Advanced Search

  column
  A Write-Optimized Re-computation Scheme for Non-Volatile Memory
  Zhang Ming, Hua Yu, Liu Lurong, Hu Rong, Li Ziyi
  2020, 57(2): 243-256. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190524
  Abstract FullText HTML PDF
  A High Throughput NVM Storage System Based on Access Request Conflict Detection
  Cai Tao, Wang Jie, Niu Dejiao, Liu Peiyao, Chen Fuli
  2020, 57(2): 257-268. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190526
  Abstract FullText HTML PDF
  Fingerprint Search Optimization for Deduplication on Emerging Storage Devices
  He Kewen, Zhang Jiachen, Liu Xiaoguang, Wang Gang
  2020, 57(2): 269-280. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190543
  Abstract FullText HTML PDF
  A Hybrid Approach for Managing Data Pages in Persistent Memory File Systems
  Chen Youmin, Zhu Bohong, Han Yinjun, Tu Yaofeng, Shu Jiwu
  2020, 57(2): 281-290. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190574
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cross-Datacenter Erasure Code Writing Method Based on Generator Matrix Transformation
  Bao Han, Wang Yijie, Xu Fangliang
  2020, 57(2): 291-305. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190542
  Abstract FullText HTML PDF
  Proactive Fault Tolerance Based on “Collection—Prediction—Migration—Feedback” Mechanism
  Yang Hongzhang, Yang Yahui, Tu Yaofeng, Sun Guangyu, Wu Zhonghai
  2020, 57(2): 306-317. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190549
  Abstract FullText HTML PDF
  A Benefit Model Based Data Reuse Mechanism for Spark SQL
  Shen Yijie, Zeng Dan, Xiong Jin
  2020, 57(2): 318-332. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190563
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Index and Query Algorithm Based on Geospatial Big Data
  Zhao Huihui, Zhao Fan, Chen Renhai, Feng Zhiyong
  2020, 57(2): 333-345. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190565
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Privacy-Preserving Machine Learning
  Liu Junxu, Meng Xiaofeng
  2020, 57(2): 346-362. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190455
  Abstract FullText HTML PDF
  Weighted Large-Scale Social Network Data Privacy Protection Method
  Huang Haiping, Zhang Dongjun, Wang Kai, Zhu Yikai, Wang Ruchuan
  2020, 57(2): 363-377. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190018
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Density Peak Clustering Algorithm
  Chen Yewang, Shen Lianlian, Zhong Caiming, Wang Tian, Chen Yi, Du Jixiang
  2020, 57(2): 378-394. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190104
  Abstract FullText HTML PDF
  A Benchmark for Iris Segmentation
  Wang Caiyong, Sun Zhenan
  2020, 57(2): 395-412. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190092
  Abstract FullText HTML PDF
  Multichannel Spectral-Spatial Total Variation Model for Diffractive Spectral Image Restoration
  Wang Xu, Chen Qiang, Sun Quansen
  2020, 57(2): 413-423. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190333
  Abstract FullText HTML PDF
  Association Learning: A New Perspective of Mining Association
  Qian Yuhua, Zhang Mingxing, Cheng Honghong
  2020, 57(2): 424-432. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190281
  Abstract FullText HTML PDF
  A DGA Domain Name Detection Method Based on Deep Learning Models with Mixed Word Embedding
  Du Peng, Ding Shifei
  2020, 57(2): 433-446. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190160
  Abstract FullText HTML PDF
  Meso-Granularity Labeled Method for Multi-Granularity Formal Concept Analysis
  Li Jinhai, Li Yufei, Mi Yunlong, Wu Weizhi
  2020, 57(2): 447-458. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190279
  Abstract FullText HTML PDF