Advanced Search

  column
  Interpretable Few-Shot Learning with Contrastive Constraint
  Zhang Lingling, Chen Yiwei, Wu Wenjun, Wei Bifan, Luo Xuan, Chang Xiaojun, Liu Jun
  2021, 58(12): 2573-2584. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210999
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatio-Clock Synchronous Constraint Guided Safe Reinforcement Learning for Autonomous Driving
  Wang Jinyong, Huang Zhiqiu, Yang Deyan, Xiaowei Huang, Zhu Yi, Hua Gaoyang
  2021, 58(12): 2585-2603. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20211023
  Abstract FullText HTML PDF
  NeuroSymbolic Task and Motion Planner for Disassembly Electric Vehicle Batteries
  Ren Wei, Wang Zhigang, Yang Hua, Zhang Yisheng, Chen Ming
  2021, 58(12): 2604-2617. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20211002
  Abstract FullText HTML PDF
  Interpretable Deep Knowledge Tracing
  Liu Kunjia, Li Xinyi, Tang Jiuyang, Zhao Xiang
  2021, 58(12): 2618-2629. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20211021
  Abstract FullText HTML PDF
  Hierarchical Attention Network Based Interpretable Knowledge Tracing
  Sun Jianwen, Zhou Jianpeng, Liu Sannüya, He Feijuan, Tang Yun
  2021, 58(12): 2630-2644. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210997
  Abstract FullText HTML PDF
  Dr.Deep: Interpretable Evaluation of Patient Health Status via Clinical Feature’s Context Learning
  Ma Liantao, Zhang Chaohe, Jiao Xianfeng, Wang Yasha, Tang Wen, Zhao Junfeng
  2021, 58(12): 2645-2659. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20211022
  Abstract FullText HTML PDF
  Reciprocal-Constrained Interpretable Job Recommendation
  Zhu Haiping, Zhao Chengcheng, Liu Qidong, Zheng Qinghua, Zeng Jiangwei, Tian Feng, Chen Yan
  2021, 58(12): 2660-2672. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20211008
  Abstract FullText HTML PDF
  Graph Matching Network for Interpretable Complex Question Answering over Knowledge Graphs
  Sun Yawei, Cheng Gong, Li Xiao, Qu Yuzhong
  2021, 58(12): 2673-2683. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20211004
  Abstract FullText HTML PDF
  FPGA Verification for Heterogeneous Multi-Core Processor
  Li Xiaobo, Tang Zhimin, Li Wen
  2021, 58(12): 2684-2695. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200289
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and Analysis of Reliability and Availability on Sunway TaihuLight
  Gao Jiangang, Hu Jin, Gong Daoyong, Fang Yanfei, Liu Xiao, He Wangquan, Jin Lifeng, Zheng Fang, Li Hongliang
  2021, 58(12): 2696-2707. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200967
  Abstract FullText HTML PDF
  Anomaly Detection and Modeling of Surveillance Video
  Yang Fan, Xiao Bin, Yu Zhiwen
  2021, 58(12): 2708-2723. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200638
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Deep Learning Based Crowd Counting
  Yu Ying, Zhu Huilin, Qian Jin, Pan Cheng, Miao Duoqian
  2021, 58(12): 2724-2747. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200699
  Abstract FullText HTML PDF
  A Heterogeneous Approach for 3D Object Detection
  Lü Zhuo, Yao Zhicheng, Jia Yuxiang, Bao Yungang
  2021, 58(12): 2748-2759. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200595
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Deep Learning Based Facial Attribute Recognition Methods
  Lai Xinyu, Chen Si, Yan Yan, Wang Dahan, Zhu Shunzhi
  2021, 58(12): 2760-2782. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200870
  Abstract FullText HTML PDF
  Adaptive Virtual Machine Consolidation Method Based on Deep Reinforcement Learning
  Yu Xian, Li Zhenyu, Sun Sheng, Zhang Guangxing, Diao Zulong, Xie Gaogang
  2021, 58(12): 2783-2797. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200366
  Abstract FullText HTML PDF
  A DAG-Based Network Traffic Scheduler
  Shi Yang, Wen Mei, Fei Jiawei, Zhang Chunyuan
  2021, 58(12): 2798-2810. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200568
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantum Differential Collision Key Recovery Attack of Multi-Round EM Structure
  Zhang Zhongya, Wu Wenling, Zou Jian
  2021, 58(12): 2811-2818. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200427
  Abstract FullText HTML PDF