTML PDF
  A Spectrum Sharing Incentive Scheme Against Location Privacy Leakage in IoT Networks
  Feng Jingyu, Yang Jinwen, Zhang Ruitong, Zhang Wenbo
  2020, 57(10): 2209-2220. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200453
  Abstract FullText HTML PDF
  Privacy-Preserving Statistics Protocol for Set-Based Computation
  Song Xiangfu, Gai Min, Zhao Shengnan, Jiang Han
  2020, 57(10): 2221-2231. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200444
  Abstract FullText HTML PDF
  ACT: Auditable Confidential Transaction Scheme
  Jiang Yihan, Li Yong, Zhu Yan
  2020, 57(10): 2232-2240. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200400
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient and Secure Federated Learning Based on Secret Sharing and Gradients Selection
  Dong Ye, Hou Wei, Chen Xiaojun, Zeng Shuai
  2020, 57(10): 2241-2250. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200463
  Abstract FullText HTML PDF