Advanced Search

  column
  Agile Design of Processor Chips: Issues and Challenges
  Bao Yungang, Chang Yisong, Han Yinhe, Huang Libo, Li Huawei, Liang Yun, Luo Guojie, Shang Li, Tang Dan, Wang Ying, Xie Biwei, Yu Wenjian, Zhang Ke, Sun Ninghui
  2021, 58(6): 1131-1145. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210232
  Abstract FullText HTML PDF
  A Proposal of Software-Hardware Decoupling Hardware Design Method for Brain-Inspired Computing
  Qu Peng, Chen Jiajie, Zhang Youhui, Zheng Weimin
  2021, 58(6): 1146-1154. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210170
  Abstract FullText HTML PDF
  Shenwei-26010: A High-Performance Many-Core Processor
  Hu Xiangdong, Ke Ximing, Yin Fei, Zhao Xin, Ma Yongfei, Yan Shiyun, Ma Chao
  2021, 58(6): 1155-1165. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201041
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and Implementation of Configurable Cache Coherence Protocol for Multi-Core Processor
  Chen Zhiqiang, Zhou Hongwei, Feng Quanyou, Deng Rangyu
  2021, 58(6): 1166-1175. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210174
  Abstract FullText HTML PDF
  A Real-Time Processor Model with Timing Semantics
  Wang Chao, Chen Xianglan, Zhang Bo, Li Xi, Wang Chao, Zhou Xuehai
  2021, 58(6): 1176-1191. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210157
  Abstract FullText HTML PDF
  A High Performance Accelerator Design for Ultra-Long Point Floating-Point FFT
  Wang Di, Shi Song, Wu Tiebin, Liu Liang, Tan Hongbing, Hao Ziyu, Guo Feng, Li Hongliang
  2021, 58(6): 1192-1203. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210069
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Graph Neural Network Acceleration Architectures
  Li Han, Yan Mingyu, Lü Zhengyang, Li Wenming, Ye Xiaochun, Fan Dongrui, Tang Zhimin
  2021, 58(6): 1204-1229. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210166
  Abstract FullText HTML PDF
  DMR: An Out-of-Order Superscalar General-Purpose CPU Core Based on RISC-V
  Sun Caixia, Zheng Zhong, Deng Quan, Sui Bingcai, Wang Yongwen, Ni Xiaoqiang
  2021, 58(6): 1230-1233. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210176
  Abstract FullText HTML PDF
  A Self-Designed Heterogeneous Accelerator for Exascale High Performance Computing
  Liu Sheng, Lu Kai, Guo Yang, Liu Zhong, Chen Haiyan, Lei Yuanwu, Sun Haiyan, Yang Qianming, Chen Xiaowen, Chen Shenggang, Liu Biwei, Lu Jianzhuang
  2021, 58(6): 1234-1237. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210189
  Abstract FullText HTML PDF
  YHHX Agile Switching Chip for Mobile High-End Equipment
  Yang Hui, Li Tao, Liu Rulin, Lü Gaofeng, Sun Zhigang
  2021, 58(6): 1238-1241. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210169
  Abstract FullText HTML PDF
  HX-DS09: A Customized Low Power Time Sensitive Networking Chip for High-End Equipment
  Quan Wei, Fu Wenwen, Sun Zhigang, Li Tao
  2021, 58(6): 1242-1245. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210164
  Abstract FullText HTML PDF
  Energy Efficiency Evaluation Method of Data Centers for Cloud-Network Integration
  Long Saiqin, Huang Jinna, Li Zhetao, Pei Tingrui, Xia Yuanqing
  2021, 58(6): 1248-1260. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201069
  Abstract FullText HTML PDF
  Design of an Intelligent Routing Algorithm to Reduce Routing Flap
  Shao Tianzhu, Wang Xiaoliang, Chen Wenlong, Tang Xiaolan, Xu Min
  2021, 58(6): 1261-1274. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201073
  Abstract FullText HTML PDF
  A Fine-Grained Multi-Access Edge Computing Architecture for Cloud-Network Integration
  Wang Lu, Zhang Jianhao, Wang Ting, Wu Kaishun
  2021, 58(6): 1275-1290. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201076
  Abstract FullText HTML PDF
  Software Defined Virtualized Access Network Supporting Network Slicing and Green Communication
  Wang Ting, Liu Gang
  2021, 58(6): 1291-1306. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201079
  Abstract FullText HTML PDF
  Algorithm of Mixed Traffic Scheduling Among Data Centers Based on Prediction
  Wang Ran, Zhang Yuchao, Wang Wendong, Xu Ke, Cui Laizhong
  2021, 58(6): 1307-1317. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201087
  Abstract FullText HTML PDF
  Online Joint Optimization Mechanism of Task Offloading and Service Caching for Multi-Edge Device Collaboration
  Zhang Qiuping, Sun Sheng, Liu Min, Li Zhongcheng, Zhang Zengqi
  2021, 58(6): 1318-1339. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201088
  Abstract FullText HTML PDF
  Reversible Data Hiding of Image Encryption Based on Prediction Error Adaptive Coding
  Yang Yaolin, He Hongjie, Chen Fan, Yuan Changqi
  2021, 58(6): 1340-1350. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200172
  Abstract FullText HTML PDF