Advanced Search

  column
  Passive-Aggressive Learning with Feature Evolvable Streams
  Liu Yanfang, Li Wenbin, Gao Yang
  2021, 58(8): 1575-1585. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210330
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep Intelligent Ant Colony Optimization for Solving Travelling Salesman Problem
  Wang Yuan, Chen Ming, Xing Lining, Wu Yahui, Ma Wubin, Zhao Hong
  2021, 58(8): 1586-1598. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210320
  Abstract FullText HTML PDF
  Knowledge Hypergraph Link Prediction Model Based on Tensor Decomposition
  Wang Peiyan, Duan Lei, Guo Zhengshan, Jiang Weipeng, Zhang Yidan
  2021, 58(8): 1599-1611. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210315
  Abstract FullText HTML PDF
  Position-Aware Network Representation Learning via K-Step Mutual Information Estimation
  Chu Xiaokai, Fan Xinxin, Bi Jingping
  2021, 58(8): 1612-1623. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210321
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Heterogeneous Network Embedding Based on Non-Decreasing Temporal Random Walk
  Guo Jiawen, Bai Qijie, Lin Zhutian, Song Chunyao, Yuan Xiaojie
  2021, 58(8): 1624-1641. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210317
  Abstract FullText HTML PDF
  Gene Sequence Representation Learning Based on Virus Transmission Network
  Ma Yang, Liu Zeyi, Liang Xingxing, Cheng Guangquan, Yang Fangjie, Cheng Qing, Liu Zhong
  2021, 58(8): 1642-1654. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210287
  Abstract FullText HTML PDF
  Multimodal Adversarial Learning Based Unsupervised Time Series Anomaly Detection
  Huang Xunhua, Zhang Fengbin, Fan Haoyi, Xi Liang
  2021, 58(8): 1655-1667. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201037
  Abstract FullText HTML PDF
  Software Vulnerability Detection Method Based on Code Property Graph and Bi-GRU
  Xiao Tianming, Guan Jianbo, Jian Songlei, Ren Yi, Zhang Jianfeng, Li Bao
  2021, 58(8): 1668-1685. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210297
  Abstract FullText HTML PDF
  Butterfly Species Identification from Natural Environment Based on Improved RetinaNet
  Xie Juanying, Lu Yinyuan, Kong Weixuan, Xu Shengquan
  2021, 58(8): 1686-1704. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210283
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep Interactive Image Segmentation Based on Fusion Multi-Scale Annotation Information
  Ding Zongyuan, Sun Quansen, Wang Tao, Wang Hongyuan
  2021, 58(8): 1705-1717. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210195
  Abstract FullText HTML PDF
  Parallel Attention Based UNet for Crack Detection
  Liu Fan, Wang Junfeng, Chen Zhiyu, Xu Feng
  2021, 58(8): 1718-1726. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210335
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Adversarial Attack, Defense and Robustness Analysis for Natural Language Processing
  Zheng Haibin, Chen Jinyin, Zhang Yan, Zhang Xuhong, Ge Chunpeng, Liu Zhe, Ouyang Yike, Ji Shouling
  2021, 58(8): 1727-1750. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210304
  Abstract FullText HTML PDF
  Siamese BERT-Networks Based Classification Mapping of Scientific and Technological Literature
  He Xianmin, Li Maoxi, He Yanqing
  2021, 58(8): 1751-1760. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210323
  Abstract FullText HTML PDF
  Pretraining Financial Language Model with Multi-Task Learning for Financial Text Mining
  Liu Zhuang, Liu Chang, Wayne Lin, Zhao Jun
  2021, 58(8): 1761-1772. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210298
  Abstract FullText HTML PDF
  Webpage Fingerprinting Identification on Tor: A Survey
  Sun Xueliang, Huang Anxin, Luo Xiapu, Xie Yi
  2021, 58(8): 1773-1788. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200498
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimal Strategy of Moving Target Defense Based on Differential Game
  Sun Yan, Ji Weifeng, Weng Jiang, Zhao Beiying
  2021, 58(8): 1789-1800. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200524
  Abstract FullText HTML PDF
  A Double PUF-Based RFID Authentication Protocol
  Li Tao, Liu Yali
  2021, 58(8): 1801-1810. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200477
  Abstract FullText HTML PDF
  A Hierarchical Knowledge Based Topic Recommendation Method in Public Opinion Scenario
  Shi Cunhui, Hu Yaokang, Feng Bin, Zhang Jin, Yu Xiaoming, Liu Yue, Cheng Xueqi
  2021, 58(8): 1811-1819. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190749
  Abstract FullText HTML PDF